تعریف تعاونی و شرکت تعاونی تولیدی

شرکت تعاونی عنوان شرکتی است که بین اشخاص حقیقی در زمینه های تولید و توزیع و به منظور تحقق اهداف درج شده در قانون بخش تعاونی جهت ایجاد رفاه اقتصادی ، اجتماعی اعضا از طریق همیاری آنها و با رعایت قانون بخش تعاون تشکیل و ثبت می شود. در حقیقت ثبت شرکت تعاونی اقدامي در جهت رفع مايحتاج عمومي و تجميع فعاليت اعضاء به منظور ارتقاء سطح زندگي و بهبود وضعيت مادي و معيشتي آن ها محسوب مي شود.

 شرکت تعاونی تولید شرکتي است که جهت  اشتغال در زمینه هایی مانند کشاورزي، دامداري، دامپروري، پرورش و صيد ماهي، شيلات، صنعت، معدن، عمران شهري، روستائي، عشايري و نظاير اينها فعاليت مي‌نمايد و مجموعا يک واحد توليدي را در این تعاونی اداره می کنند.

ثبت شرکت تعاون تولیدی

شرایط کلی ثبت شرکت تعاونی تولید

شرکت تعاونی برای  تشکیل نیاز به 7 نفر عضو اولیه یا موسس دارد ، که این اعضا شرایط عمومی عضویت در تعاونی را باید داشته باشند یعنی تابعیت ایرانی داشته  باشند و نیز عدم ممنوعیت قانونی و حجر ودر تعاونی های دیگر عضو نباشند.

شرکت تعاوني توسط هيئت مؤسس تاسيس مي‌شود و پس از آن از کساني که شرايط عضو شدن را دارند دعوت مي‌کند. هيات مؤسس پس از تهيه طرح و اساسنامه و ديگر مشخصات تعاوني اقدام به دريافت موافقت اصولی در رابطه با تشکيل تعاوني از وزارت تعاون مينمايد و پس از دريافت اجازه نامه ثبت شرکت تعاوني از وزارت تعاون، شرکت را ثبت مينمايد، پس از آن پروانه تاسيس شرکت تعاوني بوسيله وزارت تعاون صادر مي‌شود.

اعضا در جلسه مجمع عمومي عادي، اعضاي هيئت مديره و بازرس‌هاي شرکت تعاوني خود را انتخاب مي‌کنند. جلسات مجمع معمولا به صورت ساليانه و جلسات هيئت مديره به صورت دو هفته يک بار برگزار مي شود. بالاترين مقام تصميم گيرنده در شرکتهاي تعاوني مجمع عمومی مي باشد. مجمع تعيين کننده اعضاي هيئت مديره است، البته از طريق راي گيري. هيئت مديره شامل سمت هاي رئيس، نائب رئيس، منشي، عضو اصلي هيئت مديره و عضو علي البدل مي باشد. بازرس تعاوني نبايد با هيچ يک از اعضاي هيئت مديره نسبت فاميلي داشته باشد. مدير عامل تعاوني نيز مي تواند از اعضاي خود هيئت مديره يا بيرون از آن باشد.