شرکت با مسئوليت محدود Limited liability company   و يا  شرکت Ltd شرکتي است که براي امور کوچک بازرگاني مناسب  مي باشد. موسسين شرکت با مسئوليت محدود شرکا ناميده مي شوند و سرمايه شرکت  که به صورت نقدي است سهم الشرکه نام دارد . اين  شرکت همانطور که از نام آن بر مي آيد  شرکتي است که اعضا آن داراي مسئوليت محدود در قبال بدهي ها و ديون شرکت هستند ، به اين معني که  شرکا در  ثبت شرکت با مسئوليت محدود تنها به اندازه اورده شان در شرکت مسئوليت دارند و چنانچه قروض شرکت از اين مبلغ فراتر رود ،  شرکا در قبال اشخاص ثالث مازاد ير سهم الشرکه شان تعهدي دارند و طلبکاران نميتوانند باقي مبلغ بستانکاريشان را از اموال شخصي شرکا طلب کنند. 

مزایا و معایب شرکت با مسئولیت محدود

مزایای  شرکت با مسئوليت محدود

 از مزایای شرکت با مسئولیت محدود برای شکل گیری با دو عضو اصلی هم شکل میگیرد.
نیازی نیست که اعضای آن هر سال معرفی بشوند و همچنین نیازی به تنظیم صورتجلسه و تایید و ثبت آن هم نمیباشد.

معايب شرکت با مسئوليت حدود

شرکت با مسئولیت محدود در گرفتن وام از بانکهای خصوصی با مشکل مواجهه میشود و برخی از بانکهای خصوصی هستند که به شرکت با مسئولیت محدود وام نمی دهند.
در صورتی که شرکتی که تاسیس میکنیم با مسئولیت محدود باشد امکان شرکت در مناقصات دولتی وجود نخواهدداشت.

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود 

اين شرکت با حداقل دو عضو رسميت مي يابد و به ثبت مي رسد البته تعداد افراد مي تواند از اين هم بيشتر باشد اماحداقل افراد همين تعداد است. شرکا مي توانند  به صورت نامحدود و مادام العمر در شرکت با مسئوليت محدود عضو باشند . اين شرکت جهت  ثبت نياز به حداقل يک ميليون ريال سرمايه براي ثبت دارد و حداکثر سقفي ندارد .سرمايه ثبت  شرکت با مسئوليت محدود ، حالت اعلامي دارد و تنها در تعهد شرکا مي باشد و احتياجي به واريز آن نيست.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود