سرمايه در ثبت شرکت سهامي خاص

 

همانطور که مي دانيد  راه اندازي هر کسب و کاري  نياز به سرمايه دارد . در زمان ثبت شرکت نيز کسب و کاري که قرار است با ثبت شرکت آغاز شود لازم است که سرمايه اوليه اش

در زمان ثبت به اداره ثبت شرکتها اعلام شود و در اوراق اساسي شرکت قيد گردد.

در مورد سرمايه در ثبت شرکت سهامي خاص سرمايه اوليه که مي توان استفاده کرد  حداقل يک ميليون ريال يا يک صد هزار تومان مي باشد که در هنگام ثبت 35%از اين مبلغ يا مبالغ

بالاتر بايد نزد بانک واريز شود و مابقي در تعهد صاحبان سهام خواهد ماند. سرمايه اوليه شرکت سهامي خاص اعتبار اين شرکت محسوب ميشود و در امر اخذ وام ، رتبه و بردن در

مناقصه و مزايده موثر است .

سرمايه  يا سهام شرکت سهامي خاص

در شرکتهاي سهامي خاص و عام و تعاوني ها ، سرمايه شرکت به صورت سهام تقسيم بندي مي شود که مشخص کردن اين تعداد سهام محدوديتي ندارد و مي توان سرمايه اوليه شرکت را

به هر تعداد سهم تقسيم بندي کرد.

در اين نوع سرمايه، سهام شرکت به صورت اوراق مجزا و جداگانه در اختيار سهامداران قرار مي گيرد و طبق ماده 33 اساسنامه شرکتهاي سهامي خاص هريک از اعضاء هيئت مديره

حداقل بايد داراي يک سهم از سهام شرکت باشد، ذکر اين نکته ضروري است که در شرکتهاي سهامي خاص تنها مديرعامل مي تواند خارج از سهامداران باشد و کليه اعضاء هيئت مديره

مي بايست حتما سهامدار باشند.

اوراق سهام در اينگونه شرکتها با نام عادي و يا بي نام عادي مي باشند، اوراق با نام سهامي هستند که در اوراق چاپ شده نام سهامدار قيد گرديده اما در سهام بي نام اين چنين نيست،هم

چنين در مورد شرکتهاي سهامي خاص و عام بايد گفت که مبلغ سرمايه در شرکتهاي سهامي خاص توسط سهامداران مشخص تامين مي گردد اما در شرکتهاي سهامي عام قسمتي از

سرمايه توسط اوراق سهامي که به فروش مي رسد تامين مي گردد.

همچنين نوعي از سهام با عنوان سهام ممتاز نيز براي ثبت شرکتهاي اين چنيني قابل ارائه مي باشد ، در خصوص اينگونه سهام بايد گفت که سهامداراني که سهام ممتاز دارند فقط در سود

شرکت دخيل مي باشند و در صورت زيان دادن شرکت ،اين سهامدارن ملزم به پرداخت زيان نمي باشند.

تفاوت اصلي در سرمايه شرکتهاي محدود با سهامي خاص در ميزان تعهدات آنهاست به طوري که همانطور که در قسمت سرمايه نقدي اشاره شد در شرکتهاي مسئوليت محدود سقف

تعهدات به سرمايه بستگي دارد اما در شرکتهاي سهامي خاص ميزان تعهدات ، نامحدود است به عبارت ديگر مي توان نام ديگر شرکتهاي سهامي خاص را بامسئوليت نامحدود ناميد.

سرمايه غير نقدي شرکت سهامي خاص

هر شرکت علاوه بر سرمايه نقدي مي تواند سرمايه غيرنقدي نيز داشته باشد، ميزان اين سرمايه بايد توسط کارشناس رسمي دادگستري برآورد شده ومعادل آن به صورت سهام (در

شرکتهاي سهامي) ويا سهم الشرکه (در شرکتهاي مسئوليت محدود و موسسات) تقسيم بندي گردد، به عبارت ساده تر يک شرکت مي تواند مالک اموال منقول و غيرمنقول باشد.