درخواست مشاوره رایگان

ثبت شرکتثبت تغییرات شرکتثبت برندخدمات اداری مشاوره

اعتراض تجدیدنظر خواهی و اعاده دادرسی درباره ورشکستگی

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     پنج شنبه، 14 مرداد 1400


چگونگی اعتراض تجدیدنظر خواهی و اعاده دادرسی درباره ورشکستگی

اعتراض تجدیدنظر خواهی و اعاده دادرسی درباره ورشکستگی

درخواست رسیدگی به اعتراض و تجدید نظر خواهی و اعاده دادرسی نسبت به بعضی از قرارها و همچنین احکام صادره در مورد ورشکستگی به شرح زیر قابل پذیرش می باشند.

بند اول - اعتراض و تجدید نظر خواهی نسبت به قرارها:

بجز قرارهائی که در ماده ۵۴۰ قانون تجارت احصاء شده اند، سایر قرارهای صادره از طرف دادگاه در امر ورشکستگی قابل اعتراض می باشند. ماده ۵۴۰ قانون تجارت مقرر می دارد قرارهای ذیل قابل اعتراض ، استنیاف و تمیز نیست:

١- قرارهای راجعه به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه.

۲- قرارهای راجعه به تقاضای اعانه جهت تاجر ورشکسته یا خانواده او.

٣- قرارهای فروش اسباب یا مال التجاره که متعلق به ورشکسته است.

۴- قرارهائی که قرار داد ارفاقی را موقتا موقوف یا قبول موقتی مطالبات متنازع فیه را مقرر می دارد.

۵ - قرارهای صادره در خصوص شکایت از او امری که عضو ناظر در حدود صلاحیت خود صادر کرده است».

بنابراین در یک جمله می توان گفت که کلیه قرارهائی که در ماده ۵۴۰ قانون تجارت از آنها نام برده نشده است قابل اعتراض در دادگاه صادر کننده حکم و سپس - بسته بمورد - قابلیت تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان و فرجام خواهی را دارند.

در عین حال قضیه در مورد قرار توقیف تاجر ورشکسته قدری پیچیده تر است. زیرا علیرغم وجود ماده ۵۴۰ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ که قبلا ذكر آن گذشت، در ماده ۲۱ قانون تصفیه مصوب ۱۳۱۸ چنین مقرر گردیده که «ورشکسته می تواند از دوام توقیف خود هر ماه یکبار به دادگاه صادر کننده قرار توقیف شکایت نموده، رفع آن را بخواهد که چنین تصریحی - به نوعی - مسلما قابلیت تجدید نظر خواهی بدادگاه عالی نسبت به قرار توقیف تاجر صادره از طرف دادگاه بدوی را منتفی می سازد.

بند دوم - اعتراض، تجدیدنظر خواهی نسبت به حکم و درخواست اعاده دادرسی:

حکم ورشکستگی - تحت شرایطی ۔ قابل اعتراض و یا تجدیدنظرخواهی است.

در مورد اعتراض به حکم باید گفت، از آنجا که اثر حکم ورشکستگی محدود به طرفین دعوا نبوده و حکم مذکور نسبت به اشخاص ذینفعی هم که در جریان دعوا نبوده اند تسری پیدا می کند، قانونگذار در ماده ۵۳۶ قانون تجارت، اعتراض نسبت به حکم صادره را مورد پذیرش قرار داده است و به موجب ماده ۵۳۷ همان قانون برای اعتراض نسبت به حکم ورشکستگی، از تاریخ اعلان حكم: مهلت ده روزه برای تاجر و مهلت یک ماهه برای اشخاص ذینفعی که مقیم ایران می باشند و بالأخره مهلت دو ماهه برای آنهائی که در خارج از ایران اقامت دارند را در نظر گرفته است. در خصوص درخواست تجدید نظر باید گفت که چون حکم ورشکستگی دعوای غیر مالی می باشد، مرجع تجدید نظر آن . در هر صورت - دادگاه تجدید نظر استان است (مواد ۳۳۱ و ۳۳۴ ق.آ.د.م. ۷۹( سرانجام، به غیر از موارد مذکور در فوق، موارد راجع به تقاضای اعاده دادرسی در مورد دعوای ورشکستگی نیز قابل امعان نظر است (م. ۴۲۶ و بعد ق.آ.د.م. ۷۹).

خلاصه مطالب در باره فرایند ورشکستگی تاجر و شرکتهای تجاری

١ تاجر مکلف است که ظرف سه روز پس از حصول وقفه در پرداخت قروضش، موضوع را به دادگاه محل اقامت خود اعلام نماید (م. ۴۱۳ ق.ت.(

۲- در مورد محل اقامت شخص حقیقی ابهامی وجود ندارد زیرا محل اقامت وی مطابق قسمت اول ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی مشخص می گردد.

٣- محل اقامت شخص حقوقی، بدلیل وجود ماده ۵۹۰ ق.ت. - که اقامتگاه شخص حقوقی را محل اداره آن می داند . از یکطرف و به لحاظ وجود ماده ۱۰۰۲ ق.م. . که اقامتگاه شخص حقوقی را مرکز عملیات آن اعلام می دارد . از طرف دیگر، موضوع بحث انگیزی شده است ولی نظر غالب بر ارجحیت ماده ۵۹۰ ق.ت. به عنوان قانون خاص دائر بر در نظر گرفتن محل اداره (مرکز اصلی) شخص حقوقی به عنوان اقامتگاه آن می باشد.

۴- تاجر، طلبکار یا طلبکاران تاجر و دادستان (فعلا رئیس دادگستری شهرستان) می توانند درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را از دادگاه بنمایند (م. ۴۱۵ ق.ت.)

۵- طبق نظر اداره حقوقی قوه قضائیه، دادستان پس از وقوف از توقف تاجر، مکلف است که ورشکستگی او را از دادگاه درخواست نماید.

۶۔ اگر تاجر ظرف سه روز پس از توقف از تأدیه بدهی، موضوع را به دادگاه اعلام نکند، این امر ممکن است یکی از موارد صدور حکم ورشکستگی به تقصیر وی می باشد (م. ۵۴۲ ق.ت.(.

۷- تاجر، ضمن اعلام توقف خود به دادگاه محل اقامتش، باید تشریفات و ترتیبات مذکور در مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ ق.ت. را بجا آورد و در غیر این صورت، دادگاه - ضمن صدور حکم ورشکستگی ۔ قرار توقیف وی را نیز صادر خواهد کرد (م. ۴۳۵ ق.ت.(

۸- اگر تاجر ورشکسته - به واسطه اقدامات خود مانع اداره و تسویه شدن عمل ورشکستگی شود، به موجب قرار دادگاه، توقیف خواهد شد (م. ۴۳۶ ق.ت.(.

۹- اعلام توقف از تأدیه بدهی شرکتهای تضامنی، مختلط و یا نسبی به عهده مدیران آنها می باشد.

۱۰ - طلبکاری می تواند درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را بنماید که طلب او مسلم بوده و موعد پرداخت آن نیز رسیده باشد ولی وقتی حکم ورشکستگی تاجر صادر شد، مطالبات طلبکارانی که موعد طلب آنها نرسیده نیز حال می شود (م. ۴۲۱ ق.ت.(|

۱۱ - در محلهائی که اداره تصفیه تشکیل شده است دادگاه پس از صدور حکم ورشکستگی، پرونده را به اداره مذکور ارسال می دارد تا امر تصفیه بوسیله این اداره انجام شود و در غیر این صورت ضمن صدور حکم ورشکستگی، عضو ناظر را تعیین و همچنین در ضمن صدور حکم مزبور و یا حداکثر تا پنج روز پس از صدور حکم، مدیر تصفیه را نیز معین خواهد نمود (م. ۴۲۷ ق.ت.، م. ۱ق. تص(.

۱۲- عضو ناظر - و در محلی که اداره تصفیه دایر گردیده است، این اداره به اقدام به مهر و موم اموال ورشکسته می نماید (م. ۴۳۴ ق.ت.؛ مواد ۱۳ و ۱۵ ق. تص(|

۱۳ - اگر تاجر مقروض فرار کند و یا دارائی خود را مخفی نماید، رئیس دادگاه عمومی به درخواست یک یا چند نفر از طلبکاران، اقدام به مهر و موم اموال او کرده و موضوع را به اطلاع دادستان (فعلا رئیس دادگستری شهرستان) می رساند (م. ۴۳۷ ق.ت.(.

۱۴ - بازداشت تاجر ورشکسته به علت عدم پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی جایز نیست (رأی وحدت رویه ۲۹۰ – 1350/9/17.

۱۵ - تاریخ توقف در ورشکستگی نقش تعیین کننده ای را دارد زیرا بعضی از معاملات تاجر ورشکسته - قبل یا بعد از این تاریخ - قابلیت فسخ را داشته و یا باطلند (مواد ۴۲۳ لغایت ۴۲۶ ق.ت.). همچنین پرداخت طلب بعضی از طلبکاران از این تاریخ به بعد، موجب صدور حکم ورشکستگی به تقصیر تاجر ورشکسته است (بند ۴ م. ۵۴۱ ق.ت.(.

۱۶ - دادگاه باید در حکم خود تاریخ توقف را تعیین کند و اگر آن را مسکوت بگذارد، تاریخ صدور حكم تاریخ توقف نیز محسوب می گردد (م. ۴۱۶ ق.ت.(.

۱۷ - تاریخ توقف به کرات قابل تغییر است مگر در مورد ماده ۵۳۸ ق.ت. 18 - دادگاه می تواند تا هر زمانی که بخواهد به تاریخ توقف را به عقب ببرد.

۱۹ - از آنجا که حکم ورشکستگی نسبت به تمام طلبکاران ورشکسته مؤثر واقع می شود (اثر مطلق حكم) حكم مذکور باید اعلان گردد.

۲۰- نحوه اعلان حکم ورشکستگی، معمولا، از طریق درج حکم مذکور در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار انجام می شود و هزینه آن هم از اموال ورشکسته پرداخت می گردد.

۲۱۔ حکم بدوی ورشکستگی قابل اجرا می باشد (م. ۴۱۷ ق.ت.(.

۲۲ - در ماده ۴۱۷ ق.ت. حدود (قلمرو اجرای موقت حکم ورشکستگی مشخص نگردیده و این امر باعث بروز اختلاف نظرهائی شده است: برخی متعقد به اجرای کامل حکم بدوی می باشند و برخی دیگر بر این عقیده اند که اجرای موقت حکم مذکور شامل فروش و تقسیم اموال ورشکسته نمی شود و تنها شامل مواردی است که برای حفظ حقوق طلبکاران ضرورت دارد.

۲۳ - بجز مواردی که در ماده ۵۴۰ ق.ت. ذکر گردیده، سایر قرارهای صادره از طرف دادگاه در مورد ورشکستگی، قابل اعتراض در همان دادگاه و سپس قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه استان می باشند (مواد ۵۳۶ و ۵۳۹ ق.ت؛ مواد ۳۳۱ و ۳۳۴ ق.آ.د.م. ۷۹(

۲۴ - قرار توقیف تاجر ورشکسته توسط دادگاه، فقط قابل اعتراض در همان دادگاه است (م. ۲۱ ق. تص.(

۲۵ - دعوای ورشکستگی دعوای غیر مالی محسوب می شود.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

شماره تماس مجتمع

شعبه کرج: 137 32 – 026

شعبه تهران : 119 55 266 – 021

سامانه پیامکی ایلیا : 32 52 52 32

سامانه اینترنتی ایلیا : WWW.ELIYA.IR

پست الکترونیکی ایلیا INFO@ ELIYA.IR :

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا )شامل تنطیم قراردادهای حقوقی و مشاوره حقوقی و امور مالیاتی شامل تشکیل پرونده مالیاتی ، تشکیل پرونده ارزش افزوده و اخذ گواهی ارزش افزوده ، اخذ کد اقتصادی و اقدامات بعد از ثبت شرکت و همچنین خدمات ثبتی شرکت و برند در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل (ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت )، و ثبت انحلال شرکتخدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران .

ثبت شرکت در کرج | ثبت برند در کرج

( به لبخندتان برترینیم )

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید