مجمع عمومی عادی چه نوع مجمعی ست؟

شرکتها و اشخاص حقوقی جهت تصمیم گیری در مورد امور شرکت ه برگزاری مجمع مبادرت می کنند چرا که اشخاص حقوقی از شراکت افراد مختلف به وجود آمده و تصمیم گیری فردی در آن معنا ندارد و لذا باید به صورت مشترک و دسته جمعی در مجامع عادی ، فوق العاده یا مجمع موسسین در خصوص شرکت و امور آن تصمیم گیری انجام شود. مجمع عمومی عالی ترین رکن شرکت و مرجع تصمیم گیرنده می باشد.

تصمیماتی مانند انتخاب سمت اعضا یا صاحبان حق امضا و یا تغییرات شرکت همه در مجامع عمومی شرکتها اتخاذ می شود.مجمع عمومی میتواند مجمع عمومی عادی ، مجمع عمومی فوق العاده یا مجمع عمومی هیات مدیره باشد.

در این میان مجمع عمومی عادی دارای وظایف و اختیاراتی است که در مقاله حاضر به آنها می پردازیم :

مجمع عمومی عادی یا سالانه مجمعی است که با حضور دارندگان سهام شرکت سالی یک بار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است تشکیل می گردد.

مجمع عمومی عادی

وظایف مجمع عمومی عادی

وظایف مجمع عمومی عادی به شرح ذیل است:
1-تعیین خط مشی شرکت و رسیدگی و اتخاذ تصمیم راجع به کلیه امور ثبت شرکت (غیر از آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس یا فوق العاده است).
2-رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد و سالانه شرکت.رسیدگی مزبور پس از استماع گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان خواهد بود.
3-انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان
4تصویب ترازنامه و دستور تقسیم سود بین صاحبان سهام
5-تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت.

در خصوص رسمیت یافتن مجمع عمومی عادی و حدنصاب آن باید گفت که در نوبت اول  حداقل با حضور دارندگان 51 درصد سهام مجمع رسمیت یافته و میتواند برای اخذ تصمیم رای گیری کند و در صورت عدم رسیدن به حد نصاب و برگزاری مجمع برای بار دوم هر تعداد از سهام داران یا شرکا که حاضر باشند جهت رسمیت یافتن مجمع و تصمیمات کفایت می کند.