چگونگی ادغام و تجزیه شرکت ها

چگونگی ادغام و تجزیه شرکت ها

ادغام و تجزیه شرکت ها

ادغام در لغت به معنای فراگرفتن چیزی به چیز دیگر را، در هم کردن، در آوردن چیزی در چیزی دیگر، حرفی را در حرف دیگر درآوردن. دراصطلاح ادغام دو یا چند شرکت وقتی حاصل می شود که یا شرکتی شرکت دیگری را امحاء و در خود حل کند یا دو یا چند شرکت در هم حل شده، شرکت جدیدی از آن ها به وجود آید اما تجزیه حاصل انفکاک و تقسیم دارایی یک شرکت میان دو یا چند شرکت قبلاً موجود یا جدید التأسیس است که با این وصف ادغام و تجزیه موجب انحلال شرکت هایی می شود که از بین می روند بدون این که اموال آن ها تصفیه شود که در واقع دارایی شرکت هایی که در نتیجه ادغام یا تجزیه از بین می روند به شرکت جدید انتقال می یابد.

این سیستم در کشورهای پیشرفته بسیار شایع است اما در قانون تجارت 1311و لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 به آن توجهی نشده است. بنابراین به کار بردن کلمه ادغام یا تجزیه در خصوص شرکت های تجاری ایران به نحوی که در کشورهای پیشرفته تعبیر شده است وجود ندارد اما این اتفاق به نحو تشکیل یک شرکت جدید التأسیس با سهامداران حقیقی و حقوقی یا صرفاً سهامداران حقوقی قابل بررسی است.

چگونگی ادغام و تجزیه شرکت ها

ناگفته نماند که قانونگذار قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه در فصل اول به دو تعریف ادغام و تجزیه شرکت ها بسنده کرده است و چنین می گوید که اقدامی که بر اساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند را ادغام گویند و در مقابل اقدامی که بر اساس آن یک شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود و یا چند شخصیت حقوقی جدید تشکیل دهد، تجزیه گویند.

اگر چه قانونگذار به تعاریف یاد شده به مانند کشورهای پیشرفته پرداخته است اما در مورد نحوه ادغام یا تجزیه و یا راه کارها و مقررات آن سکوت نموده است.

  • عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، جلد اول، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم، 1381، ص 123.
  • اسکینی، ربیعاً، حقوق تجارت (شرکت های تجاری)، جلد اول، تهران، انتشارات سمت، 1393، ص 55.
  • بند 16 قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه.
  • بند 17 قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه

 

چگونگی ادغام و تجزیه شرکت ها

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

 ( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند  و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع )  همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور )  و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی  کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران.