لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

تاریخچه شرکت سهامی


تاریخچه شرکت سهامی

از آنجا که مطالعه تاریخچه حقوق راجع به شرکت سهامی در کشورهای عمده جهان در درک وسعت تحول این حقوق در کشور ما مؤثر است ، لازم است ابتدا تحول قانون گذاری در کشورهای بیگانه را ، به طور مختصر ، بیان کنیم ، سپس به تاریخچه شرکت سهامی در ایران بپردازیم .

شرکت سهامی در حقوق تطبیقی

بررسی قانون گذاریهای کشورهایی ، مانند فرانسه ، انگلستان ، امریکا و آلمان نشان دهنده تحول عظیم در مقرارت مربوط به شرکتهای سهامی این کشورهاست .

الف ) وضع قانون گذاری فرانسه

در فرانسه ف فکر تقسیم سرمایه شرکت به قطعات مساوی فکری قدیمی بوده است ؛ ولی ابتدا قطعات مساوی سرمایه بیانگر این بود که هر شریک چند درصد از سرمایه شرت را در اختیار دارد . این قطعات زمان یکه بدون تشریفات خاص قابل انتقال اعلام شدند ، به ویژه در قرن هجدهم ، عنوان سهم پیدا کردند .ب عدها در قانون تجارت فرانسه شرکت سهامی به دو نوع تقسمی شد : شرکتهایی که برای ایجاد آنها اجازه دولت لازم نبود و از آنها به « شرکتهای مختلط سهامی » تعبیر می شد ؛ چرا ، که در بین شرکا اشخاصی بودند که در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی داشتند و شرکتهایی که برای تأسیس آنها اخذ اجازه مخصوص از جانب حکومت لازم بود و به « شرکتهای سهامی بی نام » معروف شدند . اولین بار در قانون تجارت فرانسه مسئولیت شرکا در شرکت سهامی محدود به آورده آنها تلقی شد ، بدون آنکه نیاز باشد این امر در اساسنامه قید شود ؛ امری که تا آن زمان ضروری بود . از زمان تصویب قانون تجارت فرانسه تاکنون ، مقررات راجع به شرکتهای سهامی بارها موردب ازبینی و تغییر قرار گرفته است . در قانون 24 ژوئیه 1867 ، ضرورت کسب مجوز از دولت برای تأسیس شرکتهای سهامی لغو شد ؛ این امر موجب موفقیت فراوان این نوع شرکت در امور تجاری گردید . موج آزادسازی تأسیس شرکتهای سهامی در کشورهای دیگر هم دیده شده است ؛ به نحوی که بعد از فرانسه و انگلستان ، در اسپانیا ( 1869 ) ، آلمان ( 1870 ) ، بلژیک ( 1873 ) و ایتالیا ( 1882 ) نیز دنیای تجارت طالب لغو لزوم کسب مجوز از دولت برای تأسیس شرکت سهامی شد . مهم ترین تغییراتی که بعدها در قا نون گذاری فرانسه ایجاد شد عبارتند از : قانون اول اوت 1893 که به موجب آن شرکت سهامی شرکت بازرگانی تلقی شد – حتی اگر به کار غیربازرگانی بپردازد ؛ قانون چهارم مارس 1943 که به موجب آن رئیس هیئت مدیره اجازه یافت مدیرعامل شرکت باشد و در عین حال ، مدیران شرکت در بعضی موارد مسئول پرداخت دیون شرکت شدند و قوانین دیگری که در شرایط سخت راجع به انتشار اوراق قرضه ، تشکیل و اداره مجامع عمومی ، تبدیل اوراق قرضه به سهام و افزایش و کاهش سرمایه تعدیل ایجاد کرد . مجموعه این مقررات در قانون 1966 فرانسه درج شده است که ، همان طور که بیان شد ، در قانون تجارت فعلی فرانسه جای گرفته است ، که قانون گذاری فعلی آن کشور را تشکیل می دهد . هنگام بررسی شرکت سهامی ، هر جا که ضرروت ایجاب کند ، به این مقررات اشاره خواهیم کرد . تذکر این نکته لازم است که آیین نامه اجرایی 23 مارس 1967 – که به موجب ماده 34 قانون اساسی فرانسه تنظیم و تدوین شده – قانون تجارت را تکمیل کرده است .

ب ) وضع قانون گذاری کشورهای دیگر

1- انگلستان . تأسیس شرکتهای تجاری موسوم به companies در طول قرن هجدهم در این کشور با توسعه تفکرات کاپیتالیسم مدرن آغاز شد . ابتدا کمپانیها ، به ویژه کمپانیهای بزرگ ، فقط به موجب فرمان پادشاه یا قانون پارلمان تأسیس می شد ، ولی از سال 1844 تصمیم گرفته شد که تشکیل شرکت و اعطای شخصیت حقوقی به آن فقط با ثبت شرکت نامه تحقق پیدا کند . کمپانیها به دو دسته تقسیم می شدند : کمپانی با مسئولیت نامحدود که در آن مسئولیت شخصی شرکا برقرار است و کمپانی با مسئولیت محدود که تأسیس آن به موجب قانون 1855 میسر شد . البته ، در عمل فقط شرکتهای با مسئولت محدود که تأسیس آن به موجب قانون 1855 میسر شد . البته ، در عمل فقط شرکتهای با مسئولیت محدود مورد استفاده قرار می گیرند ؛ چه سرمایه در آنها به سهام تقسیم می شود و از نظر مسئولیت شرکا و جنبه های بسیار دیگری به شرکتهای سهامی ما شبیه هستند . این شرکتها خود به دو دسته تقسیم می شوند : شرکتهایی که مؤسسان ان برای تشکیل سرمایه شان به عموم مراجعه می کنند و « شرکتهای سهامی عام » نامیده می شوند و شرکتهایی که این کار برای آنها ممنوع است و سهام آنها قابل انتقال به غیر نیست و از آنها به « شرکتهای سهامی خاص » تعبیر می شود .

مقررات راجع به شرکتهای سهامی در انگلستان نیز ، مانند فرانسه ، بارها مورد اطلاع و تغییر قرار گرفته است . یکی از تحولات قانون گذاری این کشور عبارت است از ثبت اجباری شرکت و نظارت وزارت بازرگانی بر تأسیس و طرز کار آن . آخرین اصلاحات عمده در قانون گذاری این کشور به سال 1989 مربوط می شود که در آن قانون موسوم به Compaies Act به تصویب رسید . این قانون متضمن قواعد جدید و کلیه قواعدی است که از سال 1862 به بعد در مورد شرکتهای سهامی وضع شده است .

در مجموع حقوق انگلستان بیشتر بر حق اطلاع سهام داران تأکید دارد . در واقع ، فکر قانون گذار این است که سهام دار مطلع از وضع شرکت شریک بهتری برای شرکت خواهد بود . الزام به ثبت سهامی برای احراز شخصیت حقوقی و نیز وضع کنترل اداری در تأسیس شرکت ، که به آن اشاره کردیم در همین راستاست .

2- امریکا . در امریکا نیز ، مانند انگستان ، شرکتهای سهامی ای که از آنها به corparations تعبیر می شود شخصیت حقوقی پیدا نمی کنند ، مگر آنکه اساسنامه شان به ثبت برسد . در حقوق امریکا ، سهام داران در اداره شرکت از آزادی زیادی برخوردارند . اگرچه تأسیس و اداره شرکتهای سهامی تابع حقوق ایالات است . حکومت فدارل برای حمایت از سرمایه گذاران ، قوانینی را وضع کرده است ک به موجب آنها به کمیسیونی به نام « کمیسیون بوری و ارواق بهادار » اختیارات وسیعی داده شده تا اطلاعات منتشر شده از طرف شرکتهای مهم را بررسی و طرز کار شرکتها در رأی گیری از صاحبان سهام را کنترل کند . تصمیمات این کمیسیون به صورت آیین نامه است و برای شرکتها لازم الاجراست .

در سال 1993 در این کشور قواعدی تحت عنوان « اصول حاکمییت شرکتی » توسط « انجمن حقوق امریکا » با همکاری « انجمن وکلای امریکا » انتشار یافت که متضمن چندین ایده در رابطه با سازماندهی اختیارات ارکان شرکت ، تکلیف مدیران به احتیاط و صداقت در کار ، نقش متقابل مدیران و. صاحبان سهام بود . فکر اساسی در این اصول که در کشورهای اروپایی نیز در حال حاضر دنبال می شود این است که مدیریت شرکت از هدایت شرکت جدا شود به نحوی که هدایت کنندگان شرکت مانند مدیرعامل ، هم از جانب مدیران – به معنی اخص کلمه – و هم از طرف بازرسان شرکت مورد نظارت قرار گیرند .

مقامات بورس نیویورک نیز ، برای نظارت بر مدیریت و هدایت شرکتها خود یک کمیته بازرسی تأسیس کرده اند .

3- آلمان . مقررات مندرج در قانون تجارت 1897 آلمان در مورد شرکتهای سهامی به مقرارت قانون تجارت فرانسه بسیار نزدیک است ؛ اما به سبب بحرانهای متعدد اقتصادی ، قوانین بعدی آن در راستای سازماندهی دقیق طرز کار شرکتها ، به گونه ای تنظیم شده که مدیران شرکت نسبت به سهام داران اقتدار بیشتری دارند . در واقع ، این وضع با قانون مهم 30 ژانویه 1937 ، در 334 ماده ، آغاز شد که به شرکتهای سهامی اختصاص داشت . این قانون با تصویب قانون ششم سپتامبر 1965 ، در 410 ماده ، تغییر پیدا کرد که ضمن آن اختیارات هیئت نظار محکم تر و حمایت از حقوق سهام داران ، به ویژه با وضع قواعد الزامی راجع به اطلاع رساندن به آنان ، بیشتر شد . خصیصه بارز حقوق آلمان دخالت کارکنان شرکت در اداره امور آن است ؛ به نحوی که نمایندگان کارگران دوش به دوش نمایندگان صاحبان سهام در هیئت نظار حضور دارند . این وضع که زمانی فقط در مورد شرکتهای فولادسازی و معاون مصداق داشت ، امروزه به تمام شرکتهایی که بیش از دو هزار کارگر در استخدام خود دارند تسری داده شده است ( قانون چهارم مه 1976 ) . قانون دوم اوت 1994 شرکتی به عنوان شرکت سهامی کوچک ایجاد کرده که مقررات آن به قانون 1965 اضافه شده است .

4- سویس . قانون هجدهم دسامبر 1936 این کشور راجع به شرکتهای تجاری تحت تأثیر قانون آلمان تدوین یافته است ؛ با این تفاوت که برای سهام داران در اداره شرکت آزادی بیشتری قائل است . در طرحی که برای اصلاح قانون م زبور در دست تهیه و تدوین است ، مسائل جدیدی مطرح شده که عمدتاً عبارت اند از : لغو ضرورت سرمایه ، ثابت برای تشکیل شرکت ، اصلاح و تعدیل مقررات راجع به نمایندگی شرکت ، نظارت بر امور شرکت و ثبت و کنترل حسابهای آن و سارنجام حمایت جدی تر از حقوق سهام داران اقلیت .

5- در کشورهای دیگر . در کشورهایی مانند بلژیک ، هلند ، ایتالیا ، اسپانیا و پرتغال وضع تقریباً به صورتی است که در موارد قبل گفته شد . حقوق راجع به شرکتهای سهامی در این کشورها ، از قرن گذشته تاکنون ، پیوسته در حال تغییر بوده است . حقوق کشور بلژیک منبعث از حقوق کشور فرانسه است و به گونه ای با تحولات آن تغییر یافته است . حقوق کشور ایتالیا نیز از ابتدا بر اساس قانون 1867 فرانسه تدوین و بعدها اصلاح شده است . در هلند در قانون 1971 – که موضوع کتاب دوم قانون مدنی 1976 این کشور است – آزادی سهام داران در تصمیم گیری در مجامع عمومی محدود شده و برای نظارت کارگران بر سرنوشت شرکت هیئتی به نام هیئت بازرسان ایجاد گردیده است که اعضای آن بنا بر پیشنهاد مشترک مجمع عمومی و شورای کارگران شرکت انتخاب می شوند . در اسپانیا و پرتغال نیز در سالهای اخیر فکر تغییر قانون گذاری راجع به شرکتهای سهامی بسیار مورد توجه بوده است . آخرین قانون اسپانیا قانون 1989 است که یکی از ویژگیهای آن پیش بینی حداقل 10 میلیون پزتاس سرمایه برای تشکیل شرکت است .

در دیگر کشورهای جهان نیز وضع به همین منوال است . در واقع قوانین بسیاری از کشورهای دیگر از قوانین کشورهای مزبور اقتباس شده است و این امر نشان دهنده درست این اعتقاد است که حقوق شرکتهای سهام هر کشوری ، لاجرم ، از آورده های همه کشورهای جهان تشکیل می شود . حقوق کشور ما نیز نه از این قاعده مستثناست و نه می تواند مستثنا باشد .

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی [email protected] ELIYA.IR

فرایند و خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری و نمونه اسم برند و شرکت و انتخاب نام و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) - ثبت طرح صنعتی و ثبت بین المللی طرح صنعتی - ثبت اختراع و ثبت بین المللی اختراع )

اقدامات اولیه ثبتی در ایلیا...

مسیر طی شده ی ایلیا سرشار از نام کسانی ست جای_گاهی استـوار برای سرشار از نام کسانی ست خودشان ایجاد نماید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

حقوق غیرمالی حق عضویت در شرکت

حق عضویت در شرکت و حقوق غیرمالی ناشی از مالکیت سهام - سهام دار دارای این حق مسلم است که عضو شرکت باشد و بدون رضایت او نمی توان او را از شرکت اخراج کرد . مع ذلک ، قانون گذار در برخی موارد در شرایطی صاحبان سهام را از این حق محروم کرده است ؛ مانند وقتی که صاحب سهم خطایی مرتکب شود که قانون اخراج او از

خدمات ثبتی،حقوقی و اداری مجتمع ایلیا

خدمات ثبتی،حقوقی و اداری مجتمع ایلیا-فرایند خدمات ثبتی(ثبت انواع شرکت و ثبت برند)،حقوقی و اداری در مجتمع ثبت ایلیا به صورت کاملا تخصصی صورت می پذیرد.

شرکتهای زیر مجموعه ایلیا

شرکتهای زیر مجموعه ثبت ایلیا -موسسسه حقوقی بین الملل ایلیا با توجه به راه اندازی کسب و کارهای متعدد در حوزه های مرتبط با فعالیت خدماتی شرکت های را تاسیس

استقلال شخصیت حقوقی شرکت

استقلال شخصیت حقوقی شرکت -شخصیت حقوقی شرکت سهامی ، چون هر شرکت دیگری ، مستقل از شخصیت شرکاست ؛ با این تفاوت که استقلال شخصیت حقوقی آن از شخصیت شرکا ، بیشتر از شرکتهای دیگر است . در واقع ، اگر در شرکتهای دیگر ، به ویژه شرکتهای اشخاص ، حوادثی که برای شرکا اتفاق می افتد در حیات شرکت مؤثر است ، در شرکت

شرایط پذیره نویسی در اداره ثبت شرکتها

شرایط پذیره نویسی در اداره ثبت شرکتها - طرح اعلامیه پذیره نویسی . همان طور که گفتیم پذیره نویسی مستلزم تهیه طرحی از طرف مؤسسان است که باید به امضای همه آنها رسیده باشد و پس از بررسی توسط سازمان بورس و تأیید آن توسط این سازمان در تهران به اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها به دایره ثبت شرکتها و در

محیط کار ثبت ایلیا

محیط کار ثبت ایلیا-در مجتمع ثبت شرکت و برند ایلیا کلیه امور مربوط به اسایش موکلان ثبت شرکت و ثبت برند برنامه ریزی شده است و در محیط کار ثبت ایلیا با طراحی

گالری محیط کار ایلیا

گالری عکس محیط کار ثبت شرکت و ثبت برند ایلیا

جناب دکتر کوروش سیفی لاله

شرکت هگزان از جمله شرکت های معتبری است که سال ها با ثبت شرکت ایلیا همکاری داشته است و امور ثبتی خود را همواره به ما واگذار نموده است در این مطلب نیز نظر مدیر عامل شرکت هگزان جناب دکتر کوروش سیفی لاله برای شما شرح داده می شود .

مشاور مالیاتی در کرج توسط ثبت ایلیا

مشاور مالیاتی در کرج توسط ثبت ایلیا - با ما در خصوص مشاور مالیاتی مشاوره نمایید.کارشناسان متخصص و مجرب ایلیا با مشاوره صورت رایگان در اختیار شما می باشند.

همکاران ثبت ایلیا

همکاران ثبت ایلیا -کلیه همکاران در مجموعه ثبت شرکت ایلیا هدفشان ارائه خدماتی متمایز و منحصر به فرد می باشد.تیم ایلیا همواره اصالت -تجربه-انتخابی هوشمندانه

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پرسش و پاسخ های شما
حاتمی
با احترام و سلام حاتمی هستم . ممنون از مطالب خوبتتون در مورد تاریخچه شرکت سهامی بسیار کاربردی و دقیق بود و راهنمایی خیلی خوبی برای من شد.
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا ®
ثبت شرکت ایلیا ®
درود بر شما موکل محترم جناب آقای حاتمی در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره در خصوص ( تاریخچه شرکت سهامی ) و دیگر خدمات ثبتی ، اداری و حقوقی همکاران مجتمع ثبتی و حقوقی ثبت شرکت و برند ایلیا در خدمت شما خواهند بود.
پاسخ
کرمی
سلام کرمی هستم ممنون از مطلب خوبتون که در خصوص تاریخچه شرکت سهامی بود. سایت بسیار خوبی دارید.
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا ®
ثبت شرکت ایلیا ®
درود بر شما جناب اقای کرمی سپاس گذار هستیم از اینکه مقاله سایت مورد رضایت شما قرار گرفته است.آرزوی موفقیت برای شما داریم.
پاسخ
صابری
سلام من صابری هستم جهت موضوع تاریخچه شرکت سهامی لطفا من رو راهنمایی کنید. با تشکر
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا ®
ثبت شرکت ایلیا ®
درود بر شما سرکار خانم صابری فرایند و اطلاعات لازم در مورد ( تاریخچه شرکت سهامی ) را می توانید در ایمیل خود مشاهد نمایید.اطلاعات لازم برای شما ارسال گردید.
پاسخ
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط

هم اکنون آنلاین نیستیم . جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟