پایان یافتن شرکت نسبی

انحلال شرکت نسبی

انحلال شرکت نسبی

شرکت های نسبی که از جمله شرکت های شخص محسوب می شود و از نظر مقررات تشکیل و ثبت و اداره و حتی پایان شرکت مانند شرکت های تضامنی است.قانونگذار طرق پایان یافتن این نوع ازشرکت ها را به شرح ذیل آورده است:

1. بطلان شرکت

مقررات بطلان در شرکت نسبی همانند مقررات مربوط به بطلان شرکت تضامنی است و شرکت نسبی باید دارای شرایط شکلی و ماهوی باشد و این شرایط عینا در شرکت تضامنی هم وجود دارد.

2. فسخ شرکت

فسخ در شرکت نسبی دارای همان مقررات است که در شرکت تضامنی هم جاری است.

3. انحلال در شرکت

مطابق ماده 136 قانون تجارت شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل می شود:

الف) درمورد فقرات2،1و3 ماده93

ب) در صورت تراضی تمام شرکاء

ج)در صورتی که یکی از شرکاء به دلایلی انحلال شرکا را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد.

د) در صورت فسخ یکی از شرکاء مطابق ماده 137

هـ) در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء مطابق ماده 138

و) در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء مطابق مواد 139و140

4. ورشکستگی شرکت

به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال شرکت نیز می توان حکم داد مشروط به این که دارایی شرکت تقسیم نشده باشد.

نکته: ورشکستگی شرکت ملازمه ی قانونی با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از شرکاء ملازمه ی قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد

  • ماده 127 قانون تجارت

انحلال شرکت نسبی

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

 ( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

شعبه کرج: 137 32 – 026
شعبه تهران :119 55 266 – 021
سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی  WWW.ELIYA.IR
پست الکترونیکی به نشانی   INFO@ ELIYA.IR

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت )