افزايش سرمايه شرکت

افزايش سرمايه شرکت عبارت است از افزايش اسمي ميزان سرمايه ثبت شده شركت يا به عبارت ديگر افزايش تعداد سهام منتشره در شركتهاي سهامي.

شركتها در مواقعي كه احتياج به نقدينگي براي فعاليت هاي جديد يا توسعه فعاليتهاي قبلي دارند از يكي از مزاياي حضور در بورس يعني اقدام به افزايش سرمايه مي نمايند . تامين مالي از طرق مختلفي چون آورده نقدي، استفاده از اندوخته هاي سنوات گذشته، صرف سهام و يا تركيبي از موارد مذكور صورت مي گيرد.اما شايد جالب باشد بدانيم كه يك شركت چگونه ميزان سرمايه خود را و طي چه مراحلي افزايش مي دهد. معمولا پس از پيشنهاد هيئت مديره و ارائه طرح توجيهي و مشخص نمودن روش و محل سرمايه گذاري و ميزان افزايش سرمايه، اين افزايش به ميزان مشخص به تصويب مجمع عمومي فوق العاده ميرسد. سپس در اختيار هيئت مديره قرار گرفته و اين هيئت پس از طي مراحلي با جلب رضايت سازمان بورس اوراق بهادار اقدام به ثبت افزايش سرمايه مي نمايد. طي اين نوشتار برآنيم كه جزئيات دقيق تري براي يك افزايش سرمايه به همراه مستندات قانون تجارت و همچنين ذكر يك مثال ارائه نمائيم.

تغيير در سرمايه شركت تنها در صلاحيت مجمع فوق العاده سهامداران شركت مي باشد. لازم به يادآوري است كه اين مجمع با حضور بيش از نصف سهام داراي حق راي و در نوبت دوم دعوت، با حضور بيش از يك سوم سهام به حد نصاب قانوني مي رسد وهمچنين تصميمات مجمع فوق العاده با اكثريت دو سوم آرا در جلسه رسمي معتبر است.

در مرحله اول هيئت مديره شركت طرح توجيهي افزايش سرمايه را براي قرائت در مجمع فوق العاده آماده مي كند و در اين مرحله اجازه برگزاري مجمع فوق العاده را از سازمان بورس اخذ نموده و در روزنامه رسمي شركت اقدام به درج آگهي مي نمايد تا از كليه سهامداران شركت دعوت به مشاركت در تصميم گيري در اين خصوص نمايد. نماد شركت با اين آگهي بسته شده و معاملات بروي سهام شركت متوقف مي شود. قانون تجارت عنوان مي كند كه ترتيب دعوت و تشكيل جلسات هيات مديره را اساسنامه تعيين مي كند و يك سوم مديران را در صورتي كه حداقل يكماه از آخرين جلسه گذشته باشد مي تواند دعوت نمايند، همچنين قانون تجارت هيئت مديره را موظف نموده تا براي هر يك از جلسات خود صورت جلسه اي تنظيم نموده و به امضاي اكثريت مديران حاضر در جلسه برساند.

در مرحله دوم هيئت مديره اقدام به اقدام به قرائت گزارش در خصوص ميزان، نحوه و محل افزايش سرمايه نموده و از آن دفاع مي نمايد. حاصل جلسه تصويب يا عدم تصويب افزايش سرمايه است.در صورت پذيرش گزارش توجيهي، در مرحله سوم تعداد سهام حاضر در مجمع فوق العاده برنامه زمان بندي اجراي اين طرح را به تصويب سهامداران خواهد رسيد.

پس از مرحله تصويب طرح افزايش سرمايه توسط سهامداران، هيئت مجددا با در نظر گرفتن اصلاحات جديد اقدام به تصويب آن مي نمايد و تشريفات عملياتي كردن افزايش سرمايه را شروع به كار مي كند. قانون تجارت طرق مختلف افزايش سرمايه را بدين صورت مشخص نموده است: آمده نقدي، مطالبات حال شده، انتقال سود تقسيم نشده يا اندوخته، اضافه ارزش سهام و تبديل اوراق قرضه

افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود

که در مطالب مربوط به این دو نوع شخصیت حقوقی اشاره شد سرمایه ی این نوع اشخاص حقوقی از نوع سرمایه نقدی می باشد و در هنگام ثبت شرکت این سرمایه از طرف شرکاء به مدیرعامل پرداخت و مدیرعامل اقرار به دریافت آن می نماید ،لازم به ذکر است در این نوع شرکتها هرچقدر میزان سرمایه در نظر گرفته شود نیازی به واریز به حساب بانکی نخواهد داشت و به اصطلاح دارای صندوق می باشند.
در مورد افزایش سرمایه نیز به همین گونه اسست ،یعنی به فرض مثال سرمایه شرکت یا موسسه از 1 میلیون ریال به 100 میلیون ریال افزایش یافته و مدیرعامل اقرار به دریافت مبلغ مورد نظر می نماید.
لازم به ذکر است که افزایش سرمایه نقدی درشرکتهای با مسئویت محدود  و موسسات می تواند همراه با ورود شریک جدید باشد.
هم چنین افزایش سرمایه می بایست طی صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و با حضور تمامی یا اکثریت شرکاء برگزار گردد..