• شرایط ثبت شرکت در ری

انواع شرکت:1-مسئولیت محدود 2-سهامی خاص 3- سهامی عام 4-مختلط سهامی 5-تضامنی 6-تعاونی 7-نسبی رایج ترین نوع ثبت شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود است که فرد با توجه به نیاز خود نوع شرکت راانتخاب نموده و اقدام به ثبت آن می نماید.

شرایط ثبت شرکتهای سهامی خاص و مسئولیت محدود با یکدیگرمتفاوت است، شرکت های سهامی خاص حداقل از 3 نفر عضو و 2 نفر بازرس تشکیل می شود و در شرکت های سهامی خاص باید 35 درصد سرمایه در یک حساب به نام شرکت واریز شود و 65 در صد باقی مانده در تعهد سهامداران است. اما در شرکت های مسئولیت محدود سرمایه به صورت اعلامی می باشد و در ابتدای کار احتیاجی به واریز آن به حساب شرکت نیست. علاوه بر این در این نوع شرکت حداقل اعضا 2 نفر می باشد و نیازی به وجود بازرس نیز نمی باشد.دیگر تفاوتی که این دو نوع شرکت مسئولیت محدود و سهامی خاص با یکدیگر دارند در مدت تصدی اعضای هیئت مدیره می باشد که در شرکت های مسئولیت محدود مدت تصدی نامحدود می باشد و در شرکت سهامی خاص مدت تصدی 2 سال می باشد

مدارک لازم جهت ثبت شرکت در ری

برای ثبت شرکت احتیاج به مدارک شناسایی اعضا (کپی کارت ملی و کپی شناسنامه) می باشد، علاوه براین اعضای هیئت مدیره باید گواهی عدم سوء پیشینه را نیز تهیه نمایند.اگر موضوع فعالیت شرکت احتیاج به مجوز داشته باشد باید این مجوز قبل از شروع ثبت شرکت تهیه شده باشد.

زمان و هزینه ثبت شرکت در ری

مدت زمان انجام ثبت شرکت در حوزه های ثبتی مختلف متفاوت می باشد که به طور متوسط طی 25 الی 30 روز کاری انجام می پذیرد.

ثبت شرکتهای تجاری در ری

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ری
ثبت شرکت سهامی خاص در ری
ثیت شرکت تعاونی در ری
ثبت موسسات غیرتجاری در ری
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در ری