تعیین موضوع فعالیت شرکت هنگام ثبت شرکت

متقاضیان تشکیل شرکت باید شرایط خاصی را مورد توجه قرار دهند که گذشته از موارد قانونی جهت تشکیل و تاسیس مراحل ثبت شرکت نیز مشخص شود که در همه شرکت ها ملزم به تهیه شرکتنامه می باشد .

همانطور که در مطالب گذشته نیز اشاره شد از گام های اولیه برای مراحل تشکیل شرکت تعیین موضوع شرکت است . شرکا کسانی هستند که تعیین موضوع شرکت را تعیین می نمایند همانگونه که در بند 2 اساسنامه آمده موضوع فعالیت شرکت نشان از هویت و اهدافی است که آن شرکت برای نایل امدن به آن تشکیل شده است .

اشخاص حقوقی فقط در مورد موضوعاتی می توانند اظهار نظر کنند که در موضوع شرکت بیان شده باشد .

تعیین موضوع فعالیت هنگام ثبت شرکت

انواع شرکت های تجاری از جهت موضوع و نوع فعالیت دو دسته اند

1 شرکت های شکلا تجاری

شرکت هایی هستند که گذشته از نوع فعالیت ان ها به بیان این که در قالب معین شده در قانون تجارت تشکیل می شوند تجاری می گویند خواه موضوع شان تجاری باشد یا نباشد مثل شرکت سهامی که شکلا تجاری می باشد .

2شرکت موضوعا تجاری

شرکت هایی هستند برای این که به آن شرکت تجاری بگویند به امور تجاری نیاز دارند یعنی موضوع شرکت باید تجاری باشد تا جزو شرکت تجاری محسوب شودند .برای مثال شرکت های تعاونی مسکن که با فکر غیر تجاری بودن تشکیل می شوند ممکن است این شرکت ها با ساخت و ساز بسیار واحد های مسکونی خودرا در معرض فروش قرار دهند که این عمل معامله تجاری محسوب می شود چون باخرید زمین و ایجاد تغییرات درآن طبق ماده 2 قانون تجارت این عمل اقدامی تجاری است .

برای انتخاب موضوع شرکت توجه به نکات زیر حائز اهمیت است .

  • 1معین بودن موضوع شرکت

برقراری قراردادبرای موضوعات نامشخص غیر قابل قبول می باشد و جهت ثابت نمودن درستی معامله موضوع معامله باید روان و مشخص قید گردد .

  • 2قانونی بودن موضوع و هدف قرارداد

از نظر قانون نمی توان برای امری غیر قانونی قراردادی برقرار کرد موضوع وهدف قرارداد باید قانونی قید شود .

آنچه که در موضوع فعالیت شرکت حائز اهمیت است فعالیت واقعی شرکت است برای مثال شرکتی که فعالیتی مثل تولید آب انگور کاملا اخلاقی و مشروع است ولی در عمل فعالیتی مثل ساخت مشروبات الکلی رااقدام می کنند .

فعالیت هایی که به موجب تصریح در قوانین جاری کشور توسط اشخاص منع شده اند می توان به موارد زیر اشاره کرد .

ساخت خرید و فروش حمل و نقل مشروبات الکلی ممنوعیت خرید و فروش و نگهداری مواد مخدر ساخت و نگهداری سلاح و مهمات جنگی .

  • 3 موضوعات نیازمند به اخذ مجوز

بعضی از موضوع فعالیت ها بدون نیاز به اخذ مجوز قابلیت ثبت شرکت را دارامی باشند اگر موضوع انتخاب شده نیازمند موافقت مراجع خاص باشد لازم است که قبل از اقدام به ثبت مجوز های لاززم اخذ شود .بعضی از موضوعات فعالیت نیز بدون نییاز به اخذ مجوز قابلیت ثبت در مرجع ثبت شرکت هارا دارند .

متقاضیان محترم می توانند علاوه بر مطالعه این مقالات در صورت مواجه شدن باهرگونه سوالی در این رابطه باهمکاران ما در ثبت شرکت ایلیا تماس حاصل نمایند لازم به ذکراست که تغییر موضوع شرکت مورد صلاحیت مجمع عمومی صاحبان سهام می باشد که با تصویب مراتب به اداره ثبت شرکت ها و آگهی برای آگاهی نمودن مردم است .

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل نمایید ثبت شرکت ایلیا با بهره گیری از متخصصان توانمند آماده ارائه خدمات به شما متقا ضیان گرامی می باشد .