پایان حیات شرکت مختلط سهامی

انحلال شرکت مختلط سهامی

انحلال شرکت مختلط سهامی

در شرکت مختلط سهامی که ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت سهامی است طرق پایان یافتن شرکت شباهت هایی با شرکت های تضامنی و سهامی دارد اما قطع نظر از این شباهت ها مواردی حاکی از تعارض حقوق و وظایف شرکاء ضامن با شرکای سهامی است اما در پایان یافتن اینگونه شرکت ها به مانند سایر شرکت ها ذکر دو روش امکان پذیر است :اول بطلان شرکت و دوم انحلال شرکت

1. بطلان شرکت

چنانچه در بحث تشکیل و ثبت شرکت توضیح داده شده برای این که شرکت مختلط تشکیل شده تلقی گردد باید تادیه تمام سرمایه شرکت که به صورت سهام یا قطعات سهام است تعهد گردد که این شرط یکی از رکن های اصلی و شکلی شرکت مختلط سهامی است و چنانچه این رکن به عنوان یک رکن شکلی رعایت نگردد شرکت باطل است.

همچنین عدم رعایت شرایط ماهوی مانند عدم اهلیت شرکاء ضامن یا عدم قصد ورضای ایشان برای اداره و مدیریت و قبول مسئولیت به عنوان شریک ضامن موجب بطلان شرکت می گردد.

2. انحلال شرکت

ماده 181 قانون تجارت شرکت مختلط را در موارد ذیل منحل شده اعلام می کند:

الف)در مورد فقرات 1-2-3-ماده93

ب)برحسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی که در اساسنامه این حق برای مجمع مذکور تصریح شده باشد.

ج) برحسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکای ضامن

د)در صورت فوت یا محجوریت یکی ازشرکای ضامن مشروط براین که انحلال شرکت در این مواد در اساسنامه تصریح شده باشد.

درمورد فقرات (ب) و(ج) حکم ماده 72 جاری است

شیوه  انحلال شرکت از طریق مجمع عمومی بدین شرح است

هرگاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحلال معین نشده وبین مجمع عمومی و شرکای ضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشود و محکمه دلایل طرفداران انحلال را موجه بیند حکم به انحلال خواهد داد. همین حکم در موردی نیز جاری است که یکی از شرکای ضامن به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نموده و محکمه آن دلایل را موجه ببیند.

نکته: اگر شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شد هریک از طلبکاران شرکت می تواند به هریک ازشرکای سهامی که از بابت قیمت سهام خود مدیون شرکت است رجوع کرده در حدود بدهی آن شریک طلب خود را مطالبه نماید. مادام که شرکت منحل نشده طلبکاران برای وصول طلب خود حق رجوع به هیچ یک از شرکای سهامی را ندارند .

  • ماددتین 38و176 قانون تجارت مصوب 1311
  • ماده 182 قانون تجارت مصوب 1311
  • ماده 174 قانون تجارت مصوب 1311

انحلال شرکت مختلط سهامی

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

 ( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

شعبه کرج: 137 32 – 026
شعبه تهران :119 55 266 – 021
سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی  WWW.ELIYA.IR
پست الکترونیکی به نشانی   INFO@ ELIYA.IR

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند  و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع )