لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

تجدید کمیسیون در دادگاه حقوقی برند و علامت


تجدید نظر خواهی نسبت به تصمیم کمیسیون در دادگاه حقوقی خاص

تجدید کمیسیون در دادگاه حقوقی برند و علامت

طبق قسمت اخیر ماده 59 ق.ث.ا.ط.ع و ماده 172 آئین نامه اجرایی قانون مذکور، تصمیمات اداره مالکیت صنعتی و کمیسیون آن، توسط اشخاص ذینفع قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی است .دادخواست تجدید نظر خواهی باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم و یا اطلاع وی از آن، به دادگاه صالح تقدیم گردد.

طبق ماده 59 ق.ث.ا.ط.ع رسیدگی به تصمیمات کمیسیون اداره کل ثبت مالکیت صنعتی وهمچنین به اختلافات ناشی از اجراءاین قانون و آئین نامه اجرایی آن، در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه عمومی تهران می باشد که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد. بنابراین مرجع تجدید نظر خواهی نسبت به تصمیمات کمیسیون اداره کل ثبت مالکیت صنعتی، دادگاه عمومی خاص تهران است که از طرف قوه قضائیه به آن دادگاه این صلاحیت اعطاء گردیده باشد و سایر دادگاه های عمومی تهران یا شهرستان ها صلاحیت رسیدگی به اعتراض ذینفع و تجدید نظر خواه نخواهند داشت. تشریفات و نحوه رسیدگی نسبت به تجدید نظر خواهی از تصمیم کمیسیون مرجع ثبت علائم، تابع مقررات آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

بنابراین تجدیدنظر خواهی از تصمیم کمیسیون نیاز به تقدیم دادخواست دارد .طبق ماده 48 ق.آ.د.م شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در صورتی که دادگاه دارای شعب متعددی باشد. دادخواست باید به دفتر شعبه اول تقدیم گردد.

دادخواست باید به زبان فارسی و روی برگ های چاپی مخصوص نوشته و حاوی نکات زیرباشد:

1. نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود. مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.

2. نام، نام خانوادگی ، اقامتگاه و شغل خوانده( کمیسیون مرجع ثبت و اشخاصی که تصمیم کمیسیون به نفع آن ها اتخاذ شده باشد)

3. تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بهای خواسته ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد که موضوع بحث غیرمالی است.

4. تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.

5. آنچه خواهان از دادگاه درخواست دارد.

6. ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد،از قبیل اسناد و نوشتیجات و اطلاع مطلعین و غیره، باید ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته واگر دلیل گواهی گواهان باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.

7. امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء با زدن اثر انگشت در ذیل دادخواست که حاکی از تائید مطالب درخواست است. اگر وکیل دادخواست به دادگاه تقدیم کند، امضاء وکیل خواهان کافی است و همچنین است اکر دعوی از طریق قیم یا متولی یا ولی یا مدیرشرکت یا شخص حقوقی دیگر اقامه شود( ماده 51 ق.آ.د.م)

8. اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نمایندگان قانونی دیگر خواهان تقدیم شود، باید رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است به پیوست تسلیم دادگاه گردد.( ماده 59 ق.آ.د.م)

9. اگر اسناد خواهان به زبان فارسی نباشد، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود. البته صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی ویا مامورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.( ماده 58 ق.آ.د.م)

10. دادخواست و کلیه برگ های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آن ها به اضافه یک نسخه، تقدیم دادگاه شود. رونوشت یا تصویر اسناد خواهان باید خوانا و یا اصل تطبیق و تصدیق شود که مدیر دفتر دادگاه صلاحیت دار یا مدیران دادگاه های دیگر، ادارات ثبت اسناد یا دفاتر رسمی و در صورت نبودن مراجع مذکور بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی و در خارج از کشور، ماموران کنسولی یا سفارت خانه های ایران حق تطبیق اسناد با رونوشت و گواهی را خواهند داشت.( مواد 57 تا 60 ق.آ.د.م)

11. الصاق و ابطال تمبر بابت هزینه دادرسی و الصاق تمبر تصدیق رو نوشت اسناد و مدارک و الصاق تمبر برروی وکالتنامه براساس ضوابط و مقررات

توضیح آن که تجدید نظر خواهی از نظر و تصمیم کمیسیون اداره کل مالکیت صنعتی در خصوص ثبت علائم تجاری و اعتراض به آن در ردیف دعاوی غیرمالی است. بنابراین در این گونه دعاوی خواهان مکلف است به دادخواست تقدیمی بابت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی تمبر الصاق و ابطال کند.

12. طبق ماده 172 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، در صورت اعتراض به تصمیم کمیسیون اداره کل مالکیت صنعتی، معترض مکلف است طبق بند 16 جدول شماره 3ضمیمه شماره یک آئین نامه مذکور ،اگر شخص حقیقی است، مبلغ (000/000/3) ریال و اگر شخص حقوقی است مبلغ (000/500/4) ریال به عنوان ودیعه، در صندوق دادگستری سپرده و رسید آن را ضمیمه دادخواست خود نماید. از مبلغ مزبور در صورتی که معترض محکوم به بی حقی شود، خسارت طرف پرداخت خواهد شد و چنانچه طرف بیش از مبلغ مذکور خسارت دیده باشد، برای مازاد به دادگاه مذکور، رجوع و اقامه دعوی خواهد کرد.

در این زمینه لازم است توضیح داده شود که:

اولاً- حداقل ضرر وزیان وارده به تجدید نظر خوانده را آئین نامه به طور مقطوع مشخص کرده و در صورت محکومیت خواهان، تجدید نظر خوانده استحقاق دریافت آن را بدون تقدیم دادخواست یا اثبات ضرر و زیان، دارد که خسارت مزبور مفروض شناخته شده است.

ثایناً-الزام به تودیع خسارت احتمالی مذکور، خارج از حدود صلاحیت آئین نامه اجرایی است و نوعی قانون گذاری است .لذا لازم الاتباع نیست و قابل ابطال در دیوان عدالت اداری خواهد بود. به عبارتی دیگر تودیع خسارت احتمالی مقطوع در سیستم قضایی ایران امری استثنایی است و نیاز به تصویب قانون دارد. لذا آئین نامه اجرای قانون، صلاحیت چنین امری را ندارد. پیش بینی این گونه امور در آئین نامه نشان می دهد که از افراد غیر متخصص در تنظیم آن ها، استفاده شده است.

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ثبت ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، تنظیم و ثبت صورتجلسات تغییرات شرکتها ) خدمات نام تجاری و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت ظزح صنعتی و اختراع و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) )همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور و انجام کلیه امور مالیاتی و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها درسراسر ایران.

مشاوره آنی
مجتمع ایلیا ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی در راستا ارائه خدمات با حداقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

عوامل مشابهت در ثبت برند و علائم تجاری

عوامل مشابهت در ثبت برند و علائم تجاری -در اینجا هدف بررسی عواملی است که موجب، مشابه محسوب شدن علایم تجارتی است و نه عواملی که موجب مشابه دانستن کالاها یا خدمات است. چرا که در خصوص مورد اخیر عامل خاصی را نمی توان موجب مشابه دانستن کالاهایا خدمات دانست و تشابه دراین مورد عرفی بوده و قاضی رسیدگی

حقوق مالکیت علائم تجاری به عنوان آورده در شرکتها

حقوق مالکیت علائم تجاری به عنوان آورده در شرکتها -علامت تجاری، نشانه یا شاخصی است متمایز کننده که مؤسسات بازرگانی یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از آن منحصرا برای تعیین منشأ کالا یا خدمات خود برای مصرف کنندگان و همین طور متمایز کردن آنها از کالاها یا خدمات دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده می کنند.

ثبت برند تولید عرقیات گیاهی

کارگروه ارشد مجتمع ثبت برند ایلیا با وکلایی مجرب در خدمت رسانی به شما سروران گرامی جهت ثبت برند تولید عرقیات گیاهی شما سروران اماده ارائه خدمات می باشند .

ثبت برند تولید آب معدنی فوری ✔️

کارشناسان و وکلای مجرب مجتمع ثبت شرکت و برند ایلیا اماده خدمت رسانی به شما سروران گرامی جهت مشاوره کاملا رایگان و ثبت برند تولید آب معدنی در کمترین زمان می باشند

موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی برند

موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی برند - این موافقت نامه در چهاردهم آوریل 1891 به تصویب دولت های بزرگ جهان رسید و در تاریخ 14 دسامبر 1900 در بروکسل و در تاریخ دهم ژوئن 1911 در واشنگتن و در تاریخ 6 نوامبر 1925 در لاهه و در 2ژوئن 1934 در لندن و در تاریخ 15 ژوئن 1957 در نیس و در تاریخ 14 ژوئیه

حقوق ناشی از مالکیت علامت یا مارک در نظام فرانسه

اوصاف حقوق ناشی از مالکیت علامت یا مارک در نظام حقوقی فرانسه - ثبت مارک یا علامت تجاری، صنعتی و خدماتی، برای صاحب آن حق مالکیت نسبت به علامت های تولیدی و خدماتی که موضوع مارک هستند و در اظهارنامه ثبت مشخص گردیده و به ثبت رسیده اند، ایجاد می کند.

تعریف ایران از کنوانسیون پاریس در ارتباط نشانۀ جغرافیایی

در بند ج ماده یک قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی ایران، راجع به کنوانسیون پاریس چنین آمده است: «کنوانسیون پاریس، یعنی مصوبۀ مورخ 1261 هجری شمسی (1883 میلادی) اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و تغییرات بعدی آن که به تصویب جمهوری اسلامی ایران رسیده است.»

تقدیم درخواست ثبت علامت تجاری در فرانسه

تقدیم درخواست ثبت علامت تجاری در فرانسه - اظهارنامه ثبت مارک یا علامت تجاری، علاوه بر مشخصات متقاضی و مشخصات نماینده قانونی متقاضی در صورتی که نماینده قانونی اقدام به تسلیم اظهارنامه کرده باشد باید حاوی مطالبی در خصوص موضوع علامت، از جمله اوصاف کالاها و تولیدات یا نوع خدمات و طبقه ای که محصولات یا

وصول و دریافت اظهارنامه ثبت علامت

وصول و دریافت اظهارنامه ثبت علامت در فرانسه - با دریافت درخواست ثبت علامت، از طرف سازمان ملی مالکیت صنعتی، روی اظهارنامه یا درخواست ثبت،تاریخ،محل و شمارۀ ترتیب تسلیم اظهارنامه و شمارۀ سازمان ملی ثبت مالکیت صنعتی، درج می شود و رسید وصول اظهارنامه به متقاضی داده خواهد شد.

مزایای ثبت بین المللی علامت و برند تجاری ( مادرید )

مزایای ثبت بین المللی علامت و برند تجاری ( مادرید ) - ١- بستن راه هرگونه سوء استفاده از علامت ۲-افزایش ارزش نام و علامت شرکت٣- کسب اعتبار بین المللی با قرار دادن علامت مخصوص :registered: بالای نام تجاری، پس از ثبت۴-جلوگیری از سرقت و سوء استفاده از طرح و ایده خود

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید