توضیح در خصوص تهیه دفاتر پلمپ سال 1392

   توضیح در خصوص تهیه دفاتر پلمپ سال 1392

 

به منظور تهیه دفاتر پلمپ  باید درطی سال 92 تا آخرین روز این سال برای اخذ و تهیه دفاتر اقدام شود. یعنی دفاتر هر سال مالی را باید در همان سال تهیه کرد زیرا در سالهای بعد دفاتر مربوط به سال بعد صادر می گردد بنابراین چنانچه ثبت شرکت در سال 92 انجام شده باشد . صاحبان شرکت مهلت دارند که تا دو ماه پس از ثبت شرکت جهت اخذ دفاترپلمپ اقدام کنند و در غیر این صورت هم می توانند تاروزهای پایانی سال 92 ، اخذ دفاتر پلمپ سال 92 را انجام دهند.

کاربردهای دفاترپلمپ

دفاتر پلمپ یا پلمپ دفاتر دفتر کل و روزنامه را در اختیارتان قرار می دهد تا ریز هزینه ها و درآمدهای یک سال مالی وارد آن شود که مبنای محاسبه سود خالص و پرداخت یک چهارم سود خالص به عنوان مالیات است . پس اولین کاربرد دفاتر پلمپ کمک به محاسبه میزان مالیات است و دومینمزیت آن شفاف سازی و جلوگیری ازز رقاب�� اقتصادی ناسالم می باشد .

نکته : چنانچه شخصی فعالیتی طی سال 92 نداشته باشد باز هم باید دفاتر پلمپ سال 92 را تهیه کند و در صورت عدم فعالیت آنها را به شکل سفید تحویل اداره مالیات دهد و در غیر این صورت با جریمه مواجه خواهد شد حتی اگر فعالیتی نداشته باشدهم باز باید عدم فعالیت را از این طریق به سازمان دارایی اعلام کند .

مدارک مورد نیاز برای تهیه دفاتر پلمپ سال 92

مدارک ثبتی شرکت

مدارک  شناسایی شرکا به همراه مدارک شناسایی حق امضا داران

آگهی ثبتی و آخرین آگهی تغییرات شرکت

توضیح در خصوص تهیه دفاتر پلمپ سال 1392 را از مرکز معتبر ثبت ایلیا جویا گردید.

فرایند تهیه دفاتر پلمپ سال 1392 در مجتمع ایلیا در حوزه های کرج و تهران انجام می گردد.