درخواست مشاوره رایگان

ثبت شرکتثبت تغییرات شرکتثبت برندخدمات اداری مشاوره

قرارداد مطالعات هواشناسی و هیدرولوژی طرح تامین آب

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     یکشنبه، 4 مرداد 1400


نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه مشاوره ای مطالعات هواشناسی و هیدرولوژی طرح تامین آب

قرارداد مطالعات هواشناسی و هیدرولوژی طرح تامین آب

قرارداد مشاوره ای مطالعات هواشناسی و هیدرولوژی طرح تامین آب

  • طرفین قرارداد

این قرارداد در تاریخ.........فیمابین شرکت........به مدیریت...........به شماره ثبت........که از این به بعد کارفرما خوانده می شود از یک طرف و آقای .............به شماره شناسنامه ..........صادره از...............که منبعد مشاور خوانده می شود ازطرف دیگر جهت استفاده از خدمات مشاوره ای مطابق مقررات و شرایطی که در ذیل اشاره می شود منعقد می گردد.

ماده1. موضوع قرارداد

انجام مطالعات هواشناسی و هیدرولوژی طرح تامین آب.............مطابق شرح خدمات پیوستی

ماده2. تعهدات کارفرما

2-1. تهیه و تحویل کلیه آمار و اطلاعات و اسناد مورد لزوم مطالعات طرح که توسط مشاور اعلام می گردد.

2-2. انجام فایل کامپیوتری کلیه آمارهای موجود مطابق برنامه ای که از طرف مشاور ارائه می گردد.

2-3. دیگر همکاری های لازم جهت پیشبرد مطالعات طرح

ماده3. تعهدات مشاور

قرارداد مشاوره ای مطالعات هواشناسی و هیدرولوژی طرح تامین آب

3-1. انجام مطالعات کامل هواشناسی و هیدورلوژی طرح براساس شرح خدمات پیوستی در دو جلد جداگانه به طوری که بتوان از نتایج مطالعات فوق در برنامه ریزی منابع آبی و تهیه طرح اجرایی استفاده نمود.

3-2. تهیه و تنظیم لیست اطلاعات و مدارک مورد نیاز جهت مطالعات طرح

3-3. مشاور موظف است که گزارش پیشرفت کار مطالعات طرح را به طور ماهانه ضمن حضور در دفتر طرح کتبا ارائه نماید ضمنا کارفرما محق است در هر زمانی که لازم نماید از مطالعات فوق بازدید و بررسی به عمل آورد.

3-4.مشاور موظف است تا پایان سال جاری (اسفند ماه) کلیه پارامترهای اساسی و پایه هواشناسی و هیدرولوژی طرح که مورد نیازدیگر بخش های مطالعاتی باشد را کتبا به دفتر طرح ارائه نماید.

3-5. کلیه مطالعات، گزارشات و آمار و اسناد و نقشه هایی که به موجب این قرارداد توسط مشاور جمع آوری شده است متعلق به کارفرما می باشد ومشاور متعهد می شود که در پایان قرارداد کلیه مدارک فوق را به کارفرما تسلیم نماید.

3-6.مشاور متعهد می شود که بعد از تسلیم گزارشات طرح جهت پاسخگویی به سوالات مطرح شده و رفع نواقص موجود در هر زمانی که کارفرما اعلام نماید در دفتر طرح حضور یافته و نسبت به رفع آن تا زمان حداکثر ............روز (از زمان ابلاغ تا تهیه و ارائه جوابیه) اقدام نموده و نتیجه را کتباً به دفتر طرح تسلیم نماید.

ماده4. زمان قرارداد

قرارداد مشاوره ای مطالعات هواشناسی و هیدرولوژی طرح تامین آب

4-1. مدت زمان انجام مطالعات کامل هواشناسی و هیدرولوژی در دو جلد جداگانه و ارائه آن به دفتر طرح مطالعاتی تا پایان اردیبهشت سال............می باشد.

4-2. در صورت تاخیر مشاور درارائه گزارش در موعد مقرر در صورتی که دلیل تاخیر ناشی از قصور مشاور باشد( این موضوع را کارفرما تشخیص خواهد داد) روزانه مبلغ..........ریال از مشاور به عنوان خسارت ناشی از تاخیر کسر می گردد.

ماده5. حق الزحمه و نحوه پرداخت

قرارداد مشاوره ای مطالعات هواشناسی و هیدرولوژی طرح تامین آب

کل حق المشاوره مطالعات کامل هواشناسی و هیدورلوژی طرح تامین آب..............مبلغ........ریال می باشد که کارفرما در سه مرحله به شرح ذیل به مشاور پرداخت می نماید.

مرحله اول:..........درصد از مبلغ قرارداد بعد از امضاء قرارداد در قبال اخذ ضمانت لازم به مشاور قابل پرداخت می باشد.

مرحله دوم: .......درصد از کل مبلغ قرارداد را بعد از تحویل کامل گزارشات مطالعات طرح قابل پرداخت می باشد.

مرحله سوم: ............درصد باقیمانده مبلغ قرارداد بعد از تصوسب گزارشات طرح توسط ......قابل پرداخت می باشد.

ماده6. موارد فسخ و پایان دادن به قرارداد

قرارداد مشاوره ای مطالعات هواشناسی و هیدرولوژی طرح تامین آب

6-1. در صورتی که برکارفرما مشخص شود که مشاور عوامل فنی و علمی لازم برای انجام وظایف موضوع این قرارداد را به موقع فراهم نساخته و یادقت لازم را در انجام مطالعات و خدمات خود اعمال ننماید و یا مفادی از این قرارداد را رعایت ننماید کارفرما محق به فسخ یک طرفه قرارداد می باشد.

6-2. کارفرما در هر موقع حق خواهد داشت حدود و ثغور شرح خدمات مورد احتیاج را تغییر داده و موارد از شرح خدمات مطالعات را اضافه یا کم نماید که در این صورت مطابق توافق طرفین مدت زمان و هزینه مورد نیاز نیز به سقف قرارداد اضافه یا کم می گردد.

6-3. کارفرما حق خواهد داشت که در هر موقع به این قرارداد خاتمه دهد که این تاریخ حداقل یک...........قبل باید کتبا به اطلاع مشاور رسانده شود که در این صورت مشاور محق به دریافت حق الزحمه کارهای انجام شده تا تاریخ فوق در قبال تحویل گزارشات خواهد بود.

تبصره1. در صورت بروز اختلاف رای داور مرضی الطرفین لازم الاجرا می باشد.

تبصره2. کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه، مالیات و.....به عهده مشاور می باشد.

این قرارداد در ..............ماده و.............تبصره ...............صفحه و.........نسخه که تمام صفحات به امضای طرفین رسیده است و هرکدام حکم واحد دارند تنظیم گشته است.

شرکت کارفرما شرکت مجری (مشاور)

قرارداد مطالعات هواشناسی و هیدرولوژی طرح تامین آب

پل ارتباطی ما:

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجموعه مجتمع ثبتی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها وثبت تغییرات شرکت ها و ثبت برند و ثبت علامت تجاری استانها ) و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید.

قرارداد مشاوره ای مطالعات هواشناسی و هیدرولوژی طرح تامین آب

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید