مجمع عمومی عادی چه نوع مجمعی ست؟

شرکتها و اشخاص حقوقی جهت تصمیم گیری در مورد امور شرکت ه برگزاری مجمع مبادرت می کنند چرا که اشخاص حقوقی از شراکت افراد مختلف به وجود آمده و تصمیم گیری فردی در آن معنا ندارد و لذا باید به صورت مشترک و دسته جمعی در مجامع عادی ، فوق العاده یا مجمع موسسین در خصوص شرکت و امور آن تصمیم گیری انجام شود. مجمع عمومی عالی ترین رکن شرکت و مرجع تصمیم گیرنده می باشد.

تصمیماتی مانند انتخاب سمت اعضا یا صاحبان حق امضا و یا تغییرات شرکت همه در مجامع عمومی شرکتها اتخاذ می شود.مجمع عمومی میتواند مجمع عمومی عادی ، مجمع عمومی فوق العاده یا مجمع عمومی هیات مدیره باشد.

در این میان مجمع عمومی عادی دارای وظایف و اختیاراتی است که در مقاله حاضر به آنها می پردازیم :

مجمع عمومی عادی یا سالانه مجمعی است که با حضور دارندگان سهام شرکت سالی یک بار در م��قعی که در اساسنامه پیش بینی شده است تشکیل می گردد.

مجمع عمومی عادی

وظایف مجمع عمومی عادی

وظایف مجمع عمومی عادی به شرح ذیل است:
1-تعیین خط مشی شرکت و رسیدگی و اتخاذ تصمیم راجع به کلیه امور ثبت شرکت (غیر از آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس یا فوق العاده است).
2-رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد و سالانه شرکت.رسیدگی مزبور پس از استماع گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان خواهد بود.
3-انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان
4تصویب ترازنامه و دستور تقسیم سود بین صاحبان سهام
5-تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت.

در خصوص رسمیت یافتن مجمع عمومی عادی و حدنصاب آن باید گفت که در نوبت اول  حداقل با حضور دارندگان 51 درصد سهام مجمع رسمیت یافته و میتواند برای اخذ تصمیم رای گیری کند و در صورت عدم رسیدن به حد نصاب و برگزاری مجمع برای بار دوم هر تعداد از سهام داران یا شرکا که حاضر باشند جهت رسمیت یافتن مجمع و تصمیمات کفایت می کند.