شرکتهاي تجاري

انواع شرکتها : شرکتهای تجاری و غیر تجاری

شرکت تجاری متشکل از چند شخصیت حقوقی یا همان شریک است که برای انجام عملی تجارتی گرد هم می آیند. شرکتهای غیر تجاری نیز شرکتهایی هستند که هدف از تشکیلشان تجارت نمی باشد اینها  شرکتهای حقوقی یا مدنی هستند.

شرکتهای تجاری و مدنی تفاوتهای دیگری نیز دارند مثل اینکه شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی است ولی شرکت تجاری از لحظه ثبت شخصیت حقوقی پیدا می کند و یا اینکه شرکت مدنی اقامتگاه مشخص و تابعیت معین ندارد برعکس شرکتهای تجاری اما مد نظر ما در اینجا شرکتهای تجاریست که در ذیل به آنها می پردازیم :

انواع شرکتهاي تجاري

شرکتهاي تجاري در ایران خود  بر 7 دسته منقسم میشوند :

1- شرکتهاي سهامي

2- شرکتهاي با مسؤليت محدود

3- شرکتهاي تضامني

4- شرکتهاي نسبي

5- شرکتهاي مختلط سهامي

6- شرکتهاي مختلط غير سهامي

7- شرکتهاي تعاوني توليد و مصرف

 تعریف انواع شرکتهاي تجاري

شرکتهاي تجاري را از لحاظ ميزان مسؤليت اعضا مي توان به چهار گروه  تقسيم کرد :

– شرکتهاي تجاري سرمايه اي

در اين شرکتها مسؤليت شرکا تحدید است به ميزان سرمايه يا درصد سهام هر شريک یا سهامدار مثل  شرکتهاي سهامي عام و خاص و شرکت با مسؤليت محدود.

– شرکتهاي تجاري شخصي

در اين نوع شرکتها مسؤليت شرکا نامحدود است و تعهدات شرکت فراتر از دارايي شرکا در شرکت است مثل  شرکتهاي تضامني و نسبي.

– شرکتهاي تجاري مختلط

در اين دسته از شرکتها مسؤليت بعضي از شرکا محدود به سرمايه آنها ( شریک عادی) و مسؤليت برخی دیگر نامحدود است ( شریک تضامنی ). اين نوع شرکتها در واقع از ترکیب شرکتهاي سرمايه اي و شخصي  یا شرکتهای سهامی و تضامنی با هم  به وجود مي آيند ، مانند شرکتهاي مختلط سهامي و غير سهامي .

– شرکتهاي تجاري کميّتي

در اين شرکتها تعداد سرمايه گذاران زياد است و شرکا مسؤليتي ندارند و اصولاً قصد از ايجاد آنها رفاه اعضاي آن است . مثل شرکتهاي تعاوني