ثبت صورتجلسه تغییر یا تمدید بازرسان شرکت های تجارتی

در قانون تجارت، با وجود اهمیت قائل شدن برای نظارت در شرکت سهامی، الزام به داشتن بازرس و حفظ استقلال او پیش بینی نشده بود. در واقع در حالی که مطابق ماده 62 مقرر شده بود، تصمیمات مجمع عمومی شرکت سهامی که بدون گزارش بازرس راجع به تصدیق بیلان و صورت حساب های مدیران اتخاذ شود، اعتبار ندارد. در ماده 64 همان قانون نیز ماهیت رابطه بازرس با شرکای شرکت را در وکالت قرارداده و مسئولیت او را مسئولیت وکیل در مقابل موکلان تلقی کرده بود.

ثبت صورتجلسه بازرسان شرکت ها

ثبت بازرسان شرکت های تجارتی

بازرسان در ثبت شرکت های تجارتی به عنوان ارکان نظارتی تلقی می گردند و نقش به سزایی در شرکت ها ایفا می نمایند. در قوانین اولیه ثبت شرکت ها جهت نظارت برعملکرد مدیران شرکت و همچنین مباحث مالیاتی و مالی نهاد نظارتی با عناوین مختلف از جمله مفتشان، بازرس و هیات نظار پیش بینی شده بود.

همان طور که بیان شد در واژه شناسی ثبت شرکت ها بازرس با عناوین مختلفی از جمله مفتش، هیات نظار، بازرس اصلی و بازرس علی البدل معرفی شده است. مطابق قوانین تجارت در مواد 165 الی 169 نهاد نظارتی در شرکت های با مسئولیت محدود و مختلط سهامی به نام هیات نظار پیش بینی شده است. هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکاء آن بیش از دوازده نفر باشد، باید دارای هیات نظار باشد .هیات نظار، دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق درآورده و همه ساله گزارشی به مجمع عمومی می دهند و هرگاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی وخطایی مشاهده نمایند در راپرت مذکور ذکر نموده واگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند، دلایل خود را بیان می کنند. تعداد اعضای هیات نظار حداقل سه نفربوده و انتخاب هیات نظار براساس شرایط مقرر در اساسنامه شرکت می باشد. انتخاب هیات نظار درثبت شرکت با مسئولیت محدود با توجه به مواد قانونی در صلاحیت مجمع عمومی شرکا می باشد که اگر اساسنامه تشرفات خاصی در نظرنگرفته باشد هریک از مجامع عمومی عادی ویا فوق العاده می توانند نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام نمایند.

مدت تصدی هیات نظار برای انتخاب اول یکسال بوده ودر صورت تمدید ویا انتخاب هیات نظار درسنوات بعدی مدت تصدی نامشخص می باشد. هیات مدیره به نظر نمی تواند عضو هیات نظار قرار گیرد. وظیفه اصلی هیات نظار همانند بازرس نوعی نظارت برعملکرد مدیران می باشد. اعضای هیات نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن  هر یک از آن ها در انجام ماموریت خود برطبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند. هیات نظار می تواند شرکا را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید. لذا همان طور که مشاهده می گردد هیات نظار از لحاظ قلمرو صلاحیتی تشابه بسیار نزدیکی با بازرس در شرکت سهامی دارد.

در انواع شرکت های تجارتی به جز شرکت های سهامی و تعاونی الزام به داشتن بازرس تکلیف قانونی تلقی نشده است، فارغ ازمباحث مذکور در خصوص هیات نظار، چنان چه در اساسنامه سایرشرکت های تجارتی از جمله با مسئولیت محدود و تضامنی و مختلط، رکن بازرس پیش بینی شده باشد انتخاب و ثبت آن نیز به موجب اساسنامه امکان پذیر می باشد.

ثبت صورتجلسه بازرسان شرکت ها

پل ارتباطی ما:

 ( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا )

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها و ثبت برند استانها )  و حقوقی ( دعاوی کیفری و حقوقی  کلیه دادگاه های ) سراسر ایران