لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

مفاد حقوق نشانه های جغرافیایی در کنوانسیون پاریس


مواد مربوط به حقوق نشانه های جغرافیایی در کنوانسیون پاریس

در کنوانسیون پاریس مورخ 20مارس 1883 و اصلاحات سال های 1900و1911 و1925و1934و1958و1967و1979 راجع به حمایت از حقوق ناشی از علائم مبدا تولید یا نشانه های جغرافیایی محصولات، ضوابطی به شرح زیر مورد توافق کشورها قرار گرفته است:

حقوق نشانه های جغرافیایی در کنوانسیون پاریس

حقوق نشانه های جغرافیایی در کنوانسیون پاریس

یک- در ماده یک کنوانسیون پاریس آمده است:(1)کشورهای مشمول کنوانسیون حاضر، برای حمایت مالکیت صنعتی، اتحادیه ای تشکیل داده اند.(2) موضوع حمایت از مالکیت صنعتی، عبارتند از:ورقه های اختراع، نمونه های اشیاء مصرفی یا مدل های ثمر بخش

(modeles d utiliteنآن )طرح ها و مدل های صنعتی ، علائم کارخانه یا بازرگانی، علائم مربوط به خدمات، اسم بازرگانی، مشخصات مبدا یا نام گذاری اصلی جنس و نیز جلوگیری از رقابت نامشروع.بنابراین علائم جغرافیایی از جمله موضوعات قابل حمایت در این کنوانسیون است.

دو- در ماده 9 کنوانسیون آمده است : هر محصولی که دارای علامت صنعتی یا تجاری یا نام تجارتی غیرقانونی باشد هنگام ورود به کشورهای اتحادیه که در آن کشورها این این علامت یا این نام تجارتی ازحمایت برخوردار است توقیف خواهد شد.چون علامت جغرافیایی محصولات و تولیدات، مصداقی از علامت صنعتی است و طبق بند3 ماده یک کنوانسیون، محصولات مصنوعی و طبیعی و کشاورزی، مشمول حمایت هستند لذا حمایت از علائم جغرافیایی در این ماده نیز پذیرفته شده است.

سه- در ماده 10 کنوانسیون آمده است: استعمال مستقیم یا غیرمستقیم مشخصات نادرست درباره مبدا تولید فراورده باعث می شود که چنین کالایی، در صورت ورود به یکی از کشورهای عضو اتحادیه پاریس، توقیف گردد.

چهار- در ماده10 مکرر کنوانسیون آمده است: کشورهای عضو اتحادیه پاریس مکلفند حمایت واقعی اتباع کشورهای عضو اتحادیه را در مقابل هرگونه رقابت مکارانه،رقابت شرافتمندانه در امور صنعت یا تجارت و هر اقدامی که باعث اشتباه با محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجارتی رقیب کند ویا موجب اشتباه عامه راجع به ماهیت، طرزساخت، صفات ممیزه جنس و امثال آن گردد، تامین و تضمین نمایند.

پنج- در ماده 10 ثالث کنوانسیون آمده است: کشورهای عضو اتحادیه مکلفند وسایل مراجع قانونی مناسبی را برای جلوگیری موثر کلیه اعمال مندرج در مواد 10،9و 10مکرر نسبت به اتباع سایر کشورهای عضو اتحادیه، تامین کنند.

2. مواد مربوط به حقوق نشانه های جغرافیایی در موافقت نامه لیسبن

در موافقت نامه لیسبن مورخ 31 اکتبر 1958 مربوط به تجدید نظر قرارداد پاریس،ضوابط روشنی در زمینه حمایت از حقوق ثبت علائم و نشانه های جغرافیایی به شرح زیر پیش بینی شده است:

یک- ماده 2موافقت نامه لیسبن

طیق ماده 2 قرارداد، منظور از علائم منبع یا اسامی مبدا، نام جغرافیایی یک کشور، منطقه یا ناحیه و محلی است که برای مشخص کردن منشاء و مبدا محصولات و تولیدات صنعتی یا کشاورزی و طبیعی به کار می رود و کیفیت، مرغوبیت وسایر خصوصیات محصولات مزبور منحصراً یا اساساً به محیط جغرافیایی یعنی آب ، هوا، خاک و حتی نیروی انسانی خاص آن منطقه یا ناحیه ارتباط کامل دارد.

دو-ماده 3موافقت نامه

ماده 3موافقت نامه مربوط به حمایت از نام جغرافیایی است در مقابل هرگونه تجاوز به حقوق ناشی از نام جغرافیایی به هر ترتیبی اعم از غصب، تقلید و جعل عناوین و هرگونه اقدام دیگر.

سه- ماده 4موافقت نامه

در ماده 4 موافقت نامه آمده است که مفاد این موافقتنامه، به هیچ وجه با مفاد کنوانسیون پاریس مورخ 20 مارس 1883 و تجدید نظر های بعدی و موافقت نامه مادرید مورخ 14 آوریل 1891 مربوط به جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیر واقعی یا گمراه کننده بر روی کالاها و تجدید نظرهای بعدی و یا به موجب قانون داخلی یا تصمیمات دادگاه از حمایت برخوردار بوده اند، تعارضی ندارد و آنها با مستثنی نمی سازد.

چهار- مادۀ 5 موافقتنامه

ماده 5 موافقت نامه مربوط به ثبت بین المللی اسامی مبدأ و در بند یک این ماده آمده است: ثبت اسامی مبدأ به درخواست ادارات کشورهای عضو اتحادیۀ ویژه موافقت نامه لیسبن به نام هر شخص حقیقی یا حقوقی، اعم از عمومی یا خصوصی، که طبق ماده داخلی آن­ها حق استفاده از این اسامی را دارد، در دفتر بین المللی وایپو (سازمان جهانی مالکیت معنوی) واقع در ژنو انجام خواهد گرفت.

طبق بند 2 مادۀ 5 مزبور دفتر بین المللی بدون تأخیر موارد ثبت مزبور را به اطلاع ادارات کشورهای مختلف عضو اتحادیۀ ویژه خواهد رساند و آن­ها را در نشریه ای منتشر خواهد کرد.

در بند 3 مادۀ 5 آمده است ادارۀ هر کشوری می تواند اعلام کند که از نام مبدائی که ثبت آن به اطلاع آن اداره رسیده است. نمی تواند حمایت نماید. اما فقط در صورتی که اعلام آن همراه با دلایل این امر، ظرف مدت یکسال پس از دریافت اطلاعیۀ ثبت، به اطلاع دفتر بین المللی برسد، مشروط بر این که چنین اعلامیه ای در کشور ذیربط، به زیان سایر اشکال حمایت از نام مزبور که مالک آن استحقاق مطالبه آن را به موجب ماده (4) فوق دارد، نباشد.

در بند 4 آمده است: پس از انقضای مدت یکسال پیش بینی شده در بند فوق، ادارات کشورهای عضو اتحادیه نمی توانند با چنین اعلامیه ای مخالفت کنند.

بند 5 مادۀ موافقت نامه مربوط است به وظایف دفتر بین المللی ژنو در مورد قبول حمایت یا عدم توانایی حمایت از یک نام جغرافیایی کشوری به وسیله کشور دیگر عضو اتحادیۀ ویژه . دفتر باید در اسرع وقت، مراتب همکاری یا عدم همکاری مزبور را به اطلاع کشور صاحب نام جغرافیایی ثبت شده در دفتر بین المللی برساند تا افراد ذینفع کشور اخیر به تکالیف و حقوق خود در خصوص حمایت از نشانی جغرافیایی، واقف گردند. طبق بند 6 ماده 5 موافقتنامه، هرگاه یک نام جغرافیایی که به موجب اطلاعیه ثبت بین المللی در کشوری معین مورد حمایت قرار گرفتته مورد استفاده اشخاص ثالثی درد آن کشور قبل از تاریخ چنین اطلاعیه ای باشد، اداره صلاحیت دار کشور مذکور حق دارد مهلتی حداکثر دو ساله را به اشخاص ثالث مزبور برای متوقف کردن استفاده از این نام اعطا کند . مشروط بر این که طی مدت سه ماه پس از انقضای یکساله پیش بینی شده در بند (3) فوق، دفتر بین المللی را از این امر آگاه سازد.

پنج- مادۀ 6 موافقت نامه لیسبن می گوید: نام جغرافیایی که در یکی از کشورهای عضو اتحادیه ویژه به موجب تشریفات مقرر در ماده (5) این موافقت نامه از حمایت برخوردار شده است، نمی تواند در آن کشور مادامی که در کشور مبدأ به عنوان اسم مبدأ مورد حمایت قرار دارد، به عنوان اسم عام تلقی شود. منظور این است که نشانۀ جغرافیایی یک کشور با خصوصیات نام مزبور در دفتر بین المللی ثبت شده باشد، مادام که این نام در کشور مبدأ یعنی کشور دارنده امتیاز جغرافیایی، آن را معتبر بداند، کشور یا کشورهایی که تعهد به حمایت از نام مزبور نموده اند، حق ندارند آن را از ردیف امتیاز خاص خارج نمایند و طبق قواعد عمومی رفتار کنند.

شش – ماده 7 می گوید: ثبت انجام شده در دفتر بین المللی، طبق ماده (5) این موافقت نامه ، حمایت را برای کل دوره موضوع مادۀ مزبور، بدون نیاز به تجدید، تضمین خواهد کرد و برای ثبت هر اسم مبدأ، هزینه واحدی پرداخت خواهد شد.

هفت – مادۀ 8 می گوید: اقدام حقوقی لازم برای تضمین حمایت از اسم مبدأ، در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه ویژه، به موجب مقررات قوانین ملی، می تواند در موارد زیر صورت گیرد:

1. بنا به تقاضای اداره صلاحیت دار یا به درخواست دادستان.

2. توسط هر شخص ذی نفع، اعم از حقیقی یا حقوقی و عمومی یا خصوصی.

مواد 9 تا 18 این موافقتنامه، مربوط به تشکیلات و وظایف اتحادیۀ ویژۀ موافقتنامۀ لیسبن است که به منظور جلوگیری از اطاله مطلب از ذکر مواد مزبور خودداری می شود.

البته موافقتنامه لیسبن سال 1958 در سال های 1967 و 1979 مورد تجدید نظر قرار گرفته است و به موجب مادۀ واحده مصوب 12/12/1382 ایران به موافقتنامۀ مزبور ملحق شده است و تا 15 اکتبر 2001 تعداد 842 علامت منبع یا نشانۀ جغرافیایی در دفتر بین المللی ژنو به ثبت رسیده است.

موافقتنامۀ لیسبن ابهاماتی را که در مفهوم مشخصات مبدأ مذکور در بند 2 مادۀ یک کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی برای مراجع ذیصلاح و مقامات قضایی و حقوق دانان ایجاد شده بود، برطرف کرد و روشن کرد که منظور از مشخصات مبدأ همان نشانه یا علامت جغرافیایی است که علاوه بر حمایت ملی بر طبق قوانین داخلی کشورها نیاز به حمایت بین المللی دارد و برای رسیدن به این حمایت، دولت های متعاهد و عضو کنوانسیون باید تعهد نمایند که با قوانین داخلی خود از علائم جغرافیایی سایر کشورهای عضو کنوانسیون، باید تعهد نمایند که با قوانین داخلی خود از علائم جغرافیایی سایر کشورهای عضو کنوانسیونو اتباع آن ها حمایت کنند و با رقابت های مکارانه یا غیر قانونی و غیر شرافتمندانه فعالان اقتصادی و گمراهی مصرف کنندگان تولیدات صنعتی، صنایع دستی یاصنایع مستظرفه و محصولات کشاورزی یک محل یا منطقۀ مشخص جغرافیایی با کیفیت و ویژگی یا شهرت خاص، جلوگیری نمایند.

موافقت­نامۀ مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیر واقعی یا گمراه کننده بر کالا مورخ 1891

ایران به منظور حمایت بین المللی از محصولات و تولیدات سنتی داخلی که به دلیل انتساب آن ها به یک منطقه یا محل جغرافیایی خاص، شهرت دارند و برای مقابله با سوء استفاده از اسامی مبدأ آن ها توسط خارجیان، ضمن تأکید بر رعایت قوانین و مقررات داخلی مربوط به صادرات و واردات و به منظور جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیر واقعی یا گمراه کننده بر کالاها، بر اساس تصویب نامه مورخ 19/11/1382 دولت و به استناد ماده واحدۀ اجازۀ الحاق دولت ایران به اتحادیۀ کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارت و کشاورزی به موافقتنامه مزبور ملحق شده است.

موافقت­ نامه مادرید14 آوریل 1891 که در سال های 1911، 1925، 1934و 1958 تجدید نظر شده، مشتمل بر توقیف کالاهای حاوی نشانۀ غیر واقعی یا گمراه کننده که با آن نشانه، یکی از کشورهایی که این موافقتنامه در مورد آن ها اعمال می شود یا محلی که در آن کشورها واقع است به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به عنوان کشور یا محل مبدأ معرفی شده است، هنگام ورود کالاهای با نشانۀ تقلبی به هر یک از کشورهای مذکور و همچنین توقیف کالا در کشوری که در آن کشور، نشانۀ غیر واقعی یا گمراه کننده منبع و مبدأ تولید، به کار رفته باشد و اگر قوانین یک کشور، اجازۀ توقیف کالای با علامت غیر واقعی در زمان ورود را ندهد، به جای توقیف، ورود کالای مذکور ممنوع خواهد شد و اگر قوانین کشوری اجازۀ توقیف در زمان ورود ممنوعیت ورود یا توقیف کالا در داخل کشور را نیز ندهد، در این صورت تا زمانی که قوانین مربوط در این زمینه اصلاح شوند، اقدامات و راه های جبرانی که در این موارد به موجب قوانین آن کشور در دسترس اتباع آن قرار دارند، جایگزین تدابیر مزبور واقعی یا گمراه کننده،وجود نداشته باشد، ضمانت اجراهای مقرر در مقررات مربوط مندرج در قوانین راجع به علائم یا اسامی تجاری، اعمال خواهد شد.

طبق مادۀ 2 موافقت­نامه، توقیف، به درخواست مقامات گمرکی انجام خواهد شد که آن ها نیز مراتب را سریعاً به طرف ذینفع اعم از افراد حقیقی یا اشخاص حقوقی اطلاع خواهند داد تا ذینفع در صورت تمایل بتواند اقدامات لازم در ارتباط با توقیف انجام شده، به عنوان اقدام احتیاطی انجام دهد. با این حال دادستان یا مقام صالح دیگری می تواند به اعتبار سمت خود یا بنا به درخواست طرف زیان دیده تقاضای توقیف را بنماید؛ در این صورت تشریفات مربوط، مسیر قانونی عادی خود را طی خواهد کرد. ولی در صورتی که کالا در حال عبور (ترانزیت) باشد، مقامات ملزم به توقیف نخواهد بود.

طبق مادۀ مقررات مذکور مانع از درج نام و نشانی فروشنده بر کالاهایی که مبدأ آن غیر ازکشوری است که فروش در آن جا صورت می گیرد، نخواهد بود؛ ولی در این گونه موارد مشخصات دقیق کشور یا محل ساخت یا تولید کالا باید به طور روشن و با حروف کاملاً واضح یا هر نشانۀ دیگری که برای جلوگیری از هرگونه اشتباه در تعیین منبع واقعی کالا کفایت کند، در کنار نام یا نشانی غیر واقعی مذکور درج شود.

ماده 3 مکرر مربوط است به تعهد کشورهای مشمول موافقت­نامه در جلوگیری از فریب عمومی که می گوید: کشورهایی که این موافقتنامه در مورد آن ها اعمال می شود، تعهد می کنند در رابطه با فروش یا نمایش یا عرضه برای فروش هر کالایی، استفاده از کلیه نشانه ها را در تبلیغات به صورتی که عموم را نسبت به منبع کالا فریب دهد و در تابلوها، آگهی ها، صورت حساب ها، فهرست مشروبات، نامه ها یا اوراق تجاری یا هر گونه مکاتبات بازرگانی دیگر درج گردند، نیز ممنوع سازند.

مادۀ 4 موافقتنامه می گوید : دادگاه های هر کشور،تصمیم خواهند گرفت که چه نوع نشانه هایی به خاطر خصوصیات عام آن ها، مشمول مقررات این موافقتنامه نمی شوند. با این حال، نشانه های منطقه ای درباره منبع فرآورده های درخت تاک (درخت انگور) از قید و شرط مذکور در این ماده مستثنی هستند.

مواد 5 و 6موافقت نامه، مربوط است به چگونگی الحاق کشورهایی که به این موافقتنامه ملحق نشده اند و یا امضاء کننده آن نبوده اند و تاریخ لازم الاجرا شدن مفاد موافقت نامه که طرح و بحث آن در حال حاضر ضروری به نظر نمی رسد.

4- موافقت نامۀ راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی (تریپس) مورخ آوریل 1994 میلادی

ن همراآن هتتتآن در موافقتنامه تریپس، مطالب مختلفی در زمینه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری مطرح شده که سه مادۀ آن یعنی مواد 22 تا 24 راجع است به علائم یا نشانه های جغرافیایی و همان طور که قبلاً عنوان شد، مواد اشاره شده، ابهامات مواد کنوانسیون پاریس راجع به علائم جغرافیایی و مبدأ تولید کالا و محصولات را رفع کرده است. مادۀ 22 موافقتنامه تریپس دارای چهار بند به شرح زیر است:

در بند یک مادۀ 22 راجع است به تعریف علائم جغرافیایی. در این بند آمده است:

از لحاظ موافقتنامه حاضر علائم جغرافیایی،علائمی هستند که مشخص می سازند مبدأ یک کالا واقع در قلمرو یک عضو ( کشور عضو موافقتنامه) یا منطقه یا ناحیه ای در قلمرو کشور مزبور است، مشروط بر این که کیفیت معین، شهرت یا دیگر مشخصات کلا اساساً قابل انتساب به مبدأ جغرافیایی آن باشد.

بند 2 مربوط به کشورهای عضو موافقتنامه تریپس است که باید برای جلوگیری از هرگونه وسایلی برای معرفی یا ارائه یک کالا با ثبت نشان جغرافیایی غیر واقعی که عموم مردم را گمراه کند و همچنین جلوگیری از هر گونه رقابت غیر منصفانه به معنای مادۀ 10 مکرر کنوانسیون پاریس تجدید نظر شده سال 1967.

بند 3 مربوط است که تکلیف اعضاء موافقتنامه، در مورد خودداری از ثبت علامت جغرافیایی غیر واقعی و گمراه کننده عموم، بر اساس قوانین داخلی یا به درخواست افراد ذی نفع.

بند 4 موافقتنامه مربوط است به حمایت از علامت جغرافیایی اصیل در برابر تجاوز به آن و مبارزه در عرضه کالا یا سوء استفاده از نشانه های جغرافیایی واقعی از طریق تقلب.

5- موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم و پروتکل مربوط به آن مورخ 14 آوریل 1891 و 27 ژوئن 1989

موافقتنامه 1891 مشتمل بر 25 ماده اصلی و مکرر است که به ترتیب از تاسیس اتحادیه ویژه ای برای تشکیل پرونده برای ثبت علائم در دفتر بین المللی، تعریف کشور مبدأ، فرم تقاضا برای ثبت بین المللی، آثار ثبت بین المللی، جانشین ثبت بین المللی به جای ثبت ملی قدیمی، مدارک لازم برای ثبت بین المللی علائم، مدت اعتبار ثبت بین المللی، استقلال ثبت بین المللی، خاتمه یافتن حمایت در کشور مبدأ، تجدید ثبت بین المللی و مطالب دیگر است که ذکر همه آن ها ضروری به نظر نمی رسد.

پروتکل مربوط به موافقتنامۀ مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم مورخ 27 ژوئن 1989 مشتمل بر 21 ماده اصلی و مکرر و آئین نامه مشترک موافقتنامه مادرید که از اول نوامبر 2000 قابل اجرا شده مشتمل بر نه فصل و 40 ماده است که در جهت تسهیل ثبت بین المللی علائم از جمله نشانه ها و علائم جغرافیایی تنظیم گردیده است که در سال 1380 کشور ایران به موافقتنامه های مزبور و آئین نامه مشترک آن ها ملحق شده است.

طبق ماده یک موافقتنامۀ مادرید مورخ 1891 و بازنگری شده آن، کشورهای عضو موافقتنامه، اتحادیه ویژه ای برای ثبت بین المللی علائم تشکیل داده اند و اتباع هر کشور متعاهد می توانند در تمام کشورهای دیگر طرف این موافقتنامه حمایت از علائم قابل استفاده برای کالاها از جلمه علائم جغرافیایی و خدمات خود را، که درکشور مبدأ به ثبت رسیده اند، تأمین و تضمین کنند و این کار را با تشکیل پرونده برای ثبت علائم مزبور در دفتر بین المللی مالکیت جهانی مالکیت معنوی،از طریق ادارۀ مربوط در کشور مبدأ مذکور انجام دهند. طبق بند 3 مادۀ یک، کشوی مبدأ شناخته می شود که متقاضی در آن کشور، دارای مقر واقعی و مؤثر صنعتی و تجاری باشد یا اگر چنان مقری در یکی از کشورهای عضو اتحادیه ندارد، کشوری برای وی کشور مبدأ محسوب می شود که در آن کشور عضو اتحادیه، اقامتگاه داشته باشد و اگر اقامتگاه نداشته باشد ولی تبعه یکی از کشورهای عضو اتحادیه باشد، کشور متبوع وی کشور مبدأ در این زمینه محسوب خواهد شد.

طبق مادۀ 3 براین ثبت بین المللی علائم باید درخواست ثبت در فرم خاص ارائه گردد. اداره کشور مبدأ علامت، مطابقت مشخصاتی که در چنین تقاضانامه ای وارد می شود، با مشخصات موجود در دفتر ثبت ملی را گواهی و همچنین تاریخ ها و شماره های تشکیل پرونده و ثبت علامت در کشور مبدأ و نیز تاریخ تقاضانامه برای ثبت بین المللی را ذکر خواهد کرد.

طبق ماده 6 موافقتنامه، ثبت علامت در دفتر بین المللی برای مدت بیست سال اعتبار دارد و امکان تجدید ثبت نیز وجود دارد که تجدید ثبت بین المللی بدون تغییر در ثبت پیشین با پرداخت هزینه های مربوط امکان پذیر است و طبق مادۀ 8 مکرر موافقت نامه، انصراف از حمایت یک یا چند کشور از طریق اطلاع به وسیله کشور مبدأ امکان پذیر خواهد بود.

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ثبت ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت انواع شرکت های تجاری و ثبت شرکت تعاونی، تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور و انجام کلیه امور تشکیل پرونده مالیاتی ، اخذ کد اقتصادی ، اخذ گواهی مالیات برارزش افزوده و اخذ دفاتر پلمپ مالیاتی) و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران .

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

تدابیر مرزی- گمرکی حقوق مالکیت صنعتی در عرصه تجارت

تدابیر مرزی- گمرکی حقوق مالکیت صنعتی در عرصه تجارت - امروزه سهم کالاهای مشمول حقوق مالکیت صنعتی در عرصه تجارت و داد وستد بین مرزی کشورها توسعه بسیاری یافته است وبه موازات آن تجاوز به این حقوق نیز در سطح وسیع واقعیتی انکارناپذیر است. همین امر تعبیه ضمانت اجراها و تدابیر خاصی را که در مرزها بتواند

خصوصیات اظهارنامه بین المللی علامت در نظام حقوقی ایران

خصوصیات اظهارنامه بین المللی علامت، علائم و برند تجاری در نظام حقوقی ایران - درنظام حقوقی ایران اظهارنامه بین المللی باید دارای شرایط و خصوصیات زیرباشد:1. اظهارنامه باید در فرم رسمی تنظیم گرد.2. اظهارنامه باید برحسب مورد به زبان های تعیین شده تنظیم شده باشد.3. اظهارنامه باید در سه نسخه

نظریات مختلف در زمینه مالکیت صنعتی

عقاید و نظریات مختلف در زمینه مالکیت صنعتی - عده ای با توجه به خصوصیات و اوصاف مالکیت مادی، خصوصاً وصف دائمی آن، امتیازات ناشی از اختراعات و اکتشافات و علائم صنعتی و تجاری را حق مالکیت ندانسته اند هرچند در دارا بودن امتیاز و آثار حقوقی آن تردید نکرده اند.

سئوالات متداول ثبت برند و علامت تجاری

سئوالات متداول در خصوص موارد فوق را مطالعه بفرمایید. ثبت برند،ثبت علامت تجاری،ثبت اسم تجاری،ثبت نشان تجاری،ثبت لوگوی تجاری و ثبت نام تجاری ثبت ایلیا .

مفاد حقوق نشانه های جغرافیایی در کنوانسیون پاریس

مواد مربوط به حقوق نشانه های جغرافیایی در کنوانسیون پاریس - در کنوانسیون پاریس مورخ 20مارس 1883 و اصلاحات سال های 1900و1911 و1925و1934و1958و1967و1979 راجع به حمایت از حقوق ناشی از علائم مبدا تولید یا نشانه های جغرافیایی محصولات، ضوابطی به شرح زیر مورد توافق کشورها قرار گرفته است:

ثبت برند تولید صابون

اگر به دنبال راهکاری مناسب و سریع برای مشاوره رایگان و در نهایت ثبت برند تولید صابون خود هستید همین حالا با کارشناسان ثبت برند ایلیا در ارتباط باشید .

حقوق مالکیت علائم تجاری به عنوان آورده در شرکتها

حقوق مالکیت علائم تجاری به عنوان آورده در شرکتها -علامت تجاری، نشانه یا شاخصی است متمایز کننده که مؤسسات بازرگانی یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از آن منحصرا برای تعیین منشأ کالا یا خدمات خود برای مصرف کنندگان و همین طور متمایز کردن آنها از کالاها یا خدمات دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده می کنند.

انتقال مالکیت اسم تجاری در کشورهای دیگر

انتقال مالکیت اسم تجاری در کشورهای دیگر - در اینجا به مقررات انتقال مالکیت اسم تجاری برخی از کشورهایی که حقوق آنها مورد مطالعه تطبیقی ماست اشاره می کنیم لطفا مطالعه نمایید

ثبت برند تولید عرقیات گیاهی

کارگروه ارشد مجتمع ثبت برند ایلیا با وکلایی مجرب در خدمت رسانی به شما سروران گرامی جهت ثبت برند تولید عرقیات گیاهی شما سروران اماده ارائه خدمات می باشند .

ثبت برند تولید پفک

کارگروه پر تلاش و به حق کاردان مجتمع ثبت برند ایلیا همواره در خدمت رسانی به شما خوبان جهت مشاوره رایگان و راهنمایی ثبت برند تولید پفک شما اماده می باشد .

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید