لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

اقامه دعوی ماهوی ثبت اختراع


اقامه دعوی ماهوی

اقامه دعوی ماهوی ثبت اختراع

طبق ضوابط کلی عقلی و حقوقی ،هرکس به حقوق دیگری تجاوز کند یا به وی خسارت مادی یا معنوی وارد سازد، مکلف به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده خواهد بود. همان طور که در مباحث قبلی اشاره شد اصول مهم این ضوابط یا قواعد در قانون مدنی ایران با عناوین اتلاف، تسبیب، تدلیس و تغریر، در مواد328و335 و 438 پیش بینی شده است و طبق مواد 2،1و10 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 نیز هرگونه ضرر وزیان مادی و معنوی که عمدآً یا در نتیجه بی احتیاطی یا تخلف از مقررات به شخص دیگری وارد گردد، عامل ورود زیان، مکلف و موظف به جبران آن خواهد بود. با وجود قواعد عام الشمول مذکور، دیگر نیازی به وجود ضابطه یا قاعده خاص در موارد مشخص از جمله تجاوز به حقوق ناشی از اختراع نخواهد بود. معذلک قانون گذار ایران در مواد 60 و 61 قانون جدید ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 به موضوع نقض حقوق اشخاص صاحب حق اختراع، اعم از مخترع، مالک گواهی نامه اختراع و دارنده اجازه استفاده از موضوع اختراع،توجه کرده و ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری برای حمایت از حقوق افراد ذی حق، در نظر گرفته است. ماده 60 قانون مذکور در مورد ضمانت اجرای حقوقی مالکیت صنعتی، از جمله مالکیت گواهی نامه اختراع چنین مقرر داشته است:«نقض حقوق مندرج در این قانون عبارت است از (به) معنای انجام هرگونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غیراز مالک حقوق تحت حمایت این قانون، بدون موافقت او انجام می گیرد.

علاوه برمالک حقوق تحت حمایت این قانون، هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده از مالک درخواست کرده است تا برای خواسته معینی به دادگاه دادخواست بدهد و مالک امتناع کرده یا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه می تواند علاوه برصدور دستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریب الوقوع حقوق، به جبران خسارت مربوط نیز حکم صادر کند ویا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید»

در زمینه حکم حمایتی ماده 60 قانون یاد شده ذکر چند نکته ضروری است.

نکته نخست آن که تجاوز و نقض حقوق مذکور در ماده 60 شامل نقض حقوق صاحبان گواهی نامه اختراع، مخترع و دارندگان اجازه بهره برداری قراردادی از موضوع اختراع و حتی دارندگان پروانه اجباری دولتی یا پروانه اجباری اختراعات وابسته به اختراعات مقدم یا موخر است. یعنی تمام فعالیت هایی که در چارچوب ودر محدوده قانونی، برای مخترع یا اشخاص مجاز ارادی یا اجباری بهره برداری از گواهی نامه امکان پذیر و مجاز است( مثل ساخت، تولید، عرضه محصولات برای فروش یا اقدام مستقیم فروش تولیدات، ذخیره سازی برای فروش یا عرضه آن برای فروش، صادرات و واردات) برای اشخاص ثالث غیرمجاز و ممنوع است و هرگونه اقدامی از این قبیل از جانب اشخاص ثالث، نقض حقوق افراد واشخاص ذی حق به شمار می آید.

نکته دوم آن که در وهله اول مالک گواهی نامه اختراع حق اقامه دعوی دارد و اگر مالک حق مزبور، از مراجعه به دادگاه و اقامه دعوی امتناع کند یا به علتی قادر به اقامه دعوی نباشد، مشروط براین که دارندگان مجوز قراردادی یا قانونی، از مالک درخواست کرده باشند تا برای خواسته معینی به دادگاه دادخواست بدهد ولی با امتناع یا خودداری مالک گواهی نامه اختراع، مواجه گردند،راساً و شخصاً حق اقامه دعوی برای احقاق حقوق خود دارند.

نکته سوم آن که خواسته دعوی اقامه شده ممکن است صدور حکم برجلوگیری از تجاوز متجاوز ویا مطالبه خسارات وارده ویا صدور حکم یا دستور مبنی برخودداری خوانده از اقدامی باشد که در آینده، نقض حقوق ذی حق، قریب الوقوع گردد و یا ممکن است خواسته دعوی مشتمل برهرسه مورد مزبور باشد.

نکته چهارم آن که درخواست جلوگیری از نقض بالفعل حقوق مربوط به اختراع یا نقض بالقوه آن، از جهت هزینه دادرسی وصدور دستور موقت دعوی غیرمالی است و نیاز نیست که خواسته های مزبور جهت الصاق و ابطال تمبر دادرسی، ارزیابی و تقویم به پول گردد. بلکه هزینه دادرسی آن مبلغی مقطوع است ولی مطالبه ضرر وزیان وارده، دعوی مالی است وبه طور علی الحساب باید تقویم و معادل دو درصد خواسته مزبور به عنوان هزینه، تمبر دادرسی به دادخواست الصاق گردد والا دادخواست از این جهت ناقص محسوب است و باید خواهان نسبت به رفع نقص آن به ترتیبی که در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر است،اقدام نماید.

نکته پنجم آن که دادگاه رسیدگی کننده به دعوی، شعبه یا شعب خاص دادگاه عمومی حقوقی تهران، موضوع ماده 59 قانون جدیدالتصویب نیست؛زیرا همان طور که در مباحث قبلی توضیح داده شد ، دادگاه های خاص حوزه قضایی تهران ناظر بررسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء قانون جدیدالتصویب ثبت اختراعات و آئین نامه اجرایی آن است و در سایر موارد ، رسیدگی به دعاوی مطروحه تابع ضوابط کلی آئین دادرسی مدنی است و خواهان طبق ماده 11 ق آ.د.م باید دعوی خود را در دادگاهی اقامه کند که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد واگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران، محل سکونت موقت داشته باشد، دعوی در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوی در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه خوانده در ایران اموال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوی خواهد کرد.

در زمینه موضوع دادگاه صلاحیت دار به تفصیل در مباحث قبلی بحث شده واز تکرار آن به منظور جلوگیری از اطاله کلام خودداری می شود.

نکته ششم آن که آراء محاکم بدوی قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استانی است که دادگاه بدوی در حوزه آن قرار دارد و در مورد حکم برجبران خسارت وارد، اگر خواسته دعوی یا ارزش آن زائد برمبلغ سه میلیون ریال باشد، حکم صادره قابل تجدیدنظر خواهد بود. واگر خواسته بیش از بیست میلیون ریال باشد، قابل فرجام نیز خواهد بود( مواد 331و 367 ق.آ.د.م) هر چند در حال حاضر رسیدگی به دعاوی تا پنجاه میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی [email protected] ELIYA.IR

فرایند و خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری و نمونه اسم برند و شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) - ثبت طرح صنعتی و ثبت بین المللی طرح صنعتی - ثبت اختراع و ثبت بین المللی اختراع )همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور و انجام کلیه امور مالیاتی و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها درسراسر ایران .

اقدامات اولیه ثبتی در ایلیا...

مسیر طی شده ی ایلیا سرشار از نام کسانی ست جای_گاهی استـوار برای سرشار از نام کسانی ست خودشان ایجاد نماید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

انواع اختراع

انواع ثبت اختراع - با توجه به ماده یک قانون ثبت اختراعات مصوب 1386 ایران، صرف نظر از ایراد و ابهام اشاره شده، می توان اختراع را به اختراع ابزار یا وسیله تولید محصولات صنعتی و کشاورزی واختراع خود تولید یا محصول، دسته بندی کرد. یعنی کلمه فرایند مذکور در ماده مزبور را اختراع وسیله یا ابزار

مزایای داشتن گواهی ثبت اختراع

دارنده گواهی ثبت اختراع از مزایای ویژه مرتبط با اختراع بهره مند می گردد در این مقاله به توضیحات بیشتر در مورد مزایای داشتن ثبت اختراع می پردازیم

مشابهات حقوقی ثبت اختراع با آثار فکری و ادبی و هنری

مشابهات حقوقی ثبت اختراع با آثار فکری و ادبی و هنری -حقوق معنوی اختراع با وجود تفاوت هایی که با حقوق معنوی آثار فکری ادبی و هنری دارد از بعضی جهات بین آن ها مشابهت هایی وجود دارد که عبارتند از:یک – عدم محدودیت زمانی - دو- عدم قابلیت اسقاط و انتقال حقوق معنوی - سه- عدم محدودیت مکانی حقوق معنوی اختراع

مراحل ثبت اختراع

ثبت اختراع منوط بر تسلیم اظهارنامه به مرجع مربوطه می باشد.اولین تسلیم کننده اظهارنامه شما اولین متقاضی و ثبت کننده اختراع محسوب می شوید( مجتمع ثبتی ایلیا )

اختراع کاربردی

ثبت اختراع کاربردی - اختراع کاربردی عبارت است از اختراع ناشی از تلاش فکری برای به کاربردن ابزار شناخته شده و موجود برای به دست آوردن محصولی که حتی ممکن است نوع آن محصول نیز وجود داشته باشد، با کارایی جدید و ابتکاری ،به طور مثال به کارگرفتن یک پمپ در یک دستگاه سرد کننده نوشابه ساز به صورت ابتکاری

درخواست صدور دستور موقت ثبت اختراع

درخواست صدور دستور موقت ثبت اختراع -علاوه براقامه دعوی ماهوی علیه متجاوز به حق اختراع، ذی حق می تواند در صورت ضرورت، از دادگاه ،دادرسی فوری وصدور دستور موقت مبنی برجلوگیری از تجاوز متجاوز نسبت به حقوق ناشی از اختراع را ،خواستار شود.

تفاوت و تمایز بین حقوق طرح ها یا مدل ها صنعتی و حق اختراع

تفاوت و تمایز بین حقوق طرح ها یا مدل ها و حق اختراع - برای روشن شدن تفاوت اختراع از طرح و مدل صنعتی ،لازم است مفاهیم آن ها مشخص گردد.

صدور پروانه بهره برداری ثبت اختراع

صدور پروانه بهره برداری اختراع ثبت شده - الف- اختراعات غیرمرتبط با دستگاه یا دستگاه های مشخص ب-اختراعات مرتبط با دستگاه یا دستگاه های مشخص - در نظام حقوقی ایران، طبق ماده19 قانون ثبت اختراعات مصوب 1386، بهره برداری از حقوق مادی اختراعی که ثبت شده است، نیاز به صدور پروانه خاص دارد ماده مزبور در این

صدور پروانه بهره برداری اختراع ثبت شده

صدور پروانه بهره برداری اختراع ثبت شده - در نظام حقوقی ایران، طبق ماده19 قانون ثبت اختراعات مصوب 1386، بهره برداری از حقوق مادی اختراعی که ثبت شده است، نیاز به صدور پروانه خاص دارد ماده مزبور در این زمینه چنین مقرر داشته است.

تنظیم و تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع

تشریفات و شرایط و مراحل تنظیم و تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع - در نظام حقوقی ایران، مانند بسیاری از کشورهای جهان،برای ثبت اختراع نیاز به تنظیم و تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت اختراعات دارد.اظهارنامه ممکن است به وسیله مخترع یا نماینده قانونی وی تنظیم و تسلیم مرجع ثبت اختراعات گردد.

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پرسش و پاسخ های شما
آژند
با سلام . من آژند ام از تبریز در خصوص ثبت اختراع که مرتبط با مقاله سایت شما در خصوص اقامه دعوی ماهوی ثبت اختراع بود راهنمایی و مشاوره نیاز دارم . سپاسگذارم که در این مورد با من تماس بگیرید.
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا ®
ثبت شرکت ایلیا ®
درود بر شما جناب آقای آژند با توجه به درخواست جنابعالی در مورد موضوع ( اقامه دعوی ماهوی ثبت اختراع ) کارشناسان ثبت اختراع مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا تا یک ساعت آینده با شما تماس خواهند گرفت .موفق و پیروز باشید.
پاسخ
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟