وظایف و صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکتها

وظایف مجمع عمومی فوق العاده شرکت ها

از جمله مواردمربوط به ثبت شرکت ها، ثبت برخی از تصمیمات مجامع عمومی فوق العاده می باشد که با توجه به صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می بایستی مورد توجه قرار گیرد. صلاحیت مجمع عمومی  مذکور به شرح ذیل می باشد:

وظایف مجمع عمومی فوق العاده شرکت ها

 • 1. تغییر در مواد اساسنامه(تغییرات جزیی و کلی)
 • 2. اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه
 • 3. انحلال شرکت قبل از موعد
 • 4.ادغام شرکت ها
 • 5. تبدیل ماهیت شرکت ها

اختیار مجمع عمومی فوق العاده در تغییر اساسنامه شرکت مطلق نیست؛ برای مثال، نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد یا اساسنامه را به نحوی تغییر دهد که برتعهدات سهامداران افزوده شود ویا آنان را از حقوق شناخته شده محروم کند.

مجمع عمومی فوق العاده در صورتی می تواند سرمایه شرکت را کاهش یا افزایش دهد که این امر موجب افزایش تعهدات مالی تمام یا بعضی از سهامداران نشود.

همان طور که بیان شد مطابق قوانین و مقررات تجاری کشور انواع تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده که اقدام ثبتی ندارند، به شرح ذیل می اشد:

انواع تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 

نخست: تغییر اساسنامه (تغییر مواد اساسنامه یا تغییر کلی اساسنامه)

سوم: تغییر در موضوع فعالیت و نام شرکت

چهارم: افزایش سرمایه

 • الف) افزایش سرمایه از طریق نقدی
 • ب) افزایش سرمایه ازطریق مطالبات نقدی حال شده
 • ج) افزایش سرمایه از طریق انتقال سود تقسیم نشده
 • ح) افزایش سرمایه با سلب حق تقدم به نفع سهامداران
 • د) افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم به نفع غیرسهامدار(سهامدار جدید)
 • ه) افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی

پنجم: کاهش سرمایه

الف) کاهش اجباری سرمایه

ب) کاهش اختیاری سرمایه

ج) کاهش قهری

ششم: ایجاد سهام ممتاز ویا تغییر نوع سهام، تبدیل سهام عادی به ممتاز و یا بالعکس

هفتم: تبدیل سهام با نام به بی نام و بالعکس

هشتم:تبدیل سهام عادی به ممتاز

نهم:تغییر در مدت فعالیت کشور

دهم: تغییر درمواد اساسنامه مانند: تغییر تشریفات دعوت و مجامع عمومی و نحوه نقل و انتقال سهام و نحوه رای گیری در مجامع وشرایط انحلال

یازدهم: تغییر تعداد اعضای هیات مدیره

دوزادهم: انحلال شرکت و تعیین مدیر تصفیه و محل تصفیه

سیزدهم:ادغام شرکت

چهاردهم: تبدیل نوع شرکت

خدمات ثبت ایلیا شامل ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت تغییرات شرکت ، ثبت طرح صنعتی و دیگر خدمات اداری و حقوقی می باشد.

وظایف مجمع عمومی فوق العاده شرکت ها

پل ارتباطی ما:

 ( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا )

 • شعبه کرج: 137 32 – 026
 • شعبه تهران :119 55 266 – 021
 • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
 • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
 • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها و ثبت برند استانها )  و حقوقی ( دعاوی کیفری و حقوقی  کلیه دادگاه های ) سراسر ایران