لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما

خروج دست آوردهای گیاهی از قلمرو اختراع


خروج دست آوردهای گیاهی از قلمرو اختراع

خروج دست آوردهای گیاهی از قلمرو ثبت اختراع

طبق ماده 10-611L قانون مالکیت فکری و صنعتی فرانسه، دست آوردهای گیاهی از یک نوع یا گروه خاص و بهره برداری از آن ها از قلمرو اختراع خارج است. البته پدیده ها یا دست آوردهای نوع گیاهی به موجب قانون مصوب 11ژوئن سال 1970 در فرانسه مورد حمایت خاص قرار گرفتند که بعدا در مواد 1-623L تا 35-623L قانون مالکیت فکری و صنعتی 1992 و مواد 1-623 تا54-623R

آئین نامه قانون مذکور، ضوابط کامل تری پیش بینی شد و برای حمایت از دست آوردهای گیاهی، گواهی نامه خاص صادر می گردد .با این ترتیب این گونه دست آوردها از قلمرو حق اختراع خارج خواهد بود.

با گسترش فنون مهندسی ژنتیک، امکان پذیر شده است که در اصالت و وراثت گیاهان، تغییرات مهمی به وجود آید، که از نظر فنی، مستلزم یک حمایت در حد یک اختراع باشد، هر چند در بسیاری از کشورهای جهان از جمله در کشور فرانسه به موجب ماده 17-611 Lقانون مالکیت فکری و صنعتی آن کشور، صریحاً ثبت این گونه موضوعات تحت عنوان اختراع ممنوع شده است.

در این گونه موارد تردیدهایی در کشورهای اروپایی به وجود آمده است که مبنای آن پذیرش دستور العمل مورخ 6ژوئیه 12998 اتحادیه اروپا در رابطه با حمایت حقوقی اختراعات مبتنی بر تکنولوژی است.در ماده 4فصل دوم دستورالعمل تصریح شده است: ابداعاتی که روی گیاهان یا حیوانات صورت گرفته، قابل ثبت و صدور گواهی نامه اختراع است، اگر عملیات فنی اختراع محدود نباشد به یک نوع خاص گیاهی ویا محدود به یک نژاد حیوان مشخص، نباشد.

تغییر در نسل و نژاد حیوانات و دگرگون ساختن سازمان و ارگان حیاتی حیوانات و تولید حیوانات با خصوصیات جدید، مانند دگرگونی در حیات گیاهان در فرانسه از قلمروموضوع اختراع خارج است و این گونه دست آوردها قابلیت ثبت تحت عنوان اختراع نخواهد داشت؛زیرا این گونه امور برخلاف اخلاق جامعه محسوب می شود.

همان طور که در مورد دست آوردهای جدید گیاهی گفته شد گسترش دانش مهندسی ژنتیک سبب شد که در قلمرو موضوع اختراع و محدودیت آن مسائلی مطرح گردد.

شعبه فنی تجدید نظر در موضوعات اختراعات اتحادیه اروپا در تصمیم مورخ 3اکتبر 1990، حیوانات جدید به دست آمده و تولید شده از طریق انتقال ژنتیکی یا تحولات و تغییرات ژنتیکی را به عنوان پدیده بدیع یا اختراع قابل ثبت وصدور ورقه اختراع دانسته است، مشروط براین که درخواست ثبت، عنوان تغییر نسل یا تغییر نژاد حیوانات، نداشته باشد و برخلاف اخلاق، موضوعی به عنوان اختراع به ثبت نرسد.

البته با توجه به بند 2ماده 4دستورالعمل مورخ 6ژوئیه 1998 و تصمیم متخذه مورخ 20 دسامبر 1299 در فرانسه و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، قلمرو اختراعات و موضوعات آن ها در حال گسترش است و این تفکر در حال شکل گیری است که ثبت وصدور ورقه اختراع در مورد حیوانات به دست آمده جدید از طریق تحول و تغییر ژنتیکی، خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه تلقی نگردد. البته همان طور که گفته شد در فرانسه با وجود تمایل به گسترش قلمرو موضوعات اختراع، طبق ماده 17-611L قانون مالکیت فکری و صنعتی، روش هایی که اساساً جنبه بیولوژیکی دارند واز این روش ها گیاهان یا حیوانات به وجود می آیند،به عنوان اختراع قابلیت ثبت و صدور ورقه گواهی اختراع ندارند ولی در این ماده عنوان شده است که این ممنوعیت مربوط به روش های میکروبیولوژیکی و محصولات ناشی از این روش ها نسبت به عبارت دیگر روش های میکروبیولوژیکی و محصولات یا تولیداتی که از این روش به دست آیند از جمله ساخت واکسن ها ازطریق بکارگیری میکروب ها و ویروس ها، به عنوان اختراع قابل ثبت و صدور ورقه اختراع است و از امتیازات اختراع بهره مند خواهد شد.

در نظام حقوقی ایران با توجه به تعریفی که در ماده1 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، از اختراع شده است که می گوید: «اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است و برای اولین بار فرایند یا فراورده های خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری صنعت و مانند آن ها را حل می نماید». وبا توجه به ماده 4قانون مذکور که می گوید:«

موارد زیراز حیطه حمایت از اختراع خارج است:

الف- کشفیات، نظریه های علمی، روش های ریاضی و آثار هنری

ب- طرح ها و قواعد یا روش های انجام کار تجاری و سایر فعالیت های ذهنی و اجتماعی

ج- روش های تشخیص و معالجه بیماری های انسان و حیوان

این بند شامل فراورده های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روش های مزبور نمی شود.

د- منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آن ها و همچنین فرایندهای بیولوژیک تولید آن ها

هـ- آنچه قبلا در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد

فن یا صنعت قبلی عبارت است از هرچیزی که در نقطه ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا ازطریق استفاده عملی ویا هر طریق دیگر قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع، افشاء شده باشد.

در صورتی که افشاء اختراع ظرف مدت 6 ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی، قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود.

و- اختراعاتی که بهره برداری از آن ها ، خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد»

چنین استنباط می شود که روش های میکروبیولوژیک و محصولات ناشی از آن در قلمرو اختراع قرار دارد.به عبارت دیگر انواع واکسن ها نظیر واکسن آنفولانزاها، واکسن دیفتری، هپاتیت ها،سل، حصبه و غیره که از طریق به کارگیری میکروب ها یا ویروس ها تهیه می شود، داخل در مفهوم اختراع بوده وقابل ثبت وصدور گواهی نامه اختراع خواهد بود و جزء فراورده های خاص مذکوردرماده یک قانون مزبور است.

قابل ذکر است که قانون ثبت اختراعات مصوب 1386، خالی از ابهام نیست و از جمله این ابهامات عبارتند از: مفاد ذیل بند ج ماده4 این قانون که در آن عنوان شده است:« ......این بند شامل فراورده های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روش های مزبور نمی شود» یا مفاد بند د ماده مذکور که می گوید:« منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آن ها و همچنین فرایندهای بیولوژیک تولید آن ها» از حمایت مقررات اختراع خارج است.

اولا- در ذیل بند ج ماده4 مشخص نشده منظور از فراورده های منطبق با تعریف اختراع مورد استفاده در روش های مزبور چیست؟

ثانیا- در بند د آن نیز در زمینه منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آن ها و فرایندهای بیولوژیک تولید آن ها تعریف قانونی به عمل نیامده است لذا در موارد بروز اختلاف با تفسیرهای مختلف حقوقی و قضایی روبروخواهیم شد و در نتیجه باید در انتظار ایجاد وحدت رویه قضایی بمانیم.

به نظر می رسد ماده 4قانون ثبت اختراعات مصوب 1386 ایران از قوانین مالکیت فکری و صنعتی کشورهای غربی از جمله مواد 10-611 تا 17-611 قانون مالکیت فکری و صنعتی مصوب 1992 به بعد فرانسه اقتباس و عیناً ترجمه شده باشد ولی فاقد ابهام نیست.

همان طور که اشاره شد حقوق دانان فرانسوی و مراجع قضایی به تفسیر وتوجیه مواد مربوط پرداخته و ابهامات قانون را رفع کرده اند ولی در حقوق ایران که حدود 2سال و اندی از تصویب قانون گذشته است فرصت رفع ابهامات ،به قدر کافی به دست نیامده است. اما انتظار می رود که در عمل مشکلات قانونی رفع گردد و یا در اثر بحث و بررسی متخصصان و حقوق دانان ایران و تصمیمات قضایی ناشی از داعاوی و اختلافات، ابهامات قانون مرتفع گردد و یا قوه مقننه با وضع مقررات جدید یا تفسیر قانون موجود، ایرادات و اشکالات موجود را برطرف کند.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی [email protected] ELIYA.IR

فرایند و خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری و نمونه اسم برند و شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) - ثبت طرح صنعتی و ثبت بین المللی طرح صنعتی - ثبت اختراع و ثبت بین المللی اختراع )همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور و انجام کلیه امور مالیاتی و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها درسراسر ایران.

اقدامات اولیه ثبتی در ایلیا...

مسیر طی شده ی ایلیا سرشار از نام کسانی ست جای_گاهی استـوار برای سرشار از نام کسانی ست خودشان ایجاد نماید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

تنظیم و تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع

تشریفات و شرایط و مراحل تنظیم و تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع - در نظام حقوقی ایران، مانند بسیاری از کشورهای جهان،برای ثبت اختراع نیاز به تنظیم و تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت اختراعات دارد.اظهارنامه ممکن است به وسیله مخترع یا نماینده قانونی وی تنظیم و تسلیم مرجع ثبت اختراعات گردد.

عدم محدودیت مکانی حقوق معنوی ثبت اختراع

عدم محدودیت مکانی حقوق معنوی ثبت اختراع - همان طور که اشاره شد، حقوق معنوی اختراع، همانند حقوق مالکیت فکری محدودیت مکانی ندارد. بنابراین به هیچ وجه پذیرفته نیست که نام مخترع یک اختراع مربوط به یک منطقه، قابل حذف و تغییر در مناطق دیگر جهان باشد. که از این نظر مشابه حقوق معنوی مالکیت فکری است

اختراع ترکیبی یا مختلط

اختراع ترکیبی یا مختلط - اختراع ترکیبی عبارت از اختراعی است که به کمک و همکاری یک گروه ابزار جدید و وسایل شناخته شده ،یک محصول صنعتی جدید به دست آید.یک اختراع ممکن است از عوامل ویا یک سلسه اختراعات دیگر، یعنی از ترکیب عوامل مزبور، خلق شود. به طور مثال یک مخترع که یک مولکول شیمیایی جدیدی از طریق

ضمانت اجرای کیفری حمایت از ثبت اختراع

ضمانت اجرای کیفری حمایت از ثبت اختراع - طبق بند ب ماده 14 قانون جدیدالتصویب ایران، مالک اختراع می تواند علیه هر شخصی که بدون اجازه او از موضوع اختراع وی بهره برداری کند و به حق مالک یا مخترع تعدی نماید و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق آنان شود، اقدام به شکایت کیفری نمایند.

اعتراض به تقاضای ثبت اختراع

اعتراض به تقاضای ثبت اختراع - هرگاه شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به تقاضای ثبت اختراع، معترض باشد،باید اعتراض نامه خود را در دو نسخه تنظیم و به مرجع ثبت تسلیم کند. اعتراض نامه در دفتر آن مرجع ثبت و نسخه دوم آن را با قید تاریخ و شماره ثبت یا وصول اعتراض، به معترض مسترد می گردد. اعتراض نامه باید

ثبت اختراع آنلاین

ثبت اختراع آنلاین-کلیه امور ثبتی خود ازجمله ثبت اختراع به صورت آنلاین را به مجتمع حقوقی و ثبتی موسسه ایلیا واگذار نمایید.با ثبت اختراع به کسب و کار خود

ابطال گواهی نامه ثبت اختراع

شرایط و مراحل ابطال گواهی نامه ثبت اختراع -طبق ماده18 قانون جدید التصویب، هر ذینفع می تواند ابطال گواهی نامه اختراعی را از دادگاه درخواست کند.در موارد زیر گواهی نامه اختراع قابل ابطال است:1. پدیده ای که به ثبت رسیده است اختراع نیست وبا مفاد ماده1 قانون ثبت اختراعات انطباق ندارد. یعنی پدیده مزبور

ثبت اختراع فوری و سریع

اختراع ، ماحصل و پیامد تلاش فکری و خلاقیت ذهنی مخترع است که در کالبد یک فرآورده صنعتی نمود بیرونی می یابد.در ثبت ایلیا فرایند ثبت اختراع سریع انجام میگردد.

مزایای داشتن گواهی ثبت اختراع

دارنده گواهی ثبت اختراع از مزایای ویژه مرتبط با اختراع بهره مند می گردد در این مقاله به توضیحات بیشتر در مورد مزایای داشتن ثبت اختراع می پردازیم

حمایت حقوق ثبت اختراع، در نظام حقوقی ایران

حمایت حقوق ثبت اختراع، در نظام حقوقی ایران - حقوق مادی اختراع همان طور که اشاره شد عبارتند از تولید و تکثیر فراورده ها یا تولید کالاهای اختراع، عرضه محصولات اختراعی برای فروش، فروش محصولات، ذخیره سازی و نگاهداری تولید به قصد عرضه برای فروش یا فروش، صادرات و واردات فراورده

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟