لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما

اقامه دعوی ماهوی ثبت اختراع


اقامه دعوی ماهوی

اقامه دعوی ماهوی ثبت اختراع

طبق ضوابط کلی عقلی و حقوقی ،هرکس به حقوق دیگری تجاوز کند یا به وی خسارت مادی یا معنوی وارد سازد، مکلف به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده خواهد بود. همان طور که در مباحث قبلی اشاره شد اصول مهم این ضوابط یا قواعد در قانون مدنی ایران با عناوین اتلاف، تسبیب، تدلیس و تغریر، در مواد328و335 و 438 پیش بینی شده است و طبق مواد 2،1و10 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 نیز هرگونه ضرر وزیان مادی و معنوی که عمدآً یا در نتیجه بی احتیاطی یا تخلف از مقررات به شخص دیگری وارد گردد، عامل ورود زیان، مکلف و موظف به جبران آن خواهد بود. با وجود قواعد عام الشمول مذکور، دیگر نیازی به وجود ضابطه یا قاعده خاص در موارد مشخص از جمله تجاوز به حقوق ناشی از اختراع نخواهد بود. معذلک قانون گذار ایران در مواد 60 و 61 قانون جدید ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 به موضوع نقض حقوق اشخاص صاحب حق اختراع، اعم از مخترع، مالک گواهی نامه اختراع و دارنده اجازه استفاده از موضوع اختراع،توجه کرده و ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری برای حمایت از حقوق افراد ذی حق، در نظر گرفته است. ماده 60 قانون مذکور در مورد ضمانت اجرای حقوقی مالکیت صنعتی، از جمله مالکیت گواهی نامه اختراع چنین مقرر داشته است:«نقض حقوق مندرج در این قانون عبارت است از (به) معنای انجام هرگونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غیراز مالک حقوق تحت حمایت این قانون، بدون موافقت او انجام می گیرد.

علاوه برمالک حقوق تحت حمایت این قانون، هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده از مالک درخواست کرده است تا برای خواسته معینی به دادگاه دادخواست بدهد و مالک امتناع کرده یا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه می تواند علاوه برصدور دستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریب الوقوع حقوق، به جبران خسارت مربوط نیز حکم صادر کند ویا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید»

در زمینه حکم حمایتی ماده 60 قانون یاد شده ذکر چند نکته ضروری است.

نکته نخست آن که تجاوز و نقض حقوق مذکور در ماده 60 شامل نقض حقوق صاحبان گواهی نامه اختراع، مخترع و دارندگان اجازه بهره برداری قراردادی از موضوع اختراع و حتی دارندگان پروانه اجباری دولتی یا پروانه اجباری اختراعات وابسته به اختراعات مقدم یا موخر است. یعنی تمام فعالیت هایی که در چارچوب ودر محدوده قانونی، برای مخترع یا اشخاص مجاز ارادی یا اجباری بهره برداری از گواهی نامه امکان پذیر و مجاز است( مثل ساخت، تولید، عرضه محصولات برای فروش یا اقدام مستقیم فروش تولیدات، ذخیره سازی برای فروش یا عرضه آن برای فروش، صادرات و واردات) برای اشخاص ثالث غیرمجاز و ممنوع است و هرگونه اقدامی از این قبیل از جانب اشخاص ثالث، نقض حقوق افراد واشخاص ذی حق به شمار می آید.

نکته دوم آن که در وهله اول مالک گواهی نامه اختراع حق اقامه دعوی دارد و اگر مالک حق مزبور، از مراجعه به دادگاه و اقامه دعوی امتناع کند یا به علتی قادر به اقامه دعوی نباشد، مشروط براین که دارندگان مجوز قراردادی یا قانونی، از مالک درخواست کرده باشند تا برای خواسته معینی به دادگاه دادخواست بدهد ولی با امتناع یا خودداری مالک گواهی نامه اختراع، مواجه گردند،راساً و شخصاً حق اقامه دعوی برای احقاق حقوق خود دارند.

نکته سوم آن که خواسته دعوی اقامه شده ممکن است صدور حکم برجلوگیری از تجاوز متجاوز ویا مطالبه خسارات وارده ویا صدور حکم یا دستور مبنی برخودداری خوانده از اقدامی باشد که در آینده، نقض حقوق ذی حق، قریب الوقوع گردد و یا ممکن است خواسته دعوی مشتمل برهرسه مورد مزبور باشد.

نکته چهارم آن که درخواست جلوگیری از نقض بالفعل حقوق مربوط به اختراع یا نقض بالقوه آن، از جهت هزینه دادرسی وصدور دستور موقت دعوی غیرمالی است و نیاز نیست که خواسته های مزبور جهت الصاق و ابطال تمبر دادرسی، ارزیابی و تقویم به پول گردد. بلکه هزینه دادرسی آن مبلغی مقطوع است ولی مطالبه ضرر وزیان وارده، دعوی مالی است وبه طور علی الحساب باید تقویم و معادل دو درصد خواسته مزبور به عنوان هزینه، تمبر دادرسی به دادخواست الصاق گردد والا دادخواست از این جهت ناقص محسوب است و باید خواهان نسبت به رفع نقص آن به ترتیبی که در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر است،اقدام نماید.

نکته پنجم آن که دادگاه رسیدگی کننده به دعوی، شعبه یا شعب خاص دادگاه عمومی حقوقی تهران، موضوع ماده 59 قانون جدیدالتصویب نیست؛زیرا همان طور که در مباحث قبلی توضیح داده شد ، دادگاه های خاص حوزه قضایی تهران ناظر بررسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء قانون جدیدالتصویب ثبت اختراعات و آئین نامه اجرایی آن است و در سایر موارد ، رسیدگی به دعاوی مطروحه تابع ضوابط کلی آئین دادرسی مدنی است و خواهان طبق ماده 11 ق آ.د.م باید دعوی خود را در دادگاهی اقامه کند که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد واگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران، محل سکونت موقت داشته باشد، دعوی در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوی در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه خوانده در ایران اموال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوی خواهد کرد.

در زمینه موضوع دادگاه صلاحیت دار به تفصیل در مباحث قبلی بحث شده واز تکرار آن به منظور جلوگیری از اطاله کلام خودداری می شود.

نکته ششم آن که آراء محاکم بدوی قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استانی است که دادگاه بدوی در حوزه آن قرار دارد و در مورد حکم برجبران خسارت وارد، اگر خواسته دعوی یا ارزش آن زائد برمبلغ سه میلیون ریال باشد، حکم صادره قابل تجدیدنظر خواهد بود. واگر خواسته بیش از بیست میلیون ریال باشد، قابل فرجام نیز خواهد بود( مواد 331و 367 ق.آ.د.م) هر چند در حال حاضر رسیدگی به دعاوی تا پنجاه میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی [email protected] ELIYA.IR

فرایند و خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری و نمونه اسم برند و شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) - ثبت طرح صنعتی و ثبت بین المللی طرح صنعتی - ثبت اختراع و ثبت بین المللی اختراع )همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور و انجام کلیه امور مالیاتی و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها درسراسر ایران .

اقدامات اولیه ثبتی در ایلیا...

مسیر طی شده ی ایلیا سرشار از نام کسانی ست جای_گاهی استـوار برای سرشار از نام کسانی ست خودشان ایجاد نماید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

ابطال گواهی نامه ثبت اختراع

شرایط و مراحل ابطال گواهی نامه ثبت اختراع -طبق ماده18 قانون جدید التصویب، هر ذینفع می تواند ابطال گواهی نامه اختراعی را از دادگاه درخواست کند.در موارد زیر گواهی نامه اختراع قابل ابطال است:1. پدیده ای که به ثبت رسیده است اختراع نیست وبا مفاد ماده1 قانون ثبت اختراعات انطباق ندارد. یعنی پدیده مزبور

صدور پروانه اجباری و بدون موافقت مالک ثبت اختراع

صدور پروانه اجباری و بدون موافقت مالک ثبت اختراع - صدور پروانه اجباری بهره برداری ممکن است به درخواست دولت یا مالک اختراع موخر باشد.الف- پروانه اجباری به درخواست دولت -ب- پروانه اجباری غیردولتی در اختراعات پیوسته

مفهوم سرزمین ثبت اختراع

مفهوم سرزمین ثبت اختراع - مفهوم سرزمینی تازگی و جدید بودن اختراع این است که استفاده قبلی از اختراع و افشاء شدن اطلاعات و جزئیات مربوط به موضوع اختراع و در دسترس عموم قرار گرفتن آن وقتی مانع ثبت اختراع است که این امور، در کشور مورد درخواست ثبت، صورت گرفته باشد.

مراحل ثبت اختراع

ثبت اختراع منوط بر تسلیم اظهارنامه به مرجع مربوطه می باشد.اولین تسلیم کننده اظهارنامه شما اولین متقاضی و ثبت کننده اختراع محسوب می شوید( مجتمع ثبتی ایلیا )

استعلام ثبت اختراع

روش های استعلام اختراعات ثبت شده - مراجعه به سایت روزنامه رسمی جهت استعلام آگهی های قانونی اختراع به آدرس irk.ir و یا به سایت sabt.gov.ir که مربوط به اداره

عنصر مادی تقلید یا جعل موضوع ثبت اختراع

عنصر مادی تقلید یا جعل موضوع اختراع - عنصر مادی تقلید در اختراع با توجه به مواد L613-3 یا L613-6 قانون مالکیت فکری و صنعتی عبارتند از:1- ساخت، عرضه، وارد بازار تجارت کردن، استعمال، صادر کردن، نگاهداری کالاهای موضوع اختراع بدون اخذ اجازه از مالک اختراع.2- به کار بردن روش یا ابزار موضوع اختراع در

ضمانت اجرای کیفری حمایت از ثبت اختراع

ضمانت اجرای کیفری حمایت از ثبت اختراع - طبق بند ب ماده 14 قانون جدیدالتصویب ایران، مالک اختراع می تواند علیه هر شخصی که بدون اجازه او از موضوع اختراع وی بهره برداری کند و به حق مالک یا مخترع تعدی نماید و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق آنان شود، اقدام به شکایت کیفری نمایند.

رد اظهارنامه ثبت اختراع

رد اظهارنامه ثبت اختراع - چنانچه اظهارنامه متقاضی ثبت را مرجع ثبت رد کند، تصمیم متخذه از سوی متقاضی قابل اعتراض است.اعتراض باید در دو نسخه به صورت کتبی و همراه با دلایل و مستندات مبنی بر اشتباه بودن تصمیم مرجع ثبت، به اضافه رسید دال بر پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض مبنی بر رد اظهارنامه، ظرف مدت

حمایت حقوق ثبت اختراع، در نظام حقوقی ایران

حمایت حقوق ثبت اختراع، در نظام حقوقی ایران - حقوق مادی اختراع همان طور که اشاره شد عبارتند از تولید و تکثیر فراورده ها یا تولید کالاهای اختراع، عرضه محصولات اختراعی برای فروش، فروش محصولات، ذخیره سازی و نگاهداری تولید به قصد عرضه برای فروش یا فروش، صادرات و واردات فراورده

تفاوت و تمایز بین حقوق طرح ها یا مدل ها صنعتی و حق اختراع

تفاوت و تمایز بین حقوق طرح ها یا مدل ها و حق اختراع - برای روشن شدن تفاوت اختراع از طرح و مدل صنعتی ،لازم است مفاهیم آن ها مشخص گردد.

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟