لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

ادبیات تحقیق در نام تجاری


ادبیات تحقیق

ادبیات تحقیق در نام تجاری

۱ - ۱ - نام تجاری: قبل از تصویب قانون أخیر (سال ۱۳۸۶)، در قوانین داخلی و نیز کنوانسیون پاریس (که به لحاظ الحاق دولت ایران به آن در حکم قانون داخلی بلکه اولی از قوانین داخلی تلقی می شود) از نام تجاری تعریف قانونی ارائه نشده و تشخیص مفهوم آن به برداشت عرف محول شده بود. اندیشمندان حقوق در پی استخراج تلقی عرف برآمده و هر یک تعریفی اقامه کردند. در این مجال باطرح بعضی از تعاریف به نقد آنها می پردازیم.
الف) «عنوانی است حاکی از شهرت تاجر که او خود را تحت آن عنوان معرفی و مشهور می کند. این عنوان ممکن است اسم خانوادگی تاجر یا یک عنوان فانتزی باشد» .در این تعریف به بعد مادی و ارزش مالی نام تجارتی اشاره نشده است . همچنین فقط اشخاص تاجر اعم از حقیقی یا حقوقی می توانند از آن برخوردار باشند. از قید «حاکی از شهرت تاجر» چنین استنباط می شود که مشهور شدن تاجر در اثر فعالیت تجارتی شرط لازم برای داشتن نام تجارتی است نه ثبت آن.

ب) «تام یا عنوانی است که تاجر تحت آن نام به امر تجارت می پردازد و جزء حقوق کسب و پیشه بوده و در صورت ثبت از طرف قانون حمایت می شود». قسمت آخر این تعریف با ماده ۸ کنوانسیون پاریس در تعارض است؛ چرا که از سویی اصل بر اختیاری بودن ثبت اسم تجاری بوده و از سوی دیگر تلقی عرف، معیار تشخیص مالیت و قابلیت حمایت آن محسوب می شود. ضمن این که على الظاهر طبق این تعریف لازم نیست نام تجارتی متمایز کننده تاجر از تجار دیگر باشد که هرگز قابل قبول نیست. در این تعریف نیز فقط اشخاص تاجر اعم از حقیقی یا حقوقی می توانند از نام تجاری برخوردار باشند.
ج) «نامی که تاجر تحت آن نام تجارت می کند و مبین نام تجارتخانه یا مؤسسه تجارتی است و ممکن است در اثر صحت عمل و تلاش مستمر تاجر از شهرت و معروفیت برخوردار شود و جزء حق کسب و پیشه و یا کارمایه بازرگانی است و چنانچه به ثبت برسد از سوی قانون حمایت می شود». در این تعریف هم ثبت نام شرط حمایت از أن تلقی شده است که باز مغایر با مفاد ماده ۸ کنوانسیون پاریس می باشد. وجه تمایز بخش آن برای تاجر از تجار دیگر نادیده گرفته شده است. د) «نام شرکت و یا مؤسسه که برای شناسایی مؤسسه حقوقی اختیار میشود». در این تعریف ظاهرأ منظور از مؤسسه مجموعه عوامل و تأسیساتی است که زیر نظر تاجر حقیقی اداره می شود و لذا تعریف هم شامل تاجر حقیقی است و هم تاجر حقوقی. اما تعریف نسبت به تعاریف دیگر نقص زیادی دارد؛ به طوری که منشأ حمایت معلوم نشده و ماهیت مادی و مالی آن نادیده انگاشته شده است و دارنده آن می توان تاجر یاغیر تاجر باشد.
ه) «کلمه یا کلماتی است با معنی و مفهوم خاص که اشخاص برای تجارتخانه خود انتخاب می کنند». کاستی های این تعریف با توجه به توضیحات فوق معلوم است.

ز)«عنوانی است که در تحت آن عنوان تاجر شغل خود را ادامه می دهد. نام تاجر معرف تاجر و مال التجاره او می شود و چنان بستگی به امر تجارتی می یابد که در حقیقت با حقی که تاجر به حفظ مشتری های خود پیدا می کند مشتبه می گردد» . در این تعریف مهمترین ویژگی نام تجاری مبنی بر «متمایز کننده تاجر از تجار دیگر» مغفول واقع شده است.
ح)«عنوانی که تاجر یا شرکت تجاری با استفاده از آن فعالیت می کند». در این تعریف نیز به ویژگی تمایز بخش نام تاجر از تجار دیگر اشاره نشده و از این جهت میان آن و نام عادی تاجر تفاوتی دیده نمی شود.

از این نظریات من حيث المجموع می توان به ویژگی های نام تجاری به شرح آتی پی برد:

نام تجاری از جنس نام یا عنوان معنی دار است.

نام تجاری از ویژگی متمایز کننده تاجر نسبت به تجار دیگر برخوردار است.

نام تجاری در مورد اشخاص حقیقی یا حقوقی تاجر تعریف می شود نه غیر تاجر.

منشأ حمایت از نام تجاری عبارت است از ثبت آن در مرجع ثبتی و یا اشتهار ناشی از فعالیت تجاری سابق.

نام تجاری باعث ایجاد ارزش افزوده فعالیت تجارتی تاجر می شود.

نام تجارتی جزئی از حق کسب و پیشه و تجارت است.

حمایت از نام تجارتی محدود به قلمرو سرزمینی خاصی نشده است.

بنابراین با توجه به ابعاد فوق الذکر، می توان نام تجاری را به صورت ذیل تعریف کرد: عنوان معنی داری است که در اثر ثبت یا اشتهار ناشی از حسن فعالیت تجارتی تاجر حقیقی یا حقوقی موجبات ارزش افزوده در تجارت وی را فراهم کرده و باعث تمیز او از رقبایش در فعالیت های تجارتی أتی می شود.
سرانجام قانونگذار قانون أخیر در سال ۱۳۸۶ نام تجاری را تعریف کرد: «اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.» گذشته از ایرادات ناظر به ویژگیهای مندرج در بالا که به روشنی از متن مقرره قانونی قابل فهم است این تعریف قانونگذار متضمن نتایج نامانوس به ترتیب زیر است:
الف) اسم کلیه شرکت های تجاری و مؤسسات غیر تجارتی ثبت شده و اسم بنگاهها و تجارتخانه های ثبت نشده که به صورت فردی یا شرکتی به فعالیت های تجارتی یا غیر تجارتی مشغولند باید از جهت معرفی هویت صنفی آنان نام تجاری باشدا ۱۰، ص ۵۰]۔ احتمالا به منظور رفع این ایراد در ماده ۱۵ قانون تجارت آزمایشی مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مقرر شده است که: «اسم تجارتی عبارت است از اسم یا عنوانی که نمایانگر یا مشخص کننده تاجر است».
ب) قانونگذار تعریف خود را از نام تجاری به نحوی انشاء کرده است که نام هر شخص حقیقی نام تجاری است (تعریف مانع نیست)؛ لیکن بدیهی است هر چه قدر هم با وسعت نظر به موضوع نگاه کنیم به جز نام تجار فقط نام کسانی را که به اقتضای نوع شغل خود (مانند اطباء و وكلا) و یا به اعتبار کسب و کارشان ارتباط تنگاتنگی بین نام و کارشان وجود دارد می توانیم نام تجاری محسوب کنیم.
ج) علاوه بر کلمه، اعداد و حروف هم تحت شرایط خاص می توانند نام تجارتی باشندل ۱۰، ص ۵۰؛ از جمله این که باید دارای مفهوم باشند. بر خلاف علامت تجاری که هر نشان قابل رؤیت و لو بی معنی می تواند علامت تجاری باشد از تعبير قانونی «اسم یا عنوان استنتاج می شود که باید اعداد یا کلمات دارای مفهوم روشن و در عین حال متمایز کننده باشد.
ناگفته نماند در بعضی از منابع نام تجاری تاجر معادل علامت تجاری کالا یا خدمت تعریف شده و یا در معانی دیگر به کار رفته است که خارج از موضوع تحقیق است.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

فرایند و خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، ( ثبت شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، ثبت شرکت سهامی عام تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری و نمونه اسم برند و شرکت و انتخاب نام و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) - ثبت طرح صنعتی و ثبت بین المللی طرح صنعتی - ثبت اختراع و ثبت بین المللی اختراع )

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

علائم و نشانه های جغرافیایی

علائم و نشانه های جغرافیایی - در این گفتار از کلیات، تعاریف، خصوصیات، فوائد و حمایت از نشانه های جغرافیایی به شرح آتی بحث خواهد شد: کلیات علائم و نشانه های جغرافیای علائم و نشانه های جغرافیایی یکی از انواع مالکیت صنعتی است که از دیرباز در کشورهای پیشرفته صنعتی و حتی کشورهای در حال توسعه،

ثبت علامت تجاری با راه کار تخصصی

بعد از ثبت علامت تجاری برمبنای قانون ثبت علائم تجاری اشخاص حقیقی یا حقوقی محق شناخته می شوند ، به تبع آن کلیه فعالان کسب و کار قادر هستنداز کالاهای شبیه

اجازه بهره برداری از علامت و برند ثبت شده

اجازه بهره برداری از علامت و برند ثبت شده - طبق مواد 44 و 50 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری و مواد 141 به بعد آئین نامه اجرایی آن، مالک علامت ثبت شده می تواند اجازه بهره برداری از علامت خود را به هر شکل قانونی به دیگری اعطا نماید. در این زمینه توجه به نکات زیر ضروری است

طبقات ثبت برند

طبقات ثبت برند و علامت تجاری - طبقه بندی بین‌المللی ثبت علائم ، نشان، آرم، برند و علامت تجاری جدولی است که در قانون ثبت علائم و ثبت برند تجاری جهت کلیه اجناس گردآوری شده و 45 طبقه میباشد

اجازه بهره برداری از تمام یا قسمتی از علامت و برند تجاری(لیسانس)

اجازه بهره برداری از تمام یا قسمتی از موضوعات علامت( لیسانس) - اجازه بهره برداری(لیسانس) از موضوعات یک علامت ممکن است انحصاری یا غیرانحصاری باشد. به طور مثال شرکت ژاپنی سونی که انواع لوازم الکترونیکی تولید و به جهان عرضه می کند ، ممکن است امتیاز تمامی یا قسمتی از تولیدات خود را به یک یا چند شرکت

ثبت برند ، مراحل ، مدارک و هزینه ویدئو آموزش زبان ساده

آموزش و توضیح تصویری ساده درباره ی ثبت برند ، مراحل ثبت برند ، هزینه ، زمان و مدارک در این مقاله برای شما آورده شده است📞02632137 دفتر تهران 02126655119 ✅

ادبیات تحقیق در نام تجاری

ادبیات تحقیق در نام تجاری - نام تجاری: قبل از تصویب قانون أخیر (سال ۱۳۸۶)، در قوانین داخلی و نیز کنوانسیون پاریس (که به لحاظ الحاق دولت ایران به آن در حکم قانون داخلی بلکه اولی از قوانین داخلی تلقی می شود) از نام تجاری تعریف قانونی ارائه نشده و تشخیص مفهوم آن به برداشت عرف محول شده بود. اندیشمندان

قوانین ثبت علامت تجاری (برند، لوگو، آرم، نام تجاری)

قوانین ثبت علامت تجاری (برند، لوگو، آرم، نام تجاری) - قانون ماده30ـ علامت‌، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از:ماده31ـ حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد.ماده32ـ علامت درموارد زیر قابل ثبت نیست‌:

ثبت علائم تجاری

ثبت علائم تجاری - با توجه به ماده 39 ق.ث.آ.ط.ع و مواد 126 تا 130 آئین نامه اجرایی ، پس از پذیرش اظهارنامه ثبت علائم اعم از علامت فردی یا جمعی و انتشار آگهی مربوط به درخواست ثبت مارک یا علامت جهت اطلاع عموم و تحویل دادن نسخه ای از آکهی منتشر شده و یا منعکس شده در سایت روزنامه رسمی توسط متقاض

تعریف علائم و نشان جغرافیایی

تعریف علائم و نشان جغرافیایی - «نشانه جغرافیایی نشانه ای است که مبدأ کالایی را، به قلمرو، منطقه یا ناحیه ای از کشور منتسب می سازد، مشروط بر این که کیفیت و مر غوبیت، شهرت یا سایر خصوصیات کالا اساساً قابل انتساب به مبدأ جغرافیایی آن باشد.»

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید