انحلال شرکت

انحلال شرکت به معناي پايان عمر شخصيت حقوقي است و از آخرين تغييرات شرکت است که به دلايل مختلفي ممکن است روي دهد . در زمان انحلال پس از اداي دين و طلب بستانکاران دارايي هاي جمعي شرکت يا باقيمانده آن  بايد بين شرکا يا سهامداران تقسيم شود.

انحلال شرکت بر دونوع است : اختياري و اجباري

انحلال اختياري 

 در اين حالت شرکا مي توانند تصميم به انحلال شرکت نمايند براي اين منظور احتياج به صورتجلسه انحلال و امضا و حضور تمامي شرکا مي باشد البته  اکثريت شرکا هم مي توانند  تصميم به انحلال شرکت گرفته که در هر شرکت حدنصاب آن متفاوت مي باشد

انحلال اجباري

انحلال اجباري با به وجود آمدن شرايط آن انجام ميشود شرايطي مثل فوت شرکا يا ورشکستگي و خسران شرکت .

موارد انحلال شرکتها :

1.    وقتي که شرکت موضوعي را که براي آن تشکيل شده است انجام داده يا انجام آن غير ممکن است.


2.    در صورتي که شرکت براي مدت مع��ن – تشکيل گرديده و آن مدت منقضي شده باشد مگر آنکه مدت قبل از انقضاء تمديد شده باشد


3.    در صورت ورشکستگي


4.    در هر موقع که مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام به هر علتي راي به انحلال دهند.


5.    در صورت صدور حکم قطعي دادگاه

 

مواردي که داد گاه حکم به انحلال شرکت مي دهد :

1.    در صورتيکه تا يکسال پس از به ثبت شرکت هيچ اقدامي جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نيز در صورتي که فعاليتهاي شرکت در مدت بيش از يکسالمتوقف مانده باشد.


2.    در صورتي که مجمع عمومي ساليانه براي رسيدگي به حساب هاي هريک از سال هاي مالي تا دو ماه از تاريخي که اساسنامه معين کرده است تشکيل نشده باشد.


3.    در صورتيکه سمت تمام يا بعضي از اعضاي هيات مديره و همچنين سمت مدير عامل شرکت طي مدتي زائد بر شش ماه بلا متصدي مانده باشد.


4.    مدت شرکت منقضي شده و يا موضوع شرکت انجام يافته و يا انجام غير مقدور است و مجمع عمومي براي انحلال تشکيل نشده يا از دادن راي به انحلال خود داري مي نمايد.
 
در موارد فوق هم چنان که ذکر شد اشخاص ذينفع مي توانند از دادگاه تقاضاي انحلال شرکت را بنمايند .   

 
دادگاه جز در موارد انقضاء مدت و انجام يافتن موضوع شرکت نسبت به بقيه موارد بالا بلافاصله بر حسب مورد به مرجعي که در شرکت صلاحيت دارند از قبيل هيئت مديره يا بازرس مهلت متناسبي که حداکثر از شش ماه تجاوز نکند مي دهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمايند . هر گاه در ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال مرتفع نشود دادگاه حکم به انحلال شرکت مي دهد.     

امر تصفيه با مديران شرکت است مگر در اساسنامه يا مجمع عمومي ترتيب ديگري مقرر شده باشد.     

هر گاه انحلال شرکت به علت ورشکستگي به عمل آيد تابع مقررات قانون امور ورشکستگي مي باشد.