گام اول : مشخص نمودن نوع تغییرات

در ابتدا کلیه اعضاء هیئت مدیره و سهامداران با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییرات لازم در شرکت خود تصمیم گیری می نمایند این تصمیمات میتواند شامل : تغییر آدرس دفترمرکزی ، تغیرر موضوع فعالیت ، نقل و انتقال سهام ، ورود و خروج شریک و یا حتی انحلال شخصیت حقوقی خود تصمیم گیری نمایند باید به این نکته توجه داشته باشید که تمامی تصمیمات می بایست با حضور کلیه اعضاء و سهامداران باشد تا بتوانند ذیل صورتجلسه تنظیم شده را امضا نمایند. با اتمام جلسه نسبت به ثبت سامانه ای تغییرات شرکت در سامانه ثبت شرکت اقدام می نمایید.

گام دوم : اطلاعات شرکت

در این مرحله کلیه اطلاعات مرتبط با شرکت خود را وارد می نمایید که شامل : شماره ثبت ، شناسه ملی ، نوع شرکت و... می باشد

شما باید نوع جلسه تشکیل شده را نیز در این گام مشخص نمایید این مجامع عبارتند از : مجمع عمومی فوق العاده ، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره می باشد.

گام سوم : تصمیمات جلسه

در این قسمت تصمیماتی که منجر به تغییر در شرکت شما می شود را وارد می نمایید این تصمیمات با توجه مجمع انتخابی شما متغییر می باشد. توجه داشته باشید میتوانید چند تصمیم را در یک مجمع وارد نمایید.

گام چهارم : اشخاص جلسه

در این گام باید اطلاعات هویتی کلیه اشخاصی که در جلسه حضور دارند را وارد نمایید حتی اگر به عنوان نماینده و یا وکیل باشند سمت اعضاء نیز باید مشخص گردد. حتی اگر تنها سهامدار باشند باید سهامدار بودن آنها مشخص گردد

گام پنجم : تایید نهایی و ارسال پرونده

در این مرحله صورتجلسه تنظیم و تدوین شده تغییرات شما بارگذاری می گردد باید بدانید که اصل صورتجلسه به همراه امضاء کلیه اعضاء و مهر شرکت باید به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری حوزه فعالیت شما ارسال گردد. با تکمیل کلیه مراحل فوق و در انتها بررسی نهایی آن تغییرات خود را پذیرش نهایی می نمایید. بعد از دریافت شماره پیگیری و ارسال کلیه مدارک به اداره ثبت شرکتها تقریبا 30 روز کارزی زمان لازم است تا کارشناس اداره مربوطه بررسی لازم را بر روی پرونده شما اعمال نماید و با تایید آن آگهی ثبت صورتجلسه تفغییرات شرکت صادر می گردد.