توضیحاتی در خصوص مجمع عمومی موسس

شرکتها و اشخاص حقوقي جهت تصميم گيري در مورد امور شرکت ه برگزاري مجمع مبادرت مي کنند چرا که اشخاص حقوقي از شراکت افراد مختلف به وجود آمده و تصميم گيري فردي در آن معنا ندارد و لذا بايد به صورت مشترک و دسته جمعي در مجامع عادي ، فوق العاده يا مجمع موسسين در خصوص شرکت و امور آن تصميم گيري انجام شود. هر کدام از مجامع وظايف و اختيارات خود را دارند.

 در خصوص مجمع عمومي موسس نيز مي توان گفت که مجمع عمومي موسس يا اوليه مجمع عمومي تاسيس کننده شخص حقوقي است که در بدو تاسيس شرکت تشکيل مي شود و منظور از آن اين است که شرکت با رعايت اصول و قوانين صحيح تشکيل گردد و شرکاء از اين حيث اطمينان داشته باشند.

لايحه قانوني براي شرکت هاي سهامي عام مجمع عمومي موسس را الزامي و براي شرکت هاي سهامي خاص غير الزامي قرار داده است وليطبيعتا" موسسين هر شرکت ترجيح دارند که جهت اعلام موافقت و هماهنگي هاي لازم براي ثبت تاسيس شرکت در جلسه اي که همان مجمع موسس است گرد هم آ��ند.

مجمع عمومی موسس

وظايف مجمع عمومي موسس

.1 رسيدگي به گزارش موسسين و تصويب آن و بررسي کليه اوراق سهام و پذيره نويساي

2. احراز پذيره نويسي کليه سهام شرکت و اطمينان از پرداخت اقلاَ 35 درصد از تعهدات پذيره نويسان

3. بررسي و نظارت بر آورده هاي غير نقدي و مزاياي مطالبه شده موسسين

4. تصويب اساسنامه شرکت و در صورت لزوم ، اصلاح آن .

5. انتخاب اعضاي اولين هيات مديره و انتخاب اولين بازرس يا بازرسان ( اعم از اصلي و علي البدل ) به تعداد و شرايط و به مدت مقرر در اساسنامه مصوب ( انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرس يا بازرسان بعدي برعهده  مجمع عمومي عادي خواهد بود ) . چون براي ثبت شرکت لازم است که شرکت داراي هيات مديره و بازرس يا بازرسان بوده و اسامي و مشخصات و اعلام قبولي اعضاي هيات مديره و بازرس يا بازرسان جزو مدارک ديگر به مرجع ثبت شرکت تسليم گردد ، لاجرم بايد انتخاب آن ها به وسيله مجمع عمومي موسسين انجام گيرد.

6. تعيين روزنامه کثيرالانتشاري که هر گونه دعوت و اطلاعيه بعدي براي صاحبان سهام ، تا تشکيل مجمع عمومي سالانه ، در آن منتشر خواهد شد.

لازم به ذکر است که هر گونه دعوت و اطلاعيه براي صاحبان سهام ، تا تشکيل مجمع عمومي عادي ساليانه ، علاوه بر روزنامه کثيرالانتشار مزبور ، در روزنامه کثيرالانتشار ديگري که از طرف " وزارت فرهنگ و ارشاد " تعيين مي شود ، درج و نشر خواهد شد.

يکي ديگر از کارهايي که مجمع عمومي موسسين بايد انجام دهد ، تقويم و بررسي و ارزيابي و نرخ گذاري آورده هاي غير نقدي است. قانون گذار لايحه قانوني تقويم واقعي سرمايه غير نقد شرکت و بررسي مزايايي که موسسين براي خود در نظر گرفته اند را  پيش بيني نموده است.

 به موجب قانون تجارت هر گاه يک يا چند نفر از موسسين آورده غير نقدي داشته باشند ، موسسين بايد قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومي موسسين ، نظر کتبي کارشناس رسمي وزارت دادگستري را در مورد ارزيابي آورده هاي غير نقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختيارات مجمع عمومي موسسين قرار دهند. چنانچه موسسين براي خود مزايايي مطالبه کرده باشند ، بايد توجيه آن به ضميمه گزارش مزبور به مجمع موسسين تقديم گردد.

مجمع عمومي موسس در نوبت اول با حضور پذيره نويسان که حداقل 50% سرمايه را دارا مي باشند به رسميت و حد نصاب مي رسد و چنانچه در اين نوبت جلسه تشکيل نشود  در نوبت دوم با حضور پذيره نويساني که حداقل يک سوم سرمايه را دارا مي باشند به حد نصاب خواهد رسيد و اعتبار تصميمات نيز با دو سوم آراي حاضرين در جلسه ايجاد ميشود.