اداره کل ثبت شرکتها  از شرکتهای دولتی یا بخش عمومی در ایران است که همان اداره ثبت اسناد و املاک تجاری است و  مرجعی است ، جهت ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری که

دوائر آن  در همه استانها می باشد . کلیه شرکت هایی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن ها در ایران است،شرکت ایرانی محسوب می شوند و باید به ثبت برسند.همچنین هر شرکت

خارجی که در کشور اصلی آن،شرکت قانونی شناخته شده است،برای این که بتواند در ایران به وسیله شعبه یا نماینده خود فعالیت تجاری کند،باید در ایران به ثبت برسد.

شرکت های ایرانی که مرکز اصلی آن ها در تهران است و همچنین شرکت های خارجی در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری که مقر آن در تهران است به ثبت خواهند رسید.در

این اداره،دفترمخصوصی برای ثبت شرکت های خارجی خواهد بود و این شرکت ها باید در این دفتر به ترتیب تقاضا و در تحت نمره ترتیبی ثبت شوند.شرکت های ایرانی که مرکز اصلی

آن ها درشهرستان هاست،در اداره ثبت همان محل به ثبت می رسند.

ثبت اشخاص حقوقی به طور کلی بر عهده اداره ثبت شرکتهاست که با اختصاص شماره ثبت و شناسه ملی شرکتها را به رسمیت شناخته و آنها را در دفاتر ثبت نامنویسی می کند.

تغییرات شرکتها یا موسسات اعم از تغییر نام ، آدرس ، سرمایه و اعضا و نیز انحلال شرکتها باید به اطلاع و ثبت اداره ثبت شرکتها برسد.از دیگر وظایف اداره ثبت شرکتها ثبت دفاتر

تجاری یا مالیاتی  است که برای شرکتهای فعال یا غیرفعال درخواست شده و در این اداره به تقاضای آنها رسیدگی می شود.

همانطور که گفتیم اداره ثبت شرکتها زیرنظر سازمان ثبت اسناد و املاک است و این سازمان نیز يکي از سازمانهاي زير مجموعه قوه قضائيه ايران است. رئيس اين سازمان از سوي

رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌شود و معاون قوه قضائيه به حساب مي‌آيد. حوزه ستادي اين سازمان متشکل از چهار معاونت و تعدادي اداره کل است. در مجموع حوزه کاري اين سازمان در  دو معاونت اسناد و املاک خلاصه مي‌شود که بخش ثبت املاک مربوط به ثبت موسسات غیر تجاری و شرکتهای تجاری می باشد.