مدیران در شرکت با مسئولیت محدود وبررسی ماده 106 قانون تجارت

در شرکت با مسئولیت محدود، اداره شرکت به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می شوند انجام می پذیرد. مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت، مگر این که در اساسنامه غیراین ترتیب مقرر شده باشد.هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطب و کان لم یکن است. تصیمات راجع به ثبت شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود اگر در دفعه نخست این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجددا دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد، اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد. 

سهم الشرکه مدیران در شرکت با مسئولیت محدود

هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد، دارای رای خواهد بود، مگراین که اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.لذا مقررات درثبت شرکت های با مسئولیت محدود تکمیلی است.

با توجه به این که در شرکت های با مسئولیت محدود، معمولا تعداد شرکا محدود می باشد. در مواردی که شرکت با دو یا سه نفر تشکیل گردد و یکی از شرکاء بیش از نصف سرمایه، به طور مثال 70 درصد را داشته وشریک دیگر 30 درصد را و اقلیت  حاضر به تصمیم گیری نباشد، شریک اکثریت سرمایه، مطابق ماده 106 درخواست تشکیل جلسه و تصمیم گیری برای انتخاب مدیران و یا سایر موارد می نماید. مشکلی که مطرح می کردد اعتبار تصمیم گیری توسط یک شریک(با اکثریت سرمایه) می باشد.

برطبق ماده 106 قانون تجارت تصمیمات راجعه به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ گردد که ملاک اعتبار در جلسه نخست، اکثریت سرمایه و سهم الشرکه می باشد نه اکثریت عددی. این موضوع در موارد مشابه در ادارات ثبتی مورد پذیرش و اقدام ثبتی قرار گرفته است.

چگونگی اجرای ماده 106 قانون تجارت

چگونگی اجرای ماده 106 قانون تجارت در خصوص دو نفر شریک که یک نفر آن غایب می باشد از دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک استعلام گردیده که برطبق نظریه آن دفتر به شماره 59329/89 مورخه09/04/1389 و نامه اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه به شماره 6125/7 مورخه 29/08/1384 به عنوان دادیار محترم دادسرای انتظامی قضات اعلام گردیده است(با عنایت به مفاد ماده 106 قانون تجارت تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریه لااقل نصف سرمایه اتخاذ گردد که ملاک اعتبار در جلسه نخست اکثریت سرمایه و سهم الشرکه می باشد نه اکثریت عددی لذا چنان چه در شرکت با مسئولیت محدود که دو نفر شریک باشند و یک نفر که دارای سهم الشرکه بیشتر می باشد، بدون حضور شخص دیگر،با رعایت قوانین، تصمیم به انتخاب مدیران نماید، تصمیم وی به نظر قابل ثبت نزد مراجع ثبتی می باشد).

همچنین در خصوص انحلال شرکت با مسئولیت محدود موضوع بند(ب) ماده114 قانون تجارت نیز که تشابه زیادی با مقررات  ماده 106 دارد نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه مورخ 30/4/1344 اعلام داشته اگر احد شرکاء بیش از نصف سرمایه شرکت را دارا باشند برطبق مستفاد از بند مزبور می تواند انحلال شرکت را اعلام نماید. 

مدیران در شرکت با مسئولیت محدود

پل ارتباطی ما:

 ( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا( ثبت شرکت ایلیا )

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها و ثبت برند استانها )  و حقوقی ( دعاوی کیفری و حقوقی  کلیه دادگاه های ) سراسر ایران