تعریف موسسه

موسسات غیرتجاری در مقابل شرکتهای تجاری ، در قانون تعریف شده اند  وجهت انجام امور خدماتی به ثبت می رسند . یعنی فعالیتهای غیرتجاری مثل فعالیتهای علمی ، آموزشی، مذهبی ، فرهنگی در قالب موسسات غیرتجاری به ثبت می رسند. این موسسات به دونوع تقسیم  می شوند :

موسسات انتفاعی که موسساتی هستند که در پی کسب منفعت و سود تشکیل می شوند مانند موسسه آموزش زبان.

موسسات انتفاعی که موسساتی هستند که تنها هدف آنها خدمت به جامعه است مانند موسسه خیریه.

ثبت موسسه

 جهت ثبت موسسه مدارک لازم علاوه بر تقاضانامه ثبت موسسه ، اظهارنامه، صورتجلسه موسسین و اساسنامه می باشدو نیز  به حضور حداقل دو موسس احتیاج است . حداقل سرمایه برای ثبت موسسه غیرتجاری یک میلیون ریال است و نیازی به واریز آن نیست و در تعهد شرکا می باشد. مرجع ثبت موسسه اداره ثبت شرکتها است و جهت ثبت مراحلی مانند پیش ثبت نام سامانه- تعیین اسم- تکمیل ، امضا و تایید مدارک – دریافت آگهی تاسیس و روزنامه رسمی می باشد.

تقاضای ثبت موسسه

تقاضانامه ثبت موسسه

تقاضانامه ثبت موسسه باید دارای مشخصات زیر باشد :

1-اسم موسسه

2- موضوع فعالیت  موسسه

3- تابعيت

4- مرکز اصلي موسسه و آدرس صحيح آن

5- مشخصات موسسان  

6- تاريخ تشکيل موسسه

7- مدير يا مديران و اشخاصي که در موسسه حق امضاء دارند

8- دارايي موسسه و ميزان دارايي هر يک از موسسان

9- آدرس شعب موسسه ( در صورت تاسيس در ساير شهرستان ها )

10- نام مدير يا مديران شعب ( در صورت لزوم )