لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

ثبت علائم تجاری


ثبت داخلی علائم تجاری

در نظام جدید حقوق ایران، با توجه به ماده 39 ق.ث.آ.ط.ع و مواد 126 تا 130 آئین نامه اجرایی ، پس از پذیرش اظهارنامه ثبت علائم اعم از علامت فردی یا جمعی و انتشار آگهی مربوط به درخواست ثبت مارک یا علامت جهت اطلاع عموم و تحویل دادن نسخه ای از آکهی منتشر شده و یا منعکس شده در سایت روزنامه رسمی توسط متقاضی به مرجع ثبت ، برای ثبت علامت لازم است:

اولاً_ نسبت به تقاضای ثبت اعتراض به عمل نیامده باشد یا اعتراض به عمل آمده مردود اعلام گردیده و به مرحله قطعی یا نهایی رسیده باشد.

ثانیاً- مرجع ثبت یعنی اداره مالکیت صنعتی تشخیص داده باشد که شرایط مندرج در ق.ث.ا.ط.ع و آئین نامه اجرایی آن رعایت شده است.

ثالثاً- هزینه های مربوط به ثبت علائم یعنی هزینه ثبت اظهارنامه و هزینه ثبت علامت پرداخت شده باشد، توضیح آن که در بند 2 جدول شماره 3 ضمیمه شماره یک آئین نامه، حق ثبت علامت به ازاء هر طبقه برای شخص حقیقی000/200/1 ریال و برای شخص حقوقی 000/400/2ریال و در ازاء هر طبقه اضافی برای شخق حقیقی 000/100 ریال و برای شخص حقوقی 000/200 ریال پیش بینی شده است و درمورد متقاضیان خارجی که در اجرای مقررات کنوانسیون پاریس، تقاضای خود را مستقیماً تسلیم مرجع ثبت (اداره ثبت علائم اداره کل مالکیت صنعتی) می نمایند؛ می بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین شده بالا، هزینه ها را مطابق نرخ رسمی بپردازند.

طبق تبصره ماده 162 آئین نامه اجرایی، ممکن است مستقیماً یا در چارچوب ماده 167 آئین نامه از طریق الکترونیکی هزینه ثبت علامت پرداخت گردد.

هرگاه نسخه ای از روزنامه رسمی که آگهی مربوط به اظهارنامه در آن منتشر شده و یا انعکاس آن در سایت روزنامه رسمی را متقاضی ظرف مدت 30 روز از تاریخ انتشار آگهی به مرجع ثبت تسلیم نکند، اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.( تبصره ماده 126 آئین نامه)

متقاضی ثبت باید ظرف 30 روز پس از اعلام کتبی مرجع ثبت مبنی برتائید نهایی علامت، نسبت به پرداخت هزینه های مربوط به ثبت علامت وانتشار آگهی مربوط به آن ، اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت هزینه ها در مهلت مقرر فوق، اظهارنامه کان لم یکن، تلقی می گردد. این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.

با تحقق شرایط اشاره شده، اداره مالکیت صنعتی علامت را در دفتر مخصوص ثبت علائم، طبق فرم (4-2) با قید مراتب ذیل به ثبت خواهد رساند:

1. نام و نشانی و تابعیت مالک علامت

2. نام و نشانی نماینده قانونی او در صورت وجود

3. الصاق یک نمونه از علامت در کادر یا محلی که به این امر اختصاص داده شده است.

4. تعیین اجزاء علامت با ذکر رنگ، در صورتی که رنگ به عنوان صفت مشخصه ویا ویژگی علامت باشد.

5. تاریخ کامل( ساعت، روز ، ماه، سال) و شماره ثبت اظهارنامه و تاریخ وشماره ثبت علامت

6.فهرست کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها استفاده می شود ، با اشاره به طبقه یا طبقات آن ها طبق طبقه بندی بین المللی

7. در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن، تاریخ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم

8. مدت اعتبار ثبت علامت

در دفتر ثبت برای هر علامت، دو صفحه اختصاص می یابد و هر تغییر و اصلاح و همچنین نقل و انتقالاتی که جزئا یا کلاً نسبت به علامت صورت می گیرد ، در صفحات مزبور قید می گردد.در صورت نیاز به صفحات اضافی مرجع ثبت می تواند از دفتر متممی به این منظور استفاده نماید.

درج مراتب فوق پس از تکمیل باید به امضاء مالک علامت یا نماینده قانونی وی و رئیس اداره ثبت علائم تجاری برسد( ماده 128 آئین نامه اجرایی و تبصره های آن)

9. انتشار آگهی مربوط به ثبت علامت

طبق قسمت اخیر ماده 39 ق.ث.ا.ط.ع و ماده 129 آئین نامه اجرایی آن، مرجع ثبت (اداره مالکیت صنعتی) مکلف است ظرف مدت 30 روز پس از ثبت علامت، آگهی حاوی کلیه مراتب مندرج در ماده 128 آئین نامه اجرایی اشاره شده در بحث قبلی مربوط به ثبت علامت را جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور منتشر نماید.در قانون و آئین نامه آن مشخص نشده است که هزینه نشر آگهی در روزنامه رسمی برعهده مرجع ثبت است یا متقاضی ولی از ماده 130 آئین نامه استنباط می شود که هزینه آن برعهده متقاضی است.

10. صدور گواهی نامه ثبت علامت یا امضاء رئیس اداره ثبت علائم تجاری و تسلیم آن به مالک علامت یا نماینده قانونی وی طبق ماده 130 آئین نامه، پس از ثبت علامت و انتشار آگهی آن و تحویل دادن نسخه ای از روزنامه رسمی که آگهی در آن منتشر شده است و یا منعکس شدن آگهی در سایت روزنامه رسمی، گواهی نامه ای طبق فرم (4-3) که حاوی موارد مذکور در بندهای (1)(3) (4) (5) (6) (7) ماده 128 آئین نامه و همچنین مدت اعتبار علامت ثبت شده و تاریخ انقضای آن باشد، صادر و پس از امضاء و مهر رئیس اداره ثبت علائم تجاری به مالک علامت یا نماینده قانونی او تسلیم می شود. گواهی نامه علامت با استفاده از فناوری روز تهیه می شود.

11. مدت اعتبار گواهی نامه ثبت علامت و تمدید آن

طبق بند د ماده 40 ق.ث.ا.ط.ع مدت اعتبار گواهی ثبت علامت یا مارک تجاری 10 سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه مربوط به ثبت علامت یا مارک تجارتی است.

این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی 10 ساله با پرداخت هزینه مقرر قابل تمدید است وبا این ترتیب حق ناشی از مالکیت علائم یا مارک های تجاری به ثبت رسیده محدود نیست و با تمدید 10 ساله به طور متوالی، این حق استمرار خواهد یافت و چون حق ناشی از مالکیت علائم تجاری ارزش مادی و مالی دارد قهراً به ورثه مالک منتقل خواهد شد.

طبق ماده 1311آئین نامه اجرایی در اجرای مفاد ماده 40 ق.ث.ا.ط.ع مالک علامت می تواند ظرف یک سال قبل از انقضای مدت اعتبار گواهی علامت ثبت شده در هر دوره 10 ساله، درخواست تمدید اعتبار گواهی علامت بنماید و اگر در مهلت یک ساله درخواست تمدید صورت نگرفته باشد، امکان درخواست تمدید اعتبار ظرف 6 ماه پس از پایان اعتبار ثبت علامت، با پرداخت جریمه تاخیر به میزان نصف هزینه ثبت به عنوان ارفاق وجود دارد والا ثبت علامت، به صورت کتبی است که در دو نسخه توسط مالک علامت ثبت شده یا نماینده قانونی او تنظیم و پس از امضاء به مرجع ثبت تسلیم می شود.

مرجع ثبت پس از دریافت درخواست تمدید و ضمائم، آن را در دفتر مربوط وارد و برروی هریک از نسخ درخواست، تاریخ دریافت و شماره آن را قید و نسخه دوم آن، که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضاء و مهر به عنوان رسید به درخواست کننده مسترد خواهد کرد.( ماده 132آئین نامه)

توضیح آن که نسخه دوم درخواست تمدید علامت ثبت شده ارزش رسید درخواست دارد و این فایده را نیز دارد که مرجع ثبت مفاد درخواست را تائید کرده و تردید یا انکار در مفاد درخواست را منتفی خواهد کرد. طبق ماده 133آئین نامه درخواست تمدید اعتبار علامت ثبت شده باید حاوی مواردزیر باشد:

1. شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه و علامتی که تمدید آن مورد درخواست است.

2. طبقه یا طبقات کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها ثبت شده است.

3. نام و نشانی کامل مالک علامت ثبت شده یا نماینده قانونی وی در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید.

طبق تبصره1 ماده مذکور، درخواست تمدید، وقتی پذیرفته می شود که هزینه تمدید که معادل هزینه ثبت اولیه است پرداخت شده باشد. طبق تبصره دو آن ماده، در موقع تمدید ثبت، مرجع ثبت مکلف است طبقه کالاها و خدمات را مطابق با جدیدترین ویرایش طبقه بندی بین المللی علامت، در دفتر ثبت و گواهی نامه تمدید ثبت علامت و براساس آن تصیح کند.

هزینه تغییر طبقات ناشی از اعمال ویرایش جدید طبقه بندی بین المللی، برعهده مالک خواهد بود. به طور مثال اگر ثبت علامت برای آلات موسیقی قبلاً در طبقه 12 قرار داشته و گواهی اولیه براساس طبقه مزبور صادر شده باشد ولی در موقع تمدید از طبقه 12 به طبقه 17 تغییریافته باشد، در این صورت مالک گواهی نامه بدوی به هنگام تمدید باید هزینه تغییر طبقات ناشی از اعمال ویرایش جدید را پرداخت کند.

یعنی مالک علاوه برپرداخت هزینه تمدید که معادل هزینه ثبت اولیه علامت است هزینه تغییر طبقه را نیز که تاثیری از نظر حقوقی برای مالک علامت ندارد،باید پرداخت کند که منطقی به نظر نمی رسد. ماده 135 آئین نامه موید این نظر است که می گوید:با رعایت تبصره های 2و3 ماده 133، تمدید ثبت علامت،نمی تواند هیچ تغییری در آخرین شکل ثبت آن به وجود آورد. در غیراین صورت مقررات تغییر علامت قابل اعمال خواهد بود.

طبق تبصره 3 ماده 133 آئین نامه، مالک علامت می تواند ضمن درخواست تمدید درخواست جداگانه ای برای تقلیل طبقه یا کالاها و خدماتی که علامت برای آن به ثبت رسیده است، بدون پرداخت هزینه ثبت تغییر، تسلیم مرجع ثبت نماید.

طبق تبصره چهار، در صورت تغییر طبقات یا کالاها و خدمات، انجام تغییرات لازم به هزینه مالک علامت در روزنامه رسمی آگهی خواهد شد.

طبق ماده 134 آئین نامه مدارک زیر باید به درخواست تمدید پیوست گردد:

یک- مدارک مثبت هویت متقاضی

دو- حداقل شش نمونه از علامت با رعایت نکاتی که در تسلیم اظهارنامه مندرج در ماده 108 آئین نامه لازم است باید پیوست درخواست تمدید شود.

سه- رسید حاکی از پرداخت هزینه های مربوط

چهار- مدارک نمایندگی قانونی، در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آمده باشد.

به نظر می رسد با توجه به سوابق موجود در اداره ثبت مالکیت صنعتی، رعایت تمامی موارد مذکور در ماده 108 آئین نامه که مربوط به خصوصیات اظهارنامه است امری زاید و فاقد اثر قانونی و حقوقی است .

طبق مادده 136 آئین نامه در اجرای بند د ماده 40 ق.ث.ا.ط.ع ، تمدید علامت در همان دفتر ثبت اصلی و اولیه ثبت علامت و در همان ردیف و شماره ثبت اولیه و در ستون مربوط به تمدید، ثبت خواهد شد و گواهی نامه تمدید ثبت علامت، طبق فرم (ع-4) ضمیمه شماره سه آئین نامه صادر و به مالک علامت یا نماینده قانونی وی تسلیم می گردد.

برابر فرم مصوب، گواهی نامه تمدید ثبت علامت، شامل نکات زیر است:

یک- شماره و تاریخ ثبت اظهار نامه

دو- شماره و تاریخ ثبت علامت

سه- مشخصات مالک علامت(مشتمل برنام، نشانی، تابعیت)

چهار- مشخصات علامت تجاری( مشتمل براجراء علامت، فهرست کالاها و خدمات موضوع علامت و طبقه یا طبقات بین المللی آن ها، نمونه علامت

پنج- محل الصاق نمونه علامت

شش- مدت اعتبار تمدید ثبت علامت 10 سال از تاریخ ....لغایت.......می باشد.

هفت- امضاء رئیس اداره ثبت علائم تجاری با ذکر تاریخ

معرفی اداره ثبت علامت تجاری

اداره یا مرجع ثبت علامت تجاری اداره مالکیت صنعتی واقع در تهران است و متولی ثبت علائم تجاری ، برند ، اختراعات،

طرح صنعتی ،ایده ها و نشان جغرافیایی می باشد . این اداره دارای هیچ شعبه ای نیست، و کلیه امور فوق را برای متقاضیان

سراسر کشور به انجام می رساند.

علت آن هم جلوگیری از کپی کاری و بهره برداری غیرمجاز است این اداره در حقیقت زیر نظر سازمان جهانی مالکیت معنوی فعالیت می کند . اما تغییر نام داده و تحت عنوان اداره مالکیت صنعتی فعالیت می کند.

توضیحی در خصوص علائم تجاری

ثبت علامت تجاری یك آرم مشخص است كه اجناس و خدمات به خصوص كه توسط شخص یا تشكیلات خاصی تولید و فراهم شده‌اند را متمایز می‌كند. منشأ آن به زمان باستان بر می‌گردد.

وقتی كه صنعت گران امضاها یا علائم خود را روی آثار هنری و كاربردی خود چاپ می‌كردند. در طی سالها این علامت‌ها جای خود را به سیستم امروزی ثبت و حفاظت آرم تجار ی دادند. این نظام به مصرف‌كنندگان كمك می‌كند كه از كالاها و خدماتی كه ماهیت و كیفیت آنها مورد نظرشان است و با آرم مخصوص مشخص شده‌اند، بهره بگیرند .

ثبت علامت یا برند در اداره ثبت علائم تجاری

در مرحله اول می بایست به سایت اداره مالکیت صنعتی مراجعه نمایید و با انتخاب گزینه ثبت اظهارنامه الکترونیکی شروع به تکمیل این اظهارنامه نمایید. به این نکته توجه فرمایید که تنظیم و تدوین اظهارنامه ثبت برند از امور تخصصی می باشد و نیازمند تجربه در این زمینه است.

در مرحله بعدی اطلاعات شخصیت حقوقی و یا حقیقی را به صورت کامل وارد نمایید. دقت داشته باشید: کالاهای انتخابی شما می بایست با توجه به مجوزی که قصد دارید ارائه دهید انتخاب گردد. چنانچه از طبقات کالاها اطلاع ندارید می بایست از اطلاعات اشخاص متخصص در این زمینه بهره مند شوید . در مرحله بعدی مدارک مورد نیاز برای ثبت برند را از طریق همین سامانه بارگذاری کرده و ارسال نمایید. حال نوبت به آن می رسد که هزینه های مورد نیاز ثبت برند را از طریق درگاه اینترنتی واریز نمایید.هزینه ثبت برند مشخص نمی باشد و بستگی به محصول مورد تقاضا و طبق بندی آن دارد. بعد از تکمیل کلیه مراحل فوق پرونده شما از طریق سامانه اداره ثبت مالکیت صنعتی به کارتابل کارشناس این اداره ارسال می گردد و در مرحله بررسی قرار میگیرد. بعد از بررسی های کارشناس اداره ظرف مدت دو الی سه ماه کاری نتیجه ثبت برند شما و یا اعلام نقص آن صادر میگردد. در صورتی که پرونده شما نقصی داشته باشد می بایست اقدام به رفع نقص نمایید. بعد از انتشار آگهی تقاضای ثبت علامت تجاری باید برای روزنامه تقاضای ثبت علامت ثبت نام نمایید.پیش از هر اقدامی نسبت به ثبت برند خود استعلام برندرا جهت اطمینان بیشتر از سامانه استعلام برند و علامت تجاری انجام دهید.

روش استعلام رایگان علامت تجاری

روش استعلام برند:
متقاضی محترم شما می توانید با مراجعه به سامانه ی ذیل و پر کردن فرم استعلام علامت تجاری ، اطلاعات برند و حوزه کاری خود را وارد نموده تا قبل از ثبت علامت تجاری خود شامل هزینه و زمان اضافه نگردید.در صورت نیاز به مشاوره های تخصصی میتوانید از کارشناسان مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا به صورت رایگان مشاوره دریافت نمایید.
با استفاده از این روش جلوی ارسال نام تکراری و غیر قابل ثبت به سامانه ثبت نام علائم را می گیرید و در نتیجه از اتلاف هزینه و زمان شما جلوگیری می شود . در ضمن می توانید از برندها و علائم سایر رقبای خود در بازار کارتان اطلاع حاصل نمایید .

با عرض پوزش جدول و سامانه استعلام علائم تجاری در حال بروز رسانی می باشد.در صورت نیاز متقاضی محترم با کارشناسان مجتمع ایلیا تماس حاصل نموده تا به صورت رایگان استعلام علامت تجاری شما را انجام دهند.
مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

قوانین ثبت علامت تجاری (برند، لوگو، آرم، نام تجاری)

قوانین ثبت علامت تجاری (برند، لوگو، آرم، نام تجاری) - قانون ماده30ـ علامت‌، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از:ماده31ـ حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد.ماده32ـ علامت درموارد زیر قابل ثبت نیست‌:

طبقات ثبت برند 🥇【طبقات ثبت علامت تجاری ✔️】

طبقه بندی علائم تجاری ،طبقات برند ،طبقات ثبت علامت تجاری، طبقه بندی کالاها در ثبت برند ،لیست طبقات ثبت برند ،

ثبت علامت تجاری فوری و سریع

ثبت علامت تجاری فوری وسریع - مراحل ثبت علامت در ثبت ایلیا با کمترین هزینه و با کمترین زمان ثبت می گردد.جهت ثبت سریع علامت تجاری با ایلیا همراه باشید.

اجازه بهره برداری از تمام یا قسمتی از علامت و برند تجاری(لیسانس)

اجازه بهره برداری از تمام یا قسمتی از موضوعات علامت( لیسانس) - اجازه بهره برداری(لیسانس) از موضوعات یک علامت ممکن است انحصاری یا غیرانحصاری باشد. به طور مثال شرکت ژاپنی سونی که انواع لوازم الکترونیکی تولید و به جهان عرضه می کند ، ممکن است امتیاز تمامی یا قسمتی از تولیدات خود را به یک یا چند شرکت

ثبت علائم تجاری

ثبت علائم تجاری - با توجه به ماده 39 ق.ث.آ.ط.ع و مواد 126 تا 130 آئین نامه اجرایی ، پس از پذیرش اظهارنامه ثبت علائم اعم از علامت فردی یا جمعی و انتشار آگهی مربوط به درخواست ثبت مارک یا علامت جهت اطلاع عموم و تحویل دادن نسخه ای از آکهی منتشر شده و یا منعکس شده در سایت روزنامه رسمی توسط متقاض

استعلام علامت تجاری

استعلام علامت تجاری - یکی از مهمترین کارها قبل از ثبت علامت تجاری ، استعلام علامت تجاری می باشد. در این مقاله به بررسی نحوه استعلام قبل از ثبت خواهیم پرداخت.

علائم و نشانه های جغرافیایی

علائم و نشانه های جغرافیایی - در این گفتار از کلیات، تعاریف، خصوصیات، فوائد و حمایت از نشانه های جغرافیایی به شرح آتی بحث خواهد شد: کلیات علائم و نشانه های جغرافیای علائم و نشانه های جغرافیایی یکی از انواع مالکیت صنعتی است که از دیرباز در کشورهای پیشرفته صنعتی و حتی کشورهای در حال توسعه،

ثبت برند 🥇 مشاوره رایگان【سریع و کم هزینه ✔️】

ثبت برند در کمترین زمان ممکن و کمترین هزینه های ثبتی جهت مشاوره رایگان در خصوص ثبت برند و علامت تجاری با کارشناسان ما در تماس باشید یا شماره خود را ثبت کنید تا ما با شما در تماس باشیم

جدول طبقه بندی کالا

توضیحات کامل و جامع درباره جدول طبقه بندی کالا

اجازه بهره برداری از علامت و برند ثبت شده

اجازه بهره برداری از علامت و برند ثبت شده - طبق مواد 44 و 50 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری و مواد 141 به بعد آئین نامه اجرایی آن، مالک علامت ثبت شده می تواند اجازه بهره برداری از علامت خود را به هر شکل قانونی به دیگری اعطا نماید. در این زمینه توجه به نکات زیر ضروری است

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید