تقاضانامه موسسه

تقاضانامه موسسه یکی از اوراق اساسی ثبت شرکت است که پس از ثبت مکانیزه شرکت در سامانه اداره ثبت شرکتها تهیه و تنظیم شده و به همراه سایر مدارک ثبتی شرکت یا موسسه جهت تایید به اداره ثبت شرکته و موسسات غیر تجاری فرستاده می شود.

تقاضانامه موسسه برای انواع شرکتهای تجاری و یا موسسه متفاوت می باشد اما به طور کلی مفاد اولیه مربوط به ثبت شخصیت حقوقی در آن گنجانده می شود.

در شرکتهای مسئولیت محدود و موسسات تقاضانامه به همراه اساسنامه ، شرکتنامه و صورتجلسه موسسین اوراق اساسی شرکت را تشکیل می دهند که مشعر به امضا شرکا به اداره ثبت ارسال میشود و ممهور به مهر این اداره میشود تا صورت قانونی یابد .

نمونه  تقاضانامه موسسه

بسمه تعالی

امضا کنندگان ذیل ، ثبت موسسه را با مشخصات مذکور در این برگ تقاضا می نماییم:

 1. نام موسسه :                                                        
 2. موضوع موسسه :                                                   
 3. تابعیت :
 4. مرکز اصلی موسسه و نشانی صحیح آن:

تهران ، خیابان......................................کوچه ...................................پلاک ............................ کدپستی : ..............................................

 1. اسامی موسسین ( مشخصات کامل و شماره ملی قید شود ) :

 

 1. آقا/ خانم                                شماره ملی                                             فرزند                                                   متولد                                      شماره شناسنامه                            نشانی محل اقامت و کدپستی :
 2. آقا/ خانم                              شماره ملی                                               فرزند                                                  متولد                                      شماره شناسنامه                            نشانی محل اقامت و کدپستی :
 3. آقا/ خانم                            شماره ملی                                                فرزند                                                    متولد                                      شماره شناسنامه                            نشانی محل اقامت و کدپستی :

 

 1. تاریخ تشکیل موسسه : 
 2. مدیر یا مدیران و اشخاصیکه در موسسه حق امضا دارند :
 1. آقا / خانم                           به سمت      
 2. آقا / خانم                           به سمت
 1. دارائی موسسه ومیزان دارائی هر یک از موسسین :
 1. آقا/ خانم                            دارای                                                  ریال سهم الشرکه
 2. آقا/ خانم                           دارای                                                 ریال سهم الشرکه
 1. آدرس شعب موسسه ( در صورت تاسیس در سایر شهرستان ها )

در صورتیکه موسسه دارای شعبه در شهرستان ها می باشد  محل شعبه در شهرستان مربوطه دقیقا نوشته شود

 1. نام مدیر یا مدیران شعب :

 

امضا موسسین ( کلیه موسسین و مدیران در ذیل اظهارنامه را امضا نمایند)