در برخی از مواقع شرایطی برای شرکت ایجاد می گردد که می بایستی برخی از مواد اساسنامه ویا کل اساسنامه ثبت تغییرات و یا اصلاح گردد. مواردی همچون تغییر تعداد اعضای هیات مدیره، تغییر تعداد بازرسین، تعداد سهام وثیقه هیات مدیره، تغییر سال مالی، تغییر محل، تغییر موضوع، تعییرات مربوط به سرمایه و تغییرات شرایط مجامع عمومی و روابط بین مدیران و شرایط انحلال شرکت از جمله موارد اصلاح مواد اساسنامه می باشد.

 ثبت تغییرات مواد اساسنامه

 ثبت تغییرات مواد اساسنامه

تغییرات اساسنامه از آن جهت حائزاهمیت می باشد که در وهله نخست روابط بین شرکا یا سهامداران با یکدیگر را معین می نماید و ازطرف دیگر اساسنامه شرکت های تجارتی نوعی قرارداد ویا توافقنامه ویا پیمان نامه محسوب می گردد که شرکا و شرکت مکلف به رعایت آن می باشد. تغییر اساسنامه شرکت به عنوان تغییر محتوا قرارداد محسوب می شود که به عنوان تعدیل اساسنامه ویا تغییر مفاد آن ویا به نحوی الحاقیه قرارداد می توان در نظر گرفت که این اقدامات حقوقی با ��وجه به اصل آزادی و حاکمیت اراده و تجویز در قانون تجارت امکان پذیر می باشد. هر چند ممکن است موضوع تعدیل و یا تغییر مفاد قرارداد در قانون مدنی ویا نظریات حقوقی با اشکال مواجه باشد و برخی از دکترین با آن مخالف می باشند.

تغییرات اساسنامه شرکت

تغییرات اساسنامه اگر به ثبت نرسد و اشخاص ثالث نسبت به آن بی اطلاع باشند، فاقد اثر نسبت به اشخاص ثالث بوده، برخی از موارد اساسنامه از جمله موضوع فعالیت شرکت و همچنین روابط مدیران شرکت و حدود اختیارات آن ها که در اساسنامه تعیین می گرددآثار حقوقی خواهد داشت که ممکن است در مراجع قضایی ومالی مورد استناد قرار می گیرد. در ادارات  ثبتی پس از الزامات شکلی مربوط به قوانین و مقررات تجاری، بررسی صورتجلسات ابرازی با ساسانامه نیز مییزی می گردد، لذا ممکن است برخی از صورتجلسات ابراز شده با اساسنامه مغایرت داشته که این امر موجب رد درخواست ثبتی می گردد.

در این قسمت چگونگی ثبت برخی از این موارد و همچنین مدارک لازم و مستندات عمومی برای ثبت به شرح ذیل تشریح می گردد. علیهذا با توجه به اهمیت موارد فوق هرگونه تغییر مواد اساسنامه و یا تصویب اساسنامه جدید می بایستی درمرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت برسد تا مورد استناد نسبت به اشخاص ثالث اعم از شخص حقیقی و حقوقی گردد. 

 ثبت تغییرات مواد اساسنامه

پل ارتباطی ما:

 ( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا )

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها و ثبت برند استانها )  و حقوقی ( دعاوی کیفری و حقوقی  کلیه دادگاه های ) سراسر ایران