درخواست مشاوره رایگان

ثبت شرکتثبت تغییرات شرکتثبت برندخدمات اداری مشاوره

قرارداد بررسی خودروهای تولیدی با استانداردهای ملی

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     یکشنبه، 4 مرداد 1400


نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه بررسی وضعیت خودروهای تولیدی از نظر انطباق با استانداردهای ملی اجباری

قرارداد بررسی خودروهای تولیدی با استانداردهای ملی

قرارداد بررسی وضعیت خودروهای تولیدی از نظر انطباق با استانداردهای ملی اجباری

این قرارداد مابین شرکت.......به نمایندگی آقایان................(مدیرعامل) و ..............(عضو هیئت مدیره) به نشانی :تهران:خیابان .................، پلاک..................شماره تلفن:..................که در این قرارداد«شرکت بازرسی» نامیده می شود از یک طرف و ...............به نمایندگی آقای...........(مدیرعامل) به شماره ثبت............به نشانی:.......به شماره تلفن................که در این قرارداد «شرکت» نامیده می شود از طرف دیگرطبق شرایط ذیل منعقد می گردد.

ماده1.موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از بررسی وضعیت خودروهای تولیدی شرکت.......از نظر انطباق با استانداردهای ملی اجباری اعلام شده توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

ماده2. مدت اجرای قرارداد

مدت اجرای این قرارداد از تاریخ..............لغایت.............می باشد.

تبصره1. در صورت توافق طرفین، قرارداد برای مدت معین دیگر قابل تمدید می باشد.

ماده3. نحوه اجرای قرارداد

قرارداد بررسی وضعیت خودروهای تولیدی از نظر انطباق با استانداردهای ملی اجباری

شرکت بازرسی موظف است براساس دستورالعمل های تعیین شده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، خودرو موضوع قرارداد را در انطباق با استانداردهای ملی مربوطه به شرح ذیل مورد بررسی قرارداده وگزارش نهایی را به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران جهت تصمیم گیری در رابطه با«صدور گواهینامه تائید نوع» ارائه نماید.

3-1. بررسی مدارک و گزارشات تست نوع خودرو

3-2.بررسی فرم های اطلاعاتی استاندارد

3-3.بازرسی از نمونه خودرو جهت انطباق با فرم های اطلاعاتی استاندارد ..........و......مدارک و گزارشات ارائه شده

3-4. بررسی اولیه ازمراحل تولید شرکت و بررسی طرح های کنترلی شرکت و تائید آنها

3-5. نظارت برانجام آزمون های مورد اشاره در استانداردهای ملی ایران در مراکزتست (داخل یا خارج از کشور)

3-6. بازرسی های نظارتی ادواری از مراحل تولید

ماده4. مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

قرارداد بررسی وضعیت خودروهای تولیدی از نظر انطباق با استانداردهای ملی اجباری

حق الزحمه های این قرارداد به شرح ذیل می باشد

4-1. حق الزحمه بررسی مدارک و گزارشات آزمون و گواهینامه ها و همچنین بازرسی از نمونه خودرو به ازای هر استاندارد به مبلغ.......ریال می باشد.

4-2. حق الزحمه نظارت برخطوط تولید وبازرسی های ادواری به ازای هر استاندارد ........ریال می باشد.

4-3. حق الزحمه نظارت برانجام آزمون ها، به ازای هر آزمون..........درصد حق الزحمه آزمون می باشد.

تبصره2. لازم به ذکر است که در صورت ارائه چند مدرک برای تنها یک عنوان استاندارد، علاوه براخذ هزینه بند4-1 به ازای هر مدرک اضافی بررسی شده مبلغ ...........ریال (نهصد هزاری ریال) دریافت می گردد.

تبصره3. لازم به ذکر است که در صورت انجام چند نوبت بازرسی خودرو، به ازای هر نوبت بازرسی اضافی از نمونه خودرو، مبلغ...........ریال(پانصد هزار ریال) دریافت می گردد.

ماده5. تعهدات شرکت بازرسی

قرارداد بررسی وضعیت خودروهای تولیدی از نظر انطباق با استانداردهای ملی اجباری

5-1. شرکت بازرسی متعهد می گردد طبق مهلت تعیین شده در ماده(2) این قرارداد نسبت به انجام موضوع ماده(3) اقدام نموده و گزارش مربوطه را به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اعلام و یک نسخه از آن را نیز به شرکت ارسال نماید.

5-2. شرکت بازرسی متعهد می گردد کلیه اطلاعات دریافتی، مشاهدات و مدارک و اسناد مربوطه را متعلق به شرکت دانسته و محرمانه تلقی نماید.

ماده6. تعهدات شرکت

6-1. شرکت متعهد می گردد شرایط لازم را برای کارشناسان و نمایندگان شرکت بازرسی و ارزیابی از نمونه خودرو فراهم نماید.

6-2. شرکت متعهد می گردد تسهیلات لازم را برای کارشناسان و نمایندگان بازرس در جهت بازدیدهای نظارتی ادواری از خط تولید، دسترسی به مدارک کنترلی خط تولید و مدارک استقرار سیستم های تضمین کیفیت فراهم نماید.

6-3.شرکت متعهد می گردد براساس صورت حساب های دریافتی از شرکت بازرسی که منضم به تصویر گواهی انجام تائیدیه بوده و به تائید نماینده شرکت نیز رسیده باشد، حداکثر ظرف مدت.......روز در وجه وی پرداخت نماید.

تبصره4. عدم پرداخت حق الزحمه مزبور در مهلت مقرر موجب توقف ادامه تعهدات شرکت بازرسی و اقدام لازم در حدود مفاد ماده7 قرارداد خواهد بود.

6-4. درصورت عدم صدور گواهینامه تائید نوع خودرو، به علت عدم انطباق با استانداردهای اعلام شده کلیه هزینه های انجام شده براساس ماده(4) برعهده شرکت می باشد.

6-5. در صورت نیاز شرکت متعهد می گردد نسبت به انجام آزمون های مورد نظر شرکت بازرسی در مراکز تست داخل یا خارج از کشور اقدام نماید. کلیه هزینه های مربوط به انجام آزمون های مراکز تست خارج از کشور(هزینه های انجام آزمون، اعزام کارشناسان به خارج از کشور، اقامت و هزینه های متفرقه ماموریت کارشناسان)به عهده شرکت خواهد بود. در این خصوص لازم است شرکت قبل از هر گونه آزمون با شرکت بازرسی هماهنگی لازم را به عمل آورد.

ماده7.شیوه حل اختلاف و داوری

در صورت بروز هر گونه اختلاف در تعبیر و تفسیر ویا اجرای مفاد این قرارداد طرفین سعی می کنند که ازطریق مذاکره مستقیم موضوع را دوستانه حل و فصل نمایند ودر غیر این صورت موضوع به مراجع ذیصلاح قانونی ارجاع خواهد شد ورای کتبی ایشان برای طرفین قرارداد لازم الاجرا خواهد بود.

ماده8. فورس ماژور

شرایط فورس ماژور شرایطی است که هریک ازطرفین به دلیل وجود آن شرایط نتوانند تعهدات خود را عملی سازند ورفع آن شرایط خارج از حدود اختیارات و توانایی های طرفین می باشد(مانند جنگ، زلزله و......) چنانچه به دلیل شرایط مذکور اجرای قوانین بیش از............ماه متوقف گردد هریک از طرفین می توانند با اعلام کتبی وذکر مهلت یک هفته ای نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید و یا مدت قرارداد را افزایش دهد.

ماده9. فسخ قرارداد

این قراردادقبل از انقضاء مدت آن در صورت عدم انجام تعهدات و همکاری های لازم توسط هریک ازطرفین قرارداد که منجر به توقف یا عدم امکان اجرای صحیح عملیات بازرسی گردد با اعلام کتبی یک ................قابل فسخ می باشد.

تبصره5. اگر در شرایطی این قرارداد فسخ گردد شرکت متعهد می گردد کلیه هزینه های مربوط به اقدامات اجرایی انجام شده یا دردست اقدام و خسارات وارده به شرکت بازرسی تا زمان فسخ قرارداد را پرداخت نماید.

ماده10. تغییر نشانی

در صورت تغییر نشانی هریک ازطرفین لازم است موضوع را به طرف دیگر قرارداد به صورت کتبی منعکس نماید درغیراین صورت نشانی قبل ملاک ارسال نامه هاخواهد بود.

ماده11. نسخ قرارداد

این قرارداد در.......ماده و.....تبصره ودر........نسخه تنظیم و به امضاء طرفین رسیده است که هر کدام حکم واحد را دارد.

قرارداد بررسی خودروهای تولیدی با استانداردهای ملی

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها شامل ( ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

قرارداد بررسی وضعیت خودروهای تولیدی از نظر انطباق با استانداردهای ملی اجباری

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید