شرکت مختلط سهامی

 

شرکت مختلط سهامي، شرکتي است که اعضاي آن شامل شرکاي سهامي و يک يا چند شريک ضامن است به طور کلي از ترکيب دو شرکت سهامي و شرکت تضامني شرکت مختلط

سهامي شکل مي گيرد و سرمایه آن به شکل سهام است و همین نکته تفاوت آن با شرکت مختلط غیرسهامی است.

شرکاي سهامي کساني هستند که به میزان سهامشان در شرکت مسئول هستند  و شريک ضامن شريکي است که، زماني که قروض  از دارايي شرکت فراتر رود مسئول پرداخت تمام

قروض در مقابل طلبکاران است و اگر تعداد ضامن ها زياد باشد، براي مديريت روابط بين آن ها و پاسخگويي در مقابل طلبکاران از قوانين شرکت تضامني تبعيت مي کنند

نام شرکت مختلط سهامي باید حاوی عبارت “مختلط” و لاقل “اسم يکي از شرکا”ی ضامن باشد.

 

اداره شرکت مختلط سهامي

 

اداره شرکت مختلط سهامي به عهده شريک يا شرکاي ضامن و حدود اختيارات آنها همان است که در مورد شرکاي شرکت تضامني مقرر است.

و در مورد شرکاي با مسئوليت محدود شريک با مسئوليت محدود نه به عنوان شريک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره امور شرکت از وظايف اوست.

آنگونه که از موارد فوق برمي آيد در شرکت مختلط غيرسهامي فقط شرکاي ضامن هستند که حق اداره کردن شرکت را دارند و به عبارت ديگر اداره و مديريت شرکت تنها بر عهده

آنهاست و شرکاي با مسئوليت محدود نمي توانند در اين امر دخالت کنند.

علت اين امر نيز اين است که شرکاي ضامن در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت نامحدود دارند وطبيعي است که بايد حقوق آنها در مقابل شرکاي با مسئوليت محدود حفظ شود و اراده آنها مي

تواند در تصميم شرکاي ضامن تاثير گذارد.

حال سئوال اين است که آيا شرکاي با مسئوليت محدود هيچ دخالتي در شرکت نمي توانند بکنند و حدود اين منع قانوني تا کجاست؟

همانگونه که قانونگذار تصريح کرده شرکاي با مسئوليت محدود نمي توانند در اداره شرکت دخالت کنند. بديهي است که منظور از اداره شرکت انجام دادن کليه عمليات و معاملاتي است که

براي شرکت ايجاد تعهد کند و هدف از آن نيز حفظ حقوق شرکاي ضامن در قبال ساير شرکا واشخاص ثالث مي باشد. پس بنابراين نبايد نتيجه گرفت که اعمال شريک با مسئوليت محدود

در درون شرکت نيز که ارتباطي باحقوق اشخاص ثالث ندارد ممنوع است. بنابراين شريک با مسئوليت محدود مي تواند در راي دادن مشورت شرکت در مجامع و ساير اموري که جنبه

اداري درون شرکت دارد دخالت کند. کما اينکه خود مقنن به حق نظارت شرکاي با مسئوليت محدود تصريح کرده است.

 

علل مهجوريت شرکت مختلط سهامي

 

شرکت مختلط سهامي نيز همانند شرکت مختلط غير سهامي مهجور مانده و اشخاص رغبت چنداني به تشکيل اين نوع شرکت از خود نشان نمي دهند.

اين امر البته به دلائل مختلفي است که برخي از آنها مربوط به موانع موجود بر سر راه شرکاي ضامن است و به همان دلايلي که اشخاص را از تشکيل شرکت تضامني منع مي کند از

تشکيل اين شرکت نيز باز داشته است و چون در بحث شرکت تضامني بدان اشاره از تکرار آن خودداري ميشود.

برخي دلائل ديگر مربوط به شرکاي سهامي است که در بخش مربوط به علل مهجوريت شرکت مختلط غيرسهامي توضيح داده شد و از تکرار آن خودداري مي شود. ولي در خصوص

دلائل مربوط به شرکاي سهامي ذکر يک نکته مهم است که بدان اشاره مي شود:

يکي از دلائل اهميت شرکت مختلط سهامي درگذشته اين بود که تشکيل شرکت سهامي منوط به اجازه قبلي دولت بود. در صورتي که تشکيل شرکت مختلط سهامي احتياج به اجازه قبلي

نداشت و آزاد بود. با آزاد شدن تشکيل شرکت هاي سهامي و هم چنين با پيش بيني شرکت هاي با مسئوليت محدود ديگر احتياجي به تشکيل شرکت مختلط سهامي پيدا نمي شود.

مجموعه اين دلايل و عوامل سبب شده تا از تعداد اين شرکت هاي کاسته شده و روز به روز نيز عرصه را به نفع شرکت هاي سهامي و با مسئوليت محدود خالي نمايند.

 

مدارک لازم جهت ثبت شرکت مختلط سهامي

.يک نسخه‌ي مصدق از شرکت نامه

 

يک نسخه‌ي موید از اساسنامه

 

اسامي مدير يا مديران شرکت

 

نوشته‌اي با امضاي مدير شرکت، حاکي از تعهد پرداخت تمام سرمايه و پرداخت واقعي لااقل ثلث از آن سرمايه

 

سوابق مصدق از تصميمات مجمع عمومي

 

.نوشته‌اي با امضاي مدير شرکت، حاکي از پرداخت تمام سرمايه‌ي نقدي شرکاي ضامن و تسليم تمام سرمايه‌ي غيرنقدي با تعيين قيمت حصه‌هاي غيرنقدي