• ثبت تغییرات شرکت در مشهد

با توجه به تغییراتی که امکان دارد هرلحظه برای موسسین شخصیت های حقوقی ایجاد شود قانون تجارت اختیاراتی را برای آنها در نظر گرفته است که بتوانند در صورت نیاز تغییرات خود را اعمال نمایند این اختیارات در متن اساسنامه تصویب شده شرکت مندرج می شود و می بایست از طریق مجامع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده به اطلاع اداره ثبت شرکت در مشهد برسد. در ادامه اختیارات مجامع شرکتها را در اختیار شما قرار می دهیم .

 • وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

چنانچه تصمیمات گرفته شده در خصوص ثبت تغییرات شرکت در مشهد منجر به تغییر مواد تنظیم و تصویب شده اساسنامه گردد در مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری می شود این تغییرات عبارتند از : تغییر آدرس دفترمرکزی ، نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه و یا افزایش یا کاهش سرمایه از طریق ورود یا خروج شریک.

 • وظایف مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

یکی از مهم ترین وظایف  مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تعیین مدیران و بازرسین شرکت و انتخاب سمت مدیران و حق امضاء مجاز شرکت تصویب ترازنامه سالیانه شرکتها در 4 ماه اول سال است.

مدارک مورد نیاز جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات در مشهد :

ارائه مدارک ثبت شرکت به همراه آگهی تاسیس و  روزنامه رسمی شرکت  در صورتی که شرکت دارای تغییرات باشد آگهی تغییرات و روزنامه آن الزامی می باشد.

مدارک شناسایی ( کپی کارت ملی و شناسنامه) کلیه اعضاء هیئت مدیره و سهامداران در صورتی که صورتجلسه تنظیم شده مبنی بر انحلال شرکت باشد مدارک شناسایی مدیر تصفیه نیز الزامی می باشد.

ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در مشهد :

تمامی موسسین شخصیت های حقوقی باید توجه داشته باشند که تنها در محدوده اختیارات مندرج در اساسنامه میتوانند تغییرات شرکت خود را اعمال نمایند و در اولین گام می بایست صورتجلسه ای حاکی بر تغییرات در خواست شده تنظیم و تدوین  نمایید و به اطلاع اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در مشهد برسانید. این تغییرات بعد از بررسی کارشناس اداره منجر به آگهی می شود.

 

تغییرات شرکت ها در مشهد عبارتند از :

تغییرآدرس دفتر مرکزی در مشهد :

در صورتی که  مالکین اقدام  به جا به جایی محل شرکت خود نمایند می بایست این تغییر را از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در مشهد اعلام نمایند.

تغییر موضوع فعالیت شخصیت حقوقی در مشهد :                                                                                                                                                                  

در صورتی که بعد از اتمام پروسه ثبت موسسین به این نتیجه برسند که موضوع فعالیتشان قابل فعالیت نمی باشد میتوانند موضوع فعالیت خود را تغییر دهند.

الحاق به موضوعات فعالیت شرکت در مشهد :                                                                                                                                                                             

 این امکان وجود دارد  که در صورتی  که در ابتدای  ثبت شرکت به هردلیلی نتوانید موضوعی را به ثبت برسانید بعد از اتمام ثبت شرکت و با فراهم شدن شرایط موضوع مورد نظر را الحاق نمایید.

تغییر نام ثبت شده شرکت در مشهد :                                                                                                                                                                                              

این امکان وجود دارد که شرکتها به اشخاص جدیدی انتقال یابند در این صورت مالکین جدید قادر خواهندبود  نام انتخاب شده را تغییر دهند این امر از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد.

افزایش سرمایه ثبت شده شخصیت حقوقی در مشهد :   

در صورت صلاحدید و نیاز شرکت سهامداران میتوانند میزان سرمایه شرکت خود را افزایش دهند. این امربا توجه به نوع شخصیت حقوقی متفاوت می باشد.

کاهش سرمایه ثبت شده شخصیت حقوقی در مشهد :                                                                                           

 چنانچه شرکتها در حین فعالیت خود متوجه این موضوع شوند که میزان سرمایه ثبت شده آنها بیش از نیاز است و یا شرکت دچار ضرر و زیان شود میتوانند با توجه به مواد مندرج در قانون تجارت اقدام به کاهش سرمایه نمایند.

ورود و خروج شریک یا سهامدار در مشهد :                                                                                                       

در شرایطی که برخی از سهامداران قصد داشته باشند از شرکت خارج شوند میتوانند با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این امر را به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند در عین حال میتوانند سهامداری را نیز به شرکت وارد نمایند.

نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه در مشهد :                                                                                                     

در برخی از مواقع شرکایی که قصد خارج شدن از شرکت را دارند سهام یا سهم الشرکه خود را به سهاداران و یا اعضائ هیئت مدیره حاضر در شرکت واگذار مینمایند این امر با توجه به نوع قالب ثبتی متغیر می باشد.

انتخاب اعضای هیئت‌ مدیره در مشهد :                                                                                                             

 این امکان وجود دارد که اعضاء هیئت مدیره سمت های انتصابی خود را تغییر دهند این موضوع با تصویب مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد.

انتخاب بازرسین (سهامی خاص) در مشهد :                                                                                                     

 همانطور که مطلع هستید بازرسین در شرکتهای سهامی خاص برای مدت یک سال انتخاب میشوند بعد از اتمام این دوره نیازمند تمدید و یا انتخاب می باشند.

اصلاح ماده اساسنامه شرکت در مشهد :                                                                                                           

 در صورتی که مواد اساسنامه تنظیم شده شما تغییر نمایند می بایست این امر در صورتجلسه اعلام گردد. کارشناسان ثبت شرکت ایلیا بهترین یاری رسان شما عزیزان در این زمینه می باشند.

انحلال شخصیت های حقوقی در مشهد :                                                                                                            

 با به وجود آمدن شرایط خاص برای شخصیت های حقوقی و یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده این امر امکان دارد.

تغییرات شرکتها در مشهد :

با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه مجامع مختلف، صورتجلسه  ر باید ا به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در مشهد ارسال کنند و با گذشت مدت زمان مقرر شده آگهی آن صادر می گردد .این تغییرات عبارتند از :

 • تعیین مدیران و یا بازرسین
 • تصویب ترازنامه
 • کلیه تغییراتی که منجر به تغییر اساسنامه می شوند.
 • انحلال شرکتها و انجام امور تصفیه

مدارک مورد نیاز جهت انجام تغییرات در مشهد :

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود

 • اگهی تاسیس و روزنامه رسمی تاسیس شرکتها
 • ارائه آخرین آگهی ��غییرات شرکت به همراه روزنامه رسمی
 • کلیه اوراق ثبتی شرکت ( شرکتنامه ، اساسنامه و تقاضانامه)
 • مدارک شناسایی تمامی اعضاء هیئت مدیره و سهامداران  
 • در صورت ورود شریک و یا عضوء هیئت مدیره ارائه مدارک شناسایی این اشخاص یه صورت برابر اصل
 • چنانچه در بین اعضا اشخاص حقوقی نیز باشد ارائه مدارک ثبتی شخص حقوقی الزامی می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص

 • روزنامه رسمی تاسیس شرکت به همراه آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص
 • آخرین تغییرات شرکت به همراه روزنامه رسمی آن
 • کلیه صفحات اظهارنامه شرکت
 • لیستی از آخرین شرکا شرکت به همراه سهام
 • مدارک شناسایی اعضاء و سهامداران به صورت برابر اصل
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در خراسان رضوی و شهرستان های آن
 • ثبت تغییرات شرکت در مشهد
 • ثبت تغییرات شرکت در نیشابور
 • ثبت تغییرات شرکت در قوچان
 • ثبت تغییرات شرکت در سبزوار
 • ثبت تغییرات شرکت در تربت جام
 • ثبت تغییرات شرکت در کاشمر
 • ثبت تغییرات شرکت در سرخس
 • ثبت تغییرات شرکت در گناباد
 • ثبت تغییرات شرکت در چناران
 • ثبت تغییرات شرکت در طرقبه