لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما

ثبت شرکت مختلط سهامی


شرکت مختلط

شرکت های مختلط، شرکت هایی هستند که از یک یا چند شریک ضامن و غير ضامن تشکیل شده اند. علت تشکیل این شرکت ها به دلیل وجود دو نوع شریک با مسئولیت های مختلف است که به دلایل مختلف تمایل به همکاری در یک شرکت تجاری را دارند. به عنوان مثال شخصی که تصمیم به تشکیل یک شرکت تجاری دارد و مایل است که شخصأ شرکت را اداره کرده و دیگران دخالت مؤثر در اداره امور شرکت نداشته باشند و نیز احتیاج به سرمایه دارد، لذا بهترین راه دعوت از شرکاء غير ضامن است که از نظر سرمایه وارد شرکت می شوند و در اداره امور دخالت نداشته و مسئولیت آنها فقط محدود به سرمایه آنها در شرکت است.

شرکت های مختلط خود بر دو نوع است:

  •  الف - شرکت های مختلط غیر سهامی
  • ب- شرکت های مختلط سهامی
شرکت مختلط سهامی

تعريف

طبق ماده ۱۷۲ قانون تجارت: «شرکت مختلط سهامی، تحت اسم مخصوص بین یک عده شر کاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.

  1. اولا- در اسم شرکت باید عبارت شرکت مختلط و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.
  2.  ثانيا- این نوع شرکت، لزوما باید مرکب از دو نوع شریک، شریک ضامن و شریک سهامی باشد.

ب- تشکیل شرکت مقررات شرکت های مختلط غیرسهامی، تابع شرکت های تضامنی است، اما شرکت های مختلط سهامی تابع شرکتهای سهامی هستند.

ج- تبعیت از مقررات شرکتهای سهامی و تضامنی در این شرکت ها، شرکاء ضامن، تابع مقررات شرکت تضامنی و شرکاء سهامی تابع شرکت های سهامی هستند.

د- هیئت نظار

 هیئت نظار، در واقع کار بازرس ها در شرکت سهامی را به عهده دارند و وظیفه اصلی آنها نظارت در اجراء مقررات مربوط به شرایط تشکیل شرکت می باشد. هیئت نظار در امور اداری شرکت مسئولیتی ندارند.
ه- حقوق و تعهدات شركاء ضامن

 ١- شریک ضامن، در مقابل طلب طلبکاران (در صورتی که طلب آنان بیشتر از دارایی شرکت باشد) مسئولیت نامحدود و تضامنی دارد.

۲- مدیریت شرکت مختلط سهامی، مخصوص شریک یا شرکای ضامن است

٣- ورشکستگی هیچ یک از شرکاء ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد بود.

و- حقوق و تعهدات شرکاء سهامی

 1- شریک سهامی فقط تا میزان سرمایه خود مسئول قروض شرکت است.

 ۲- در اسم شرکت، نباید نام هیچ یک از شرکاء سهامی قید شود و گرنه در حکم شریک ضامن خواهد بود.

٣- اداره شرکت نه حق و نه تکلیف شرکای سهامی است ولی از طریق هیئت نظار می توانند نسبت به عملکرد شرکت نظارت داشته باشند.

 ۴- شرکای سهامی حق شرکت در مجامع عمومی و رأی گیری در حدود صلاحیت مجامع را دارند.

۵- شریک سهامی حق انتقال سهام خود را طبق مقررات مربوط به شرکتهای سهامی دارا می باشد.

ز- مقررات مختلفه

1- مجامع عمومی: در شرکت مختلط سهامی، مجامع عمومی تابع مقررات شرکتهای سهامی هستند.
٢- بطلان شرکت مختلط سهامی: در صورت عدم رعایت مقررات مربوط به پرداخت حداقل سهام، ممنوعیت صدور سهام با تصدیق موقتی، تحویل سرمایه غیرنقدی و عدم رعایت مقررات، شرکت باطل است.

انحلال شرکت مختلط سهامی در موارد زیر منحل می شود:

• انجام مقصود شرکت و یا غیر ممکن شدن آن.

 • انقضاء مدت شرکت.

 • ورشکستگی

• تصمیم مجمع عمومی (با اکثریت آراء) (در صورت تصریح در اساسنامه)

• تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکاء ضامن .

 در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن (با اکثریت آراء مجمع عمومی(

ثبت شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامي، شرکتي است که اعضاي آن شامل شرکاي سهامي و يک يا چند شريک ضامن است به طور کلي از ترکيب دو شرکت سهامي و شرکت تضامني شرکت مختلطسهامي شکل مي گيرد و سرمایه آن به شکل سهام است و همین نکته تفاوت آن با شرکت مختلط غیرسهامی است.

شرکاي سهامي کساني هستند که به میزان سهامشان در شرکت مسئول هستند و شريک ضامن شريکي است که، زماني که قروض از دارايي شرکت فراتر رود مسئول پرداخت تمام قروض در مقابل طلبکاران است و اگر تعداد ضامن ها زياد باشد، براي مديريت روابط بين آن ها و پاسخگويي در مقابل طلبکاران از قوانين شرکت تضامني تبعيت مي کنند

نام شرکت مختلط سهامي باید حاوی عبارت “مختلط” و لاقل “اسم يکي از شرکا”ی ضامن باشد.

اداره شرکت مختلط سهامي

اداره شرکت مختلط سهامي به عهده شريک يا شرکاي ضامن و حدود اختيارات آنها همان است که در مورد شرکاي شرکت تضامني مقرر است. و در مورد شرکاي با مسئوليت محدود شريک با مسئوليت محدود نه به عنوان شريک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره امور شرکت از وظايف اوست.

آنگونه که از موارد فوق برمي آيد در شرکت مختلط غيرسهامي فقط شرکاي ضامن هستند که حق اداره کردن شرکت را دارند و به عبارت ديگر اداره و مديريت شرکت تنها بر عهده آنهاست و شرکاي با مسئوليت محدود نمي توانند در اين امر دخالت کنند.

علت اين امر نيز اين است که شرکاي ضامن در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت نامحدود دارند وطبيعي است که بايد حقوق آنها در مقابل شرکاي با مسئوليت محدود حفظ شود و اراده آنها مي تواند در تصميم شرکاي ضامن تاثير گذارد.

حال سئوال اين است که آيا شرکاي با مسئوليت محدود هيچ دخالتي در شرکت نمي توانند بکنند و حدود اين منع قانوني تا کجاست؟

همانگونه که قانونگذار تصريح کرده شرکاي با مسئوليت محدود نمي توانند در اداره شرکت دخالت کنند. بديهي است که منظور از اداره شرکت انجام دادن کليه عمليات و معاملاتي است که براي شرکت ايجاد تعهد کند و هدف از آن نيز حفظ حقوق شرکاي ضامن در قبال ساير شرکا واشخاص ثالث مي باشد. پس بنابراين نبايد نتيجه گرفت که اعمال شريک با مسئوليت محدود در درون شرکت نيز که ارتباطي باحقوق اشخاص ثالث ندارد ممنوع است. بنابراين شريک با مسئوليت محدود مي تواند در راي دادن مشورت شرکت در مجامع و ساير اموري که جنبه اداري درون شرکت دارد دخالت کند. کما اينکه خود مقنن به حق نظارت شرکاي با مسئوليت محدود تصريح کرده است.

  • علل مهجوريت شرکت مختلط سهامي

شرکت مختلط سهامي نيز همانند شرکت مختلط غير سهامي مهجور مانده و اشخاص رغبت چنداني به تشکيل اين نوع شرکت از خود نشان نمي دهند. اين امر البته به دلائل مختلفي است که برخي از آنها مربوط به موانع موجود بر سر راه شرکاي ضامن است و به همان دلايلي که اشخاص را از تشکيل شرکت تضامني منع مي کند از تشکيل اين شرکت نيز باز داشته است و چون در بحث شرکت تضامني بدان اشاره از تکرار آن خودداري ميشود. برخي دلائل ديگر مربوط به شرکاي سهامي است که در بخش مربوط به علل مهجوريت شرکت مختلط غيرسهامي توضيح داده شد و از تکرار آن خودداري مي شود. ولي در خصوص دلائل مربوط به شرکاي سهامي ذکر يک نکته مهم است که بدان اشاره مي شود:

يکي از دلائل اهميت شرکت مختلط سهامي درگذشته اين بود که تشکيل شرکت سهامي منوط به اجازه قبلي دولت بود. در صورتي که تشکيل شرکت مختلط سهامي احتياج به اجازه قبلي نداشت و آزاد بود. با آزاد شدن تشکيل شرکت هاي سهامي و هم چنين با پيش بيني شرکت هاي با مسئوليت محدود ديگر احتياجي به تشکيل شرکت مختلط سهامي پيدا نمي شود. مجموعه اين دلايل و عوامل سبب شده تا از تعداد اين شرکت هاي کاسته شده و روز به روز نيز عرصه را به نفع شرکت هاي سهامي و با مسئوليت محدود خالي نمايند.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت مختلط سهامي

يک نسخه‌ي مصدق از شرکت نامه

يک نسخه‌ي موید از اساسنامه

اسامي مدير يا مديران شرکت

نوشته‌اي با امضاي مدير شرکت، حاکي از تعهد پرداخت تمام سرمايه و پرداخت واقعي لااقل ثلث از آن سرمايه

سوابق مصدق از تصميمات مجمع عمومي

نوشته‌اي با امضاي مدير شرکت، حاکي از پرداخت تمام سرمايه‌ي نقدي شرکاي ضامن و تسليم تمام سرمايه‌ي غيرنقدي با تعيين قيمت حصه‌هاي غيرنقدي

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

· شعبه کرج: 137 32 – 026

· شعبه تهران :119 55 266 – 021

· سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32

· سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR

· پست الکترونیکی به نشانی [email protected] ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیاثبت شرکت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شاملثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران.

اقدامات اولیه ثبتی در ایلیا...

مسیر طی شده ی ایلیا سرشار از نام کسانی ست جای_گاهی استـوار برای سرشار از نام کسانی ست خودشان ایجاد نماید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

ثبت شرکت تولیدی

جهت کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص ثبت شرکت های تولیدی با کارشناسان متخصص و مجرب مجتمع ثبتی ایلیا در تماس بوده و از مشاوره های رایگان آنها بهره مند شوید .

پیدایش و سقوط حقوق ناشی از تابلو در شرکت ها

نحوه پیدایش و سقوط حقوق ناشی از تابلو در شرکت ها - به کاربردن تابلو به طور علنی و استعمال آن سبب ایجاد حق می شود و همانند نام تجارتی تاجر یا نام شرکت تجاری با استعمال، حق ناشی از آن محقق خواهد شد. در نهایت برای مشخص کردن محل و مکان موسسه تجارتی یا شرکت تجاری به کار گرفته می شود.

تابلو و نام شرکت تجارتی

تابلو و نام شرکت تجارتی - در حقوق ایران و درحقوق بسیاری از کشورهای جهان، تهیه و نصب تابلو، جنبه اختیاری دارد، همان طور که داشتن مارک تولید اجباری نیست، صاحبان موسسات تجاری یا شرکت های تولیدی وصنعتی نیز مکلف به تهیه و نصب تابلو نیستند.

ثبت شرکت تولید انواع چسب قطره ای

اگر به دنبال شریکی مطمئن جهت مشاوره رایگان و درنهایت ثبت شرکت تولید انواع چسب قطره ای خود هستید می توانید همین حالاباکارشناسان ثبت شرکت ایلیا درتماس باشید.

ثبت شرکت تولید انواع اسکاچ

اگر به دنبال شریکی مطمئن در خصوص خدمات اداری و مشاوره رایگان و در نهایت ثبت شرکت تولید انواع اسکاچ خود هستید هم اکنون با کارشناسان ثبت ایلیادرارتباط باشید.

ثبت شرکت تولید سرکه

کارگروه به نام و زبده مجتمع ثبت شرکت ایلیا جهت مشاوره رایگان و راهنمایی های لازم در خصوص ثبت شرکت تولید سرکه شما متقاضیان گرامی اماده خدمت رسانی می باشد.

ثبت شرکت تولید درب ضد سرقت

کارگروه مجرب ثبت شرکت و برند ایلیا از هم اکنون اماده هر گونه خدمت رسانی و مشاوره کاملا رایگان به شما سروران گرامی جهت ثبت شرکت تولید درب ضد سرقت می باشد.

ثبت شرکت تولید رب گوجه

قبل از ثبت نمودن شرکت تولید رب گوجه خود از کارشناسان ما بخواهید تا با مشاوره کاملا رایگانی که ما به شما ارائه میدهند شما را در این زمینه یاری دهند . ایلیا

ثبت شرکت تولیدپنیر خامه ای

جهت مشاوره رایگان و راهنمایی های لازم و در نهایت ثبت شرکت تولیدی پنیرخامه ای خود فرصت را از دست ندهید و همین حالا با کارشناسان ثبت ایلیا در تماس باشید .

ثبت شرکت تولید دستگیره درب چوبی

جهت راهنمایی و مشاوره رایگان برای ثبت شرکت تولید دستگیره درب چوبی خود فرصت را غنیمت شمرده و همین حالا با کارشناسان ارشد مجتمع ثبت شرکت ایلیا درتماس باشید.

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟