انحلال شرکت

اصطلاح انحلال شرکت، مربوط به زمانی است  که شرکت تصمیم می‌‌‌گیرد فعالیت خود را به انجام عملیات تصفیه، یعنی اجرای تعهدات ناتمام، پرداخت بدهی‌‌‌ها و در نهایت تقسیم اموال باقی مانده شرکت بین شرکا، محدود کند و در حقیقت عمر کاری یک شرکت را به پایان برساند.

انحلال شرکت های سهامی

 

نتایج انحلال شرکت سهامی خاص

انحلال شرکت سهامی،  به تصفیه و تقسیم اموال آن منتج می شود . لازم به ذکر است که ، وقتی که شرکت به حکم دادگاه باطل می‌‌‌شود، نیز تصفیه و تقسیم اموال شرکت صورت می‌‌‌گیرد.
‌بر اساس قانون تجارت  دادگاهی که حکم بطلان شرکت را صادر می‌کند، باید ضمن حکم خود یک یا چند نفر را به عنوان مدیر تصفیه تعیین کند تا بر طبق‌ مقررات این قانون انجام وظیفه کنند.

   تصفیه شرکت سهامی خاص 

 منظور از تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت است  اجرای تعهدات شرکت، وصول مطالبات شرکت و انجام معاملات جدید، در صورتی که برای اجرای تعهدات شرکت لازم باشد و هیچ نوع بدهی من جمله حق بیمه ، مالیات ، بدهی به طرف قراردادها و یا کارمندان بر ضمه شرکت نباشد.

 
 وضعیت حقوقی شرکت  در حال  تصفیه 

شرکت سهامی در طول تصفیه، شخصیت حقوقی خود را کماکان حفظ می‌‌‌کند. البته باید توجه داشت که طبق قانون  بقای شخصیت حقوقی شرکت به دلیل انجام اموری است که برای تصفیه شرکت لازم می باشد . بنابراین ضرورت باقی ماندن شخصیت حقوقی شرکت  پس از انحلال قطعی است زیرا که انجام اموری مانند پرداخت بدهی‌ها و اجرای تعهدات باقیمانده، ‌‌‌‌‌نیاز به ادامه شخصیت حقوقی شرکت دارد.

تغییرات شرکت

تغییرات شرکت هنگامی روی می دهد که بنا به دلایل و ضروریاتی اعضا لازم بدانند که  برخی از موارد مربوط به شرکت را به نوعی اصلاح کنند.این موارد گاها" مربوط به اساسنامه می شوند و گاه در مواردی تغییرات اساسنامه نمی باشند  اما در هر دو صورت نیاز است که برای تغییرات مد نظر صورتجلسه تنظیم شود . صورتجلسات گاه مربوط به مجمع عمومی عادی و گاه مربوط به مجمع عمومی فوق العاده می باشد و برحسب نوع تغییر مشخص می گردد. یکی از تغییرات پس از ثبت شرکت و در حقیقت نهایی ترین تغییرات شرکت بحث انحلال شرکت است که در مقاله حاضر به آن می پردازیم.

ثبت ایلیا صورتجلسه کلیه تغییرات من جمله انحلال شرکت را تهیه ، تنظیم و ثبت می نماید.