لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

اساسنامه جهت ثبت موسسه


اساسنامه جهت ثبت موسسات غیرتجاری

اساسنامه دستور العمل کاری موسسه است و خلاصه ای از مقررات مربوط به اداره موسسه یا شرکت در آن ذکر می شود. درحقیقت خط مشی یک موسسه غیر تجاری را اساسنامه آن موسسه مشخص می کند.همچنین مواردی مانند نام موسسه ، موضوع فعالیت آن ، سرمایه ، مشخصات اعضا و سهمش و سمتشان و اقامتگاه موسسه و سایر مواردی از این دست در اساسنامه موسسه ذکر می شود.

لازم به ذکر است که اساسنامه موسسه در کنار سایر مدارک ثبتی ( تقاضانامه و...) جهت ثبت موسسه لازم می باشد. که باید پس از تاییدیه متن آن از طریق سامانه مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری دونسخه از آن از سامانه پرینت گرفته شده و به امضا شرکا برسد و هردو نسخه به همراه سایر مدارک ثبت موسسه به اداره ثبت ارسال شود.

در اسسانامه موسسه به طور کلی 26 ماده وجود دارد ولی می توان هر آنچه جهت اداره یا ایجاد تغییر در موسسه لازم است را پیش بینی نمود زیرا تغییرات شخصیت حقوقی من جمله موسسه در چارچوب اساسنامه میسر می باشد.

نمونه اساسنامه جهت ثبت موسسه

اساسنامه موسسه غير تجارتي

ماده 1: نام ونوع موسسه:.......................

ماده 2: موضوع موسسه: ..................................

ماده 3: مركز اصلي موسسه: ................................

ماده 4: سرمايه موسسه:

ماده 5: مدت موسسه: از تاريخ .................. بمدت نامحدود

ماده 6: تابعيت موسسه : تابعيت ايراني است .

ماده 7: هيچ يك از شركا حق انتقال سهم الشركه خود را بغير ندارند مگر با رضايت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمايه موسسه كه داراي اكثريت عددي نيز باشند و انتقال سهم الشركه بعمل نخواهد آمد مگر بموجب سند رسمي .

ماده 8: مجمع عمومي عادي موسسه در ظرف مدت چهارماه اول هر سال پس از انقضاي سال مالي موسسه تشكيل ولي ممكن است بنابه دعوت هريك از اعضاي هيات مديره يا شركا بطور فوق العاده تشكيل گردد.

ماده 9: دعوت هر يك از جلسات مجامع عمومي توسط هر يك از اعضاي هيات مديره مديرعامل يا شركا بوسيله دعوتنامه كتبي يا درج آگهي در يكي از جرايد كثيرالانتشار بعمل خواهد آمد فاصله دعوت از روز انتشار تا تشكيل جلسه 12 روز خواهد بود .

ماده 10: در صورتي كه كليه شركا در هريك از جلسات مجامع عمومي حضور يابند رعايت ماده 8 اساسنامه ضرورت نخواهد داشت .

ماده 11: وظايف مجمع عمومي عادي بشرح زير ميباشد:

الف - استماع گزارش هيات مديره در امور مالي و ترازنامه ساليانه موسسه و تصويب آن

ب- تصويب پيشنهاد سود قابل تقسيم از طرف هيات مديره

ج - تعيين خط مشي آينده موسسه و تصويب آن

د - انتخاب هيات مديره و در صورت لزوم بازرس

ماده 12: وظايف مجمع عمومي فوق العاده بقرار زير است :

الف: تغيير اساسنامه يا الحاق يا حذف يك يا چند مواد اساسنامه

ب: افزايش ياتقليل سرمايه موسسه

ج : ورود شريك يا شركا جديد موسسه

ماده 13: تصميمات شركا در مجمع عمومي فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمايه كه اكثريت عددي دارند و در مجمع عمومي عادي طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهدبود.

ماده 14: هيات مديره موسسه مركب از .......... نفر خواهد بود كه در مجمع عمومي از بين شركا و يا از خارج انتخاب مي نمايد.

ماده 15: هيات مديره از بين خود يك نفر را به سمت رئيس هيات مديره و يك نفر را به سمت مديرعامل انتخاب و همچنين مي تواند براي اعضاي خود سمتهاي ديگري تعيين نمايد.

ماده 16: .............. نماينده قانوني و تام الاختيار موسسه بوده و مي تواند در كليه امور مداخله و اقدام نمايد مخصوصا در موارد زير:

امور اداري موسسه از هر قبيل انجام تشريفات قانوني حفظ و تنظيم فهرست دارايي موسسه و تنظيم بودجه و تعيين و پرداخت حقوق و انجام هزينه ها و رسيدگي به محاسبات پيشنهاد سود قابل تقسيم ساليانه تهيه آيين نامه هاي داخلي اجراي تصميمات مجامع عمومي اداي ديون و وصول مطالبات تاسيس شعب واگذاري وقبول نمايندگي انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصين و كارمندان و كارگران عقد هر گونه پيمان با شركتها و بانكها و ادارات و اشخاص خريد وفروش و اجاره اموال منقول و غير منقول و ماشين آلات و بطور كلي وسايل مورد نياز و همچنين معاملات بنام و حساب موسسه مشاركت با ساير موسسات و شخصيتهاي حقوقي و حقيقي استقراض يا رهن يا بدون رهن و تحصيل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانكها و اشخاص وموسسات و بازكردن حسابجاري و ثابت در بانكها دريافت وجه از حسابهاي موسسه صدور ظهرنويسي و پرداخت بروات و اسناد وسفته ها و هزينه ها طرح مرافعات موسسه چه مدعي باشد و چه مدعي عليه در تمام مراحل با تمام اختيارات از جمله رجوع به دادگاههاي صالحه بدوي و تجديد نظر و ديوان كشور انتخاب وكيل و وكيل در توكيل دادن اختيارات لازمه به نامبرده و عزل آن قطع و فصل دعاوي با صلح و سازش اختيارات فوق جنبه محدوديت نداشته و هر تصميمي را كه هيات مديره جهت پيشرفت موسسه اتخاذ نمايد معتبر مي باشد.

ماده 17: جلسات هيات مديره با حضوراكثريت اعضا رسميت مي يابد و تصميمات هيات مديره با اكثريت آرا معتبر است .

ماده 18: دارندگان حق امضا در موسسه : دارندگان حق اكضاي اوراق واسناد بهادار از قبيل چك سفته برات اسناد تعهدآور و قراردادها را هيات مديره تعيين مي كند .

ماده 19- هر يك از اعضاي هيات مديره مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات و همچنين حق امضاي خود را به هريك از شركا براي هر مدت كه صلاح بداند تفويض نمايد و همچنين هيات مديره مي تواند تمام ياقسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد.

ماده 20: سال مالي موسسه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به اخر اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد به استثناي سال اول كه ابتداي آن از تاريخ تاسيس موسسه است.

ماده 21: تقسيم سود: از درآمد موسسه در پايان هر سال مالي هزينه اداري حقوق كاركنان و مديران استهلاكات ماليات ساير عوارض دولتي كسر و پس از وضع صدي ده بابت ذخيره قانوني بقيه كه سود ويژه است به نسبت سهم الشركه بين شركا تقسيم خواهد شد.

ماده 22 : فوت يا محجوريت هريك از شركا باعث انحلال موسسه نخواهد شد و وراث شريك متوفي ويا ولي محجور مي توانند به مشاركت خود ادامه دهند. در غير اين صورت بايستي سهم الشركه خود را پس از انجام تشريفات قانوني دريافت ويا به شريك ديگر منتقل و از موسسه خارج شوند.

ماده 23 : انحلال : موسسه مطابق ماده 114 قانون تجارت منحل خواهد شد در صورتي كه مجمع شركا راي به انحلال موسسه دهد يك نفر از بين شركا و يا از خارج موسسه به سمت مديرتصفيه تعيين خواهد شد وظايف مديرتصفيه طبق قانون تجارت مي باشد.

ماده 24: اختلافات حاصله بين شركاي موسسه از طريق حكميت و داوري حل وفصل خواهد شد.

ماده 25: در ساير موضوعاتي كه در اين اساسنامه قيد نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ايران عمل و رفتار خواهدشد.

ماده 26: اين اساسنامه در 26 ماده تنظيم و به امضاي كليه موسسين موسسه به اسامي ذيل رسيد و تمام مشخصات امضا شد.

اقدامات اولیه ثبتی در ایلیا...

مسیر طی شده ی ایلیا سرشار از نام کسانی ست جای_گاهی استـوار برای سرشار از نام کسانی ست خودشان ایجاد نماید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

ثبت موسسه

ثبت موسسه - ثبت موسسات - روش ثبت موسسه - مؤسسه واحدی است که با نام و هدف معیین در مالکیت بخش عمومی و یا خصوصی قرار دارد و جهت تاسیس ان با ید مراحل ثبت در

با سابقه ترین موسسه ثبت شرکت

ایلیا با دارا بودن بیش از 17 سال سابقه بهترین راهنما در کلیه ی امور ثبت شرکت ها،علائم تجاري و اختراعات ثبت نام و علائم تجاري ، طراحي علامت و ثبت می باشد.

مراحل حقوقی اسرار فنی یا تجاری موسسه یا شرکت

مساله قابل توجه این است که اسرار فنی یا تجاری موسسه ای مورد دستبرد قرار گرفته باشد و مسئولان موسسه، اقدام به افشاء اسرار نکرده باشند و این اسرار به وسیله اشخاص دیگری افشاء و بهره برداری قرار گیرد و به صاحب یا مالک اسرار خسارت وارد گردد، تکلیف چیست و خسارات وارده چگونه باید جبران گردد؟

تعریف موسسات غیر تجاری

جهت انجام اموری که جنبه غیر تجاری دارد از قبیل کارهای علمی و ادبی یا امور خیریه یا خدماتی پیش بینی نموده است موسسه نهادی می باشد که به انجام این امور می پردازد و نوع فعالیت آن غیر تجاری می باشد که در این مقاله به توضیحات بیشتر می پردازیم لطفا مطالعه نمایید

میزان سرمایه در ثبت موسسه

میزان سرمایه در ثبت موسسه حداقل یک میلیون ریال است و تنها در تعهد موسسین بوده و نیازی به واریز آن نیست

موسسه ملی مالکیت صنعتی

موسسه ملی مالکیت صنعتی - موسسه ملی مالکیت صنعتی قائم مقام سازمان ملی مالکیت صنعتی است که به موجب قانون 19 ژوئیه 1901 به وجود آمد و وابسته به وزارت صنایع بود. موسسه ملی مالکیت صنعتی فرانسه ساختار سازمان قبلی را دگرگون کرد و در واقع به موجب قانون 4نوامبر 1987 با ساختار جدید شکل گرفت و به موجب قانون 26

اساسنامه جهت ثبت موسسه

اساسنامه جهت ثبت موسسه اساسنامه دستور العمل کاری موسسه است و خلاصه ای از مقررات مربوط به اداره موسسه یا شرکت در آن ذکر می شود.

موسسات غیرتجاری چیست؟

موسسات غیرتجاری چیست؟ماده 584 قانون تجارت تشکیلات و موسسات غیرتجارتی را چنین توصیف نموده است:«تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیرتجارتی تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کند»

ثبت موسسه فوری و سریع

ثبت موسسه - زمانیکه دونفر یا بیشتر قصد انجام هرگونه اعمال غیر بازرگانی را داشته باشند می توانند موسسه ای به ثبت برسانند. ثبت شرکت ایلیا راه گشای شماست.

تقاضانامه موسسه

تقاضانامه موسسه جهت ثبت و رسمیت یافتن موسسه به همراه سایر اوراق ثبتی موسسه لازم می باشد.

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟