تبدیل سهامی بی نام به سهام بانام

تبدیل سهامی بی نام به سهام بانام شرکت

تبدیل سهامی بی نام به سهام بانام شرکت

تبدیل سهام بی نام به سهام بانام دارای مراحلی به شرح ذیل است:

1. نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار

در مورد تبدیل سهام بی نام و سهام بانام باید مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط در آن نشر می گردد سه نوبت هر یک به فاصله پنج روز منتشر و مهلتی که کمتر از شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند.

در آگهی تصریح خواهد که پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده می گردد.

2. فروش سهام در بورس اوراق بهادار یا از طریق حراج

سهامی بی نامی که ظرف مهلت مذکور در ماده 44 لایحه اصلاح قانون تجارت برای تبدیل به سهام بانام به مرکز شرکت تسلیم نشده باشد باطل شده محسوب و برابر تعداد آن سهام با نام صادر و توسط شرکت در صورتی که سهام شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس و گرنه از طریق حراج فروخته خواهد شد.

آگهی حراج حداکثر تا یک ماه پس از انقضای مهلت شش ماه مذکور فقط یک نوبت در روزنامه ی کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد منتشر خواهد شد. فاصله ی بین آگهی و تاریخ حراج حداقل ده روز و حداکثر یک ماه خواهد بود.

در صورتی که در تاریخ تعیین شده تمام یا قسمتی از سهام به فروش نرسد حراج تا دونوبت طبق شرایط مندرج در این ماده تجدید خواهد شد.

3. تعیین تکلیف مبالغ حاصل از فروش سهام

از حاصل فروش سهامی که بر طبق ماده 45 لایحه اصلاح قانون تجارت فروخته می شود بدواً هزینه های مترتبه از قبیل هزینه ی آگهی حراج یا حق الزحمه کارگزار بورس کسر و مازاد آن توسط شرکت در حساب بانکی بهره بردار سپرده می شود.

در صورتی که ظرف ده سال از تاریخ، فروش سهام باطل شده به شرکت مسترد شود مبلغ سپرده و بهره ی مربوطه به دستور شرکت از طرف بانک به مالک سهام پرداخت می شود. پس از انقضای ده سال باقی مانده وجوه در حکم مال بلاصاحب بوده و باید از طرف بانک و با اطلاع دوستان شهرستان به خزانه دولت منتقل گردد.

  • ماده 44 لایحه ی اصلاح قانون تجارت 1347.
  • ماده 45 لایحه ی اصلاح قانون تجارت 1347.
  • ماده 46 لایحه ی اصلاح قانون تجارات 1347.

تبدیل سهامی بی نام به سهام بانام شرکت

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

 ( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

·         شعبه کرج: 137 32 – 026

·         شعبه تهران :119 55 266 – 021

·         سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32

·         سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR

·         پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند  و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع )  همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور )  و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی  کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران.